กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและการจัดการศึกษา


งานบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี

นางสาวขนิษฐา ชื่นนิยม
Ms.khanittha Chenniyom

งานบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

นางดรุณี ชมศรี
Mrs.Darunee Chomsri

นางสาวพรรณนิภา พิพัฒน์
Ms.Pannipa Pipat

งานกิจการนิสิต (ทุกระดับ) และงานประชาสัมพันธ์

นายกานต์ชนก ศุภนราพรรค์
Mr.Kanchanok Supanarapan

งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นางวิมลรัตน์ สถิตย์เสถียร
Mrs.Wimolrat satitsathean

นางสาวอริยาภัทร์ โอภาสวัฒนศักดิ์
Ms.Aliyapat Opaswattanasak

งานสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์

นายกิติศักดิ์ กล้าแรง
Mr.Kitisak klarang

นายพงศกร ช้างผึ้ง
Mr.Pongsakorn Changpueng

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวรุ่งนภา ยศโชติ
Ms.Rungnapa yodchot

งานบริหารการวิจัย

นายนฤมิตร์ รอดโสภา
Mr.Naruemit Rodsopa

งานบริการวิชาการ

นางสาววาสนา ซิ้มเทียม
Ms.Wasana Simtiam

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายตฤณ ศิริพงษ์
Mr.Trin Siriphong

งานฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง
Ms.Penpitchada Yothinsirithong

งานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada