คณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลรักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Action Head of Nursing Administration Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Asst. Prof.Chawirat Chunchomgul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนจรณะ
Asst. Prof. Dr.Sahattaya Rattanajarana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Asst. Prof. Dr.Sorut Wongsuttitham

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสุขไพศาล
Asst. Prof. Dr.Apa Wangsukpisan
ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Asst. Prof. Dr.Laddawan Puttaruksa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาภา โพธิ์เกษม
Asst. Prof.Boonyapa Pokasem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Asst. Prof.Chawirat Chunchomgul
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิมพ์ ชูปาน
Asst. Prof.Siripim Chupan

อาจารย์ ดร.ภรณี พวงแก้ว
Dr.Paranee Pongkeow

อาจารย์ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด
Damrongsak Songaiad

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada