คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Head of Pediatrics Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนันท์ ชีวานนท์
Asst. Prof. Dr.Natchanan Chivanon

รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
Assoc. Prof. Dr.Nujjaree Chaimongkol

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Chintana Wacharasin
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
Assoc. Prof. Dr.Siriyupa Sananreangsak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
Asst. Prof. Dr.Yunee Pongjaturawit
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาาการพยาบาลเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
Asst. Prof. Dr.Narumon Teerarungsikul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สารพัด
Asst. Prof. Dr.Photjanart Sarapat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนันท์ ชีวานนท์
Asst. Prof. Dr.Natchanan Chivanon
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิตา ขวัญสำราญ
Asst. Prof.Wanita Kwansumran

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชรีกร อังคประสาทชัย
Asst. Prof.Wachareekorn Aungkaprasatchai

อาจารย์จิรกุล ครบสอน
Chirakun Khrobsorn

อาจารย์สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
Sawitree Wonginjun

อาจารย์ร.อ.ญ.นาตยา แสงใส
Nattaya Sangsai

อาจารย์ปุณญิศาฐ์ จรินทร์ธนันต์
Punyisa Jarintanan

อาจารย์ชลาลัย เปียงใจ
Chalalai Piengjai

อาจารย์จิราพร มิตรมาตย์
Chirapon Mitmat

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada