คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Head of Gerontological Nursing Group

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr.Waree Kangchai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Asst. Prof. Dr.Naiyana Piphatvanitcha
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr.Pornchai Jullamate
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr.Kanchana Piboon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา จันทคีรี
Asst. Prof.Chonticha Chantakeeree

อาจารย์ ดร.วะนิดา น้อยมนตรี
Dr.Wanida Noimontree

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

อาจารย์ศศิธร กรุณา
Sasithorn Karuna

อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ
Jaturada Jariyarattanakul Niemtest

อาจารย์วัลย์พร วรพรพงษ์
Wanporn Worapornpong

อาจารย์หฤษฏ์ เซี่ยงหว็อง
Harit Sianghwong

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada