ข้อมูลงานบริหารบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
ขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)
1.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) 
2.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง
3.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้าราชการ รอบที่ 2 ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)  
4.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
4.  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
5.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
6.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
7.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)
1.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)
2.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
4.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
5.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
6.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
4.  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
5.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
6.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
7.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
4.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
5.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
4.  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
5.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
6.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
7.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
3.  แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ
4.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
5.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน
ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะพยาบาลศาสตร์
การจัดทำข้อตกลงฯ
1.  แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
2.  หลักเกณฑ์ วิธีการและการเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2565 (ฉบับใหม่)
4.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
6.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
7.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
8.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561
9.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
10.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
11.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)
12.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้าราชการ รอบที่ 2 ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) 
13.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง
14.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)
15.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง
(ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสอน
2. (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประธานสาขาวิชา
3. (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร
4. (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
5. (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารฯ
6. (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดี
7. (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รองคณบดี

กรรมการประจำคณะฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ.2565

ประธานสาขาวิชา

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดทำข้อตกลงฯ
1.  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
3.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ประกาศ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้างพนักงานตามภารกิจ พ.ศ.2564

3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง วิธีการเลือกหัวหน้าส่วนงานเพื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564

4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

6. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วันทำงาน เวลาทำงาน และการลาของพนักงาน พ.ศ.2564

7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

8. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสั่งพักงาน หรือการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน และผลแห่งการสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างเพื่อทำงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะช่วงเวลา

10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้พนักงานลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งคณาจารย์ประจำลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งและออกจากงานกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การปรับวุฒิและการเพิ่มวุฒิ

14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ

15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน สำหรับพนักงานตามภารกิจ

16. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน สำหรับพนักงานตามภารกิจ (ฉบับที่ 2)

17. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน

18. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาจ้าง เงื่อนไขการเข้าสู่สัญญาจ้าง และการค้ำประกัน

19. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2565

21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2565

22. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การลา และการชดใช้ทุน พ.ศ.2565

23. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 

สวัสดิการ

1. ประกันกลุ่มสวัสดิการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ.2564

4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เข็มเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564

 
   
   
   
   
   
 

7.  

 

การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท

การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้สอน

  
การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
  
ระดับปริญญาเอก

การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้สอน และการเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก

คู่มือการใช้งานระบบ OSS VISA
แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563)
-แนวปฏิบัติในการเข้าสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564 (สำหรับนิสิต)
-แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการสอบออนไลน์ (สำหรับอาจารย์)
-แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การเตรียมการสำหรับอาจารย์ผู้สอนใหม่ ระดับปริญญาตรี

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada