งานการบริหาร และการจัดการทั่วไป


     งานบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี
Ms. khanittha Chenniyom
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     งานบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
Mrs. Darunee Chomsri
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

Ms. Pannipa Pipat
นักวิชาการศึกษา

     งานกิจการนิสิต (ทุกระดับ)
Mr. Kanchanok Supanarapan
นักวิชาการศึกษา

     งานห้องสมุด
     งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
Mrs. Wimolrat satitsathean
ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Ms. Aliyapat Opaswattanasak
นักวิชาการศึกษา

     งานผลิตเอกสาร และจำรา
     งานสื่อ โสตทัศนูปกรณ์
Mr. Kitisak klarang
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Mr. Pongsakorn Changpueng
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

     งานวิเทศสัมพันธ์
Ms. Rungnapa yodchot
นักวิเทศสัมพันธ์