ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก


นางนฤมล เกตุมาโร
Mrs.naruemon ketmaro

นางสุดารัตน์ ทองมโนกูร
Mrs.Sudarat Thongmanokun

นางมณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Mrs.Maneerat Prasittiboon

นางสาวรสริน พาแพง
Ms.Rodsarin Phapheaeng

นางสาวลินจง ดวงศรี
Ms.Linchong Duongsri

นางสาวสุภัสสรา ทองดี
Ms.Supassra Thongdi

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada