คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Head of Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr.Supit Siriarunrat

รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr.Tatirat Tachasuksri

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร์
Assoc. Prof. Dr.Siriwan Sangin

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr.Punyarat Lapvongwatana

รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี
Assoc. Prof.Piriya Suppasri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา เชื้อหอม
Asst. Prof. Dr.Usa Chuahorm

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณทนา ศุภสีมานนท์
Asst. Prof. Dr.Wantana Suppaseemanont

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr.Supit Siriarunrat
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์จันทิมา ชินสร้อย
Chanthima Chinsoi

อาจารย์ช่อทิพย์ ผลกุศล
Chotip Phonkusol

อาจารย์ศิรินภา แก้วพวง
Sirinapa Kaewpoung

อาจารย์อารียา สมรูป
Areeya Somroop

อาจารย์ปวีณา ติวาสิริพงศ์
Paweena Tivasiripong

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada