กิจกรรมคณะฯ :

คณบดีขอบคุณ งานประกันฯ คณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับการรับรอง 5 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ เป็นตัวเเทนงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารี กังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา พิพัฒน์วณิชชา อาจารย์ณชนก เอียดสุย ผู้แทนคณาจารย์ และนายนิรัช แซมไธสง หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารและการจัดการทั่วไป ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ที่ร่วมทำงานทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านการรับรองสถาบันฯ จากสภาการพยาบาล ระยะเวลา สูงสุด 5 ปี (พ.ศ.2564 - 2568)