ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ

   ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0021/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ

   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0001/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0549/2563 เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พ.ศ.2563

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
ขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้าราชการ รอบที่ 2 ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน

  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ

  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน

  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ

  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน

  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ

  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน

  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ

  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน

  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ

  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563

แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน

  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ

  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

ระเบียบ / ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะพยาบาลศาสตร์
การจัดทำข้อตกลงฯ

  แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา

  หลักเกณฑ์ วิธีการและการเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2565 (ฉบับใหม่)

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0966/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ฉบับใหม่)

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0967/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ (ฉบับใหม่)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1081/2562 เรื่อง ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2562

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้าราชการ รอบที่ 2 ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)

  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง

 

กรรมการประจำคณะฯ

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ.2565

 

ประธานสาขาวิชา

  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ 1296/2565 เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาและการกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดทำข้อตกลงฯ

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ประกาศ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้างพนักงานตามภารกิจ พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง วิธีการเลือกหัวหน้าส่วนงานเพื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันทำงาน เวลาทำงาน และการลาของพนักงาน พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสั่งพักงาน หรือการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน และผลแห่งการสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างเพื่อทำงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะช่วงเวลา

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้พนักงานลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งคณาจารย์ประจำลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งและออกจากงานกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การปรับวุฒิและการเพิ่มวุฒิ

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน สำหรับพนักงานตามภารกิจ

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน สำหรับพนักงานตามภารกิจ (ฉบับที่ 2)

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาจ้าง เงื่อนไขการเข้าสู่สัญญาจ้าง และการค้ำประกัน

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาจ้าง เงื่อนไขการเข้าสู่สัญญาจ้าง และการค้ำประกัน (ฉบับที่ 2)

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2565

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2565

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ

  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การลา และการชดใช้ทุน พ.ศ.2565

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ.2564

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เข็มเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2565

   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1209/2565 เรื่อง ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2565

  ระดับปริญญาโท

การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้สอน

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 (027-2561)

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 (026-2561)

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 (025-2561)

  บส.01 แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอน

  บส.02 รายงานบันทึกกิจกรรมการสอน

  บส.03 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมตนเอง โดยอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อม (อาจารย์ผู้สอน)

  บส.04 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อม โดยอาจารย์พี่เลี้ยง (อาจารย์ผู้สอน)

การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 (029-2561)

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 (028-2561)

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 (024-2561)

  บว.01 แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

  บว.02 รายงานบันทึกกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจากการควบคุมวิทยานิพนธ์

  บว.03 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมตนเอง โดยอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อม

  บว.04 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อม โดยอาจารย์พี่เลี้ยง

ระดับปริญญาเอก
การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้สอน และการเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  บส. 01-1 แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอน (pdf file)

  บส. 01-1 แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอน (word file)

  บส. 02-1 รายงานบันทึกกิจกรรมการสอน (pdf file)

  บส. 02-1 รายงานบันทึกกิจกรรมการสอน (word file)

  บส. 03-1 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมตนเองโดยอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อม (pdf file)

  บส. 03-1 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมตนเองโดยอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อม (word file)

  บส. 04-1 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อมโดยอาจารย์พี่เลี้ยง (pdf file)

  บส. 04-1 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้ขอรับการเตรียมความพร้อมโดยอาจารย์พี่เลี้ยง (word file)

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563)

  แนวปฏิบัติในการเข้าสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564 (สำหรับนิสิต)

  แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการสอบออนไลน์ (สำหรับอาจารย์)

  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  การแต่งการของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่ - -
2. วช.-01 แบบการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่ - -
3. วช.-02 แบบรายงานบันทึกกิจกรรมและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน - -
4. วช.-03 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่ โดยตนเอง - -
5. วช.-04 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยง - -
6. 02 วชFP01 - -
7. 03 วชFP02 - -

การจัดซื้อจัดจ้าง

  กำหนดการส่งเรื่องขอซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  แบบฟอร์มขออนุมัติกรณีส่งเรื่องขอซื้อจ้างล่าช้า

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. แบบฟอร์มการขอเบิกของที่ระลึก -
2. แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุสำนักงาน -

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการ
1.1 สก.01 - ใบเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร - -
1.2 สก.02 - ใบเบิกสวัสดิการทั่วไป (ค่าทำฟัน ค่าเยี่ยมไข้) - -
1.3 สก.03 - ใบเบิกค่าสงเคราะห์ - -
1.4 แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล(เฉพาะข้าราชการ) - - -
1.5 แบบฟอร์มใบเบิกการศึกษาบุตร(เฉพาะข้าราชการ) - - -
2. แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2.1 แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง -
2.2 แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกค่าเดินทาง -
2.3 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงินใช้สำหรับการเดินทาง -
3. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน - -
4. แบบฟอร์มค่าล่วงเวลา
4.1 บันทึกข้อความตอบแทนค่าล่วงเวลา - -
4.2 ใบลงเวลาหลักฐานการจ่าย - -
5. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน - -
6. แบบฟอร์มค่าตอบแทนการสอน ป.ตรี
6.1 แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการชั่วโมงการสอนและอนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน ป.ตรี - -
6.2 แบบฟอร์มรายละเอียดค่าตอบแทนแหล่งฝึก ปฐมนิเทศ ครูพี่เลี้ยง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - -
7. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ฯ
7.1 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ฯ -
7.2 หลักฐานประกอบค่าใช้จ่ายทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ฯ - - -
7.3 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน - - -

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. การขอหนังสือรับรองการทำงาน
1.1 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาไทย) - -
1.2 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) - -
2. การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
2.1 บันทึกข้อความการขอมีบัตรประจำพนักงานมหาวิทยาลัย - -
2.2 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน - - -
3. การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
3.1 บันทึกข้อความการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ - -
3.2 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ - - -
4. การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
4.1 บันทึกข้อความการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ - -
4.2 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ - - -
5. แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล - -
6. แบบฟอร์มการรายงานตัวการเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - -
7. แบบฟอร์มการรายงานตัวการเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีรับทุน) - -
8. แบบฟอร์มการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ามาปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีลาศึกษาต่อภายในประเทศ และสิ้นสุดการศึกษาแล้ว) - -
9. แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลของบุคลากร - -

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. แบบฟอร์ม บมส.-62-2 การประเมินโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ - -
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอรับการประเมินการสอน - -
3. ประกาศแนวปฏิบัติการขอประเมินผลการสอน - -

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งเกรดรายวิชา - -
2. แบบฟอร์มแก้ไขเกรด - -

ขอทุนวิจัย Fundamental Fund : FF
# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund : FF
- สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย Fundamental Fund : FF จำนวน 2 ชุด - -
- บันทึกข้อความ ขอส่งสัญญารับทุน Fundamental Fund : FF -
2. ขั้นตอนการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund : FF
- แบบรายงานความก้าวหน้า Fundamental Fund : FF -
- บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยทุน Fundamental Fund : FF
3. ขั้นตอนการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund : FF
- บันทึกข้อความ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุน Fundamental Fund : FF -
- รายงานการเงิน Fundamental Fund : FF -
อื่น ๆ
- กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ Fundamental Fund : FF - - -
- บันทึกข้อความ ขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund : FF - -
- แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Fundamental Fund : FF - -
- บันทึกข้อความ ส่งผลงานตีพิมพ์ทุน Fundamental Fund : FF -

ทุนวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน
# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
- สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เงินรายได้คณะพยาบาล - -
- บันทึกข้อความ ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะฯ -
2. ขั้นตอนการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
- แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย -
- บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย -
3. ขั้นตอนการส่งใบตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสารฯ เพื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
- บันทึกข้อความ ขอส่งใบตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสาร -
4. ขั้นตอนการขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
- แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย -
- บันทึกข้อความขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย -
5. ขั้นตอนการส่งหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน
- บันทึกข้อความ ขอส่งหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -
- แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -
อื่น ๆ
- กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Time Frame) - - -
ตัวอย่างบัญชี - - -

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม - -
2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม - -

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. แบบฟอร์มการเบิกเบรก - - -
2. แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม ของงานอาคาร สถานที่ - - -

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University