อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี 
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
และผู้แทนจากแหล่งฝึกประสบการณ์ กล่าวแสดงความยินดี 
    ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 66 คน ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาโครงสร้างการดูแลแบบองค์รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาล ในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการหรือผู้ป่วยทั้งใน
โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University