กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2563 แก่นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา