กิจกรรมคณะฯ :

บัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา