คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of Psychiatric and Mental Health Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี หลักทอง
Asst. Prof. Dr.Sawitree Lakthong

รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr.Pornpat Hengudomsub

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี หลักทอง
Asst. Prof. Dr.Sawitree Lakthong
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr.Pornpan Srisopa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr.Jinjutha Chaisena Dallas
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Asst. Prof. Dr.Pichamon Intaput

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Asst. Prof. Dr.Duangjai Vatanasin
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ อาษารัฐ
Asst. Prof.Tanawan Asarath

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof.Sarawalee Suntornvijitr

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณี เดชชัยยศ
Asst. Prof.Pakinee Detchaiyot

อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุดใจ
Dr.pornpun sudjai

อาจารย์รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Russunan Jantarapakdee

อาจารย์ศตวรรษ มูลสอน
Sattawat Moonsorn

รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr.Chanudda Nabkasorn

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada