ทำเนียบบุคลากร


กานต์ชนก ศุภนราพรรค์
Kanchanok Supanarapan

นักวิชาการศึกษา

k.supanarapan@hotmail.com

กิติศักดิ์ กล้าแรง
Kitisak klarang

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

kitisak@buu.ac.th

ขนิษฐา ชื่นนิยม
khanittha Chenniyom

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

khanitthac@buu.ac.th

จตุพร วิรานุวัตร
Jatuporn Viranuvut

บุคลากร

jatupornnurse@buu.ac.th

จิราพร ศรีหนองเม็ก
Jiraporn Srinongmake

ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร

sunday4no@gmail.com

ชลิต ประยูรศักดิ์
Chalit Prayoonsak

พนักงานขับรถ

chalit.pr@buu.ac.th

ชัยรัตน์ สงวนณรงค์ชัย
Chairat Sahnguannarongchai

พนักงานขับรถยนต์

chairat@buu.ac.th

ชาลินี เย็นดี
Chalinee yendee

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


ดรุณี ชมศรี
Darunee Chomsri

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

chomsri@buu.ac.th

ตฤณ ศิริพงษ์
Trin Siriphong

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

trin@nurse.buu.ac.th

ธวัชชัย เกษแก้ว
Thawatchai katekaew

พนักงานขับรถ

thawatchai.ka@buu.ac.th

นฤมล เกตุมาโร
naruemon ketmaro

ครูพี่เลี้ยง

naruemonk@buu.ac.th

นฤมิตร์ รอดโสภา
Naruemit Rodsopa

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

naruemit@buu.ac.th

นิรัช แซมไธสง
Nirut Samthaisong

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

juan@buu.ac.th

ประภัสสร พลาบดีวัฒน
Prapassorn Plabodewat

บุคลากร ชำนาญการ

prapasso@buu.ac.th

ประไพ จันทร์เจริญ
Prapri Chanchareon

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

prapri@buu.ac.th

พงศกร ช้างผึ้ง
Pongsakorn Changpueng

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

pongsakorn@buu.ac.th

พรรณนิภา พิพัฒน์
Pannipa Pipat

นักวิชาการศึกษา

pannipap@buu.ac.th

พิราภรณ์ ชิ้นเกษร
Piraporn Chinkasorn

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

piraporns@nurse.buu.ac.th

มณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Maneerat Prasittiboon

พี่เลี้ยงเด็ก

maneeratp@buu.ac.th

มนตรี มีมาก
Montree Meemak

พนักงานขับรถยนต์

montreem@buu.ac.th

รสริน พาแพง
Rodsarin Phapheaeng

พี่เลี้ยงเด็ก

rodsarin@buu.ac.th

รุ่งนภา ยศโชติ
Rungnapa yodchot

นักวิเทศสัมพันธ์

rungnapae@buu.ac.th

ลินจง ดวงศรี
Linchong Duongsri

พี่เลี้ยงเด็ก


วราภรณ์ ระจิตดำรงค์
Waraporn Rajitdamrong

นักวิชาการเงินและบัญชี

warapornra@buu.ac.th

วราภรณ์ ทูปิยะ
Waraporn Tupiya

นักวิชาการเงินและบัญชี

varaporn@buu.ac.th

วริศรา พลจันทร์
Warissara Polchan

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

s.sudterak@gmail.com

วาสนา ซิ้มเทียม
Wasana Simtiam

นักวิชาการศึกษา

wasanaa@buu.ac.th

วิมลรัตน์ สถิตย์เสถียร
Wimolrat satitsathean

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


วิโรจน์ วงษ์เสถียร
Virot Wongsatien

พนักงานคนขับรถ

virot@buu.ac.th

ศศิธร วรรัตน์
Sasithornm Worarat

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

sasithornm@buu.ac.th

สัญญา ชื่นชอบ
Sanya Chuenchob

ผุ้ปฏิบัติงานช่าง

sanya@buu.ac.th

สำเริง วงษ์เสถียร
samraeng Wongsathian

พนักงานขับรถยนต์

samraeng@buu.ac.th

สุดารัตน์ ทองมโนกูร
Sudarat Thongmanokun

พี่เลี้ยงเด็ก

sudarat.th@buu.ac.th

สุภัสสรา ทองดี
Supassra Thongdi

พี่เลี้ยงเด็ก

supassra.th@buu.ac.th

สุภาภรณ์ รูปเล็ก
Supaporn rubrak

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก

supapornn@buu.ac.th

อริยาภัทร์ โอภาสวัฒนศักดิ์
Aliyapat Opaswattanasak

นักวิชาการศึกษา

sutisa@buu.ac.th

อำนวย อ่องน้อย
amnoy Ongnoi

พนักงานขับรถยนต์

amnoy@buu.ac.th

อำไพ ผ่องใส
Ampai Pongsai

ผุ้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

ampaipong@buu.ac.th

เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
Penpitchada Yothinsirithong

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

penpitchada@buu.ac.th

เอกรินทร์ สามา
ekkarin sama

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ton_ekkarin@hotmail.com