หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ได้รับรางวัลหลักสูตรที่บริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ


...

รายละเอียด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ได้รับรางวัลหลักสูตรที่บริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ

อันดับที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ประธานหลักสูตรฯ
รศ.ดร.พรนภา หอมสินธุ์ กรรมการหลักสูตรฯ
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง เลขานุการหลักสูตรฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University