คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Head of Adult Nursing Group

อาจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Dr.Panicha Ponpinij

รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assoc. Prof. Dr.Niphawan Samartkit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมารดี มาสิงบุญ
Asst. Prof. Dr.Khemaradee Masingboon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Asst. Prof. Dr.Chutima Chantamit-O-Pas
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา วิเสโส
Asst. Prof. Dr.Wipa Wiseso

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr.Saifone Moungkum
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสนี โพธารส
Asst. Prof.Darussanee Potaros

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์
Asst. Prof.Suwannee Mahakaynun

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์
Asst. Prof. Capt. Patchanok Witheethamasak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof.Nachanok Aiadsuy
ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา กันบัวลา
Asst. Prof.Warisa Kanbuala
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Dr.Panicha Ponpinij
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อาจารย์อาทิตยา อติวิชญานนท์
Artittaya Artiwitchayanon

อาจารย์นนทกร ดำนงค์
Nontakorn Damnong

อาจารย์วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong

อาจารย์ปุณฑรี พิกุลณี
Puntaree Pikulnee

อาจารย์กัญญารัตน์ ป้อมสุวรรณ
Kanyarat Pomsuwan

อาจารย์สิริวรรณ นิรมาล
Siriwan Nirmal

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada