คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Head of Community Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Asst. Prof. Dr.Wannarat Lawang

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr.Suwanna Junprasert

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Pornnapa Homsin

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr.Rungrat Srisuriyawate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ
Asst. Prof. Dr.Nisakorn Jivacate
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr.Patcharin Poonthawe
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ลีลัคนาวีระ
Asst. Prof. Dr.Yuwadee Leelukkanaveera

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Asst. Prof. Dr.Wannarat Lawang
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมัย รัตนกรีฑากุล
Asst. Prof. Dr.Somsamai Rattanagreethakul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรัญญากร วิริยะ
Asst. Prof.charunyakorn Viriya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรา โพธิหัง
Asst. Prof.Pachara Photihung

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof.arisara Ritngam

อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai

อาจารย์สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Sutharat Chamnanchang

อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada