คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr.Pornchai Jullamate
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์
Asst. Prof. Dr.Pichan Sawangwong
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
Mr.Narongchai Khunpluem
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
Asst. Prof. Dr.Pumipat Pachana
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ
Asst. Prof. Dr.Nisakorn Jivacate
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr.Jinjutha Chaisena Dallas
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr.Patcharin Poonthawe
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr.Supit Siriarunrat
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Dr.Panicha Ponpinij
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.สาวิตรี หลักทอง
Dr.Sawitree Lakthong
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr.Waree Kangchai
ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Asst. Prof. Dr.Naiyana Piphatvanitcha
ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof.Nachanok Aiadsuy
ผู้แทนคณาจารย์

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada