โครงการวิจัย

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพของครอบครัวกับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ.อโนชา ทัศนาธนชัย

2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเลของผู้ประกอบการแนวชายฝั่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ.ชรัญญากร วิริยะ 

3

การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ดร.ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา

4

ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์

5

แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์

ผศ.ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

6

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

นางดรุณี ชมศรี

7

การศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับและความสามารถในการปฎิบัติกิจกรรมในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย

ผศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ

8

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

ผศ.ดร.ภาวนา กีรติยุตวงศ์

9

การพัฒนาระบบแนะนำการพยาบาลญาติผู้ดูแลคนพิการ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล : การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ

ผศ.ดร.วรรณรัตน์  ลาวัง

10

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศ และความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเยาวชนไทยชายรักชาย จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

11

การพัฒนารูปแบบการแปลงองค์ความรู้สู่การปฎิบัติการพยาบาลครอบครัว

รศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์

12

ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางประภัสสร พลาบดีวัฒน

13

โรค Metabolic syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขคภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการติดตาม

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล

14

การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข

ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์

15

การพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

ผศ.ดร.วารี กังใจ

16

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเล

ผศ.ดร.วารี กังใจ

17

รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของแรงงานสูงอายุนอกระบบในชุมชนชายทะเล ในชุมชนชายทะเล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผศ.ดร.ฉันทนา  จันทวงศ์

18

รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม

19

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง

รศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล

ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร

2

ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ปาจรา โพธิหัง

3

การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย

ผศ.ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ 

4

ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์

5

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ในเขตจังหวัดชลบุรี

ดร.ณัชนันท์ ชีวานนท์

6

การประเมินความต้องการจำเป็น ของพยาบาลเวชปฎิบัติ ในการปฎิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะ ในเขตภาคตะวันออก

อ.ชรัญญากร วิริยะ

7

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติที่สัมผัสเสียงดัง จังหวัดระยอง

อ.เจนจิรา เจริญการไกร

8

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง

อ.อริสรา ฤทธิ์งาม

9

การจัดการโปรแกรมการยศาสตร์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดกลุ่มอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูก ด้วยกระบวนการการดำเนินงานด้านการยศาสตร์ ในโรงงานแปรรูปยางพาราขั้นต้น จังหวัดระยอง

ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์

10

ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกในหอผู้ป่วย

อ.ภรณี สวัสดิ์-ชูโต

11

ความชุก และปัจจัยที่มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์มากเกินเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

12

โรค Metabolic syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขคภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการติดตาม

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล

13

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันต่อสภาวะอาการ สมรรถนะทางกาย สภาวะการทำหน้าที่ และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ด้วงแพง

14

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ

รศ.ดร.อาภรณ์  ดีนาน

15

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

รศ.ดร.อาภรณ์  ดีนาน

16

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ผศ.วชิราภรณ์ สุมนาวงศ์

17

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจวาย

ผศ.ดร.สมสมัย   รัตนกรีฑากุล

18

การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข

ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์

19

การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

ผศ.ดร.วารี กังใจ

20

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ

ผศ.ดร.วารี กังใจ

21

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออก

รศ.ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ

อ.วัชรา  ตาบุตรวงศ์

2

พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล

3

ความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล

อ.บุญญาภา โพธิ์เกษม

4

การพัฒนาแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อ.กิ่งดาว การะเกต

5

ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

6

การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการพยาบาลผู้สูงอายุและทักษะการคิดอย่างมีนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ดร.นัยนา พิพัฒน์วณิชชา

7

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ

อ.วะนิดา น้อยมนตรี

8

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

9

การให้ความหมายต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมการเสพติด

อ.พรพรรณ ศรีโสภา

10

ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์

11

ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุก

ผศ.ดร.พรชัย  จูลเมตต์

12

การส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโดยการใช้สีภายในบ้านที่เหมาะกับการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ความสว่างต่างระดับ

ผศ.นารีรัตน์  สังวรวงษ์พนา

13

ความเครียด สาเหตุความเครียด และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาลในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

อ.จิรกุล ครบสอน

14

ผลของโปรแกรมป้องกันการเริ่มต้นสูบบุหรี่ที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐานวัยรุ่นตอนต้น จ.ชลบุรี

ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

15

การพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท์

16

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน

17

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน

18

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด

ผศ.วชิราภรณ์ สุมนาวงศ์

19

การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจวาย

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน

20

ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองที่เน้นการสร้างสุขในผู้เป็นความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยง

ผศ.ดร.วริยา  วชิราวัธน์  

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

การเรียนรู้อย่างมีความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ นักศึกษาพยาบาล

อ.พรพรรณ ศรีโสภา

2

ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลาม เกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับ ประครองภาวะสุขภาพ

ผศ.ดร.ยุพิน ถนัดวาณิชย์

3

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน

อ.อรวรรณ กูลจีรัง

4

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.สมสมัย รัตนกรีฑากุล

5

รูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ภาวนา กีรติยุตวงศ์

6

ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออก กำลังกายรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการ ดูแลสุขภาพ ระดับความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิต ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

อ.ชลธิชา จันทคีรี

7

กระบวนการหล่อหลอม “ความรัก” ของวัยรุ่นที่ใช้สาร เสพติดผ่านการวาดภาพ

อ.จันทนา เกิดบางแขม

8

ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะ ซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.นุชนาถ แก้วมาตร

9

การสื่อสารของมารดากับบุตรเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศและ ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทาง เพศของวัยรุ่นหญิงไทย

ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

10

การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนิสิต พยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

อ.กิ่งดาว การะเกต

11

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการด้วยตนเองสำหรับเด็กที่ป่วย ด้วยโรคธาลัสซีเมีย

ผศ.ดร.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์

12

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย ๖ เดือนของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลศูนย์ ใน เขตภาคตะวันออก

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ยืนยง

13

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดาน โหว่ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อาจารย์วณิตา ขวัญสำราญ

14

ความเครียด สาเหตุความเครียด และพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดของนิสิตพยาบาล ในการฝึกวิชาปฏิบัติการ พยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

อาจารย์จิรกุล ครบสอน

15

รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่บ้าน

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์

16

การศึกษาความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤต เอกสิทธิ์ในการทำงาน และการตัดสินใจทางคลินิกขณะปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในเขตภาคตะวันออก

ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ

17

ประสิทธิผลของการใช้ศิลปกรรมในโปรแกรม “กล้าอยู่อย่างเบิกบาน” ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยเคมีบำบัดและครอบครัวของผู้ป่วย

ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์

18

การพัฒนาโปรแกรมชุมชนเข้มแข็งและผลการพัฒนาต่อการจัดการสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ยุวดี ลีลัคนาวีระ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Model Community Development of Housing and Environment Management of Health Promotion for the Elderly through Community Participation based on Sufficiency Economy Concept)

ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์

2

การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย (Development of Rehabilitation Model for Chronically Ill Older Adults Through Family and Community Participation Based on Sufficiency Economy Concept and Thai Wisdom)

ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์

3

ประสิทธิผลของการสนับสนุนผู้ดูแลโดยใช้โปรแกรม “Powerful Tools” ต่อความเครียดในบทบาทและความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วย สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน (The Effectiveness of Caregiver’s Support using “Powerful Tools” Program on Role Stress and Well-being of Caregivers of Elderly with Chronic Illness in the Community)

ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์

4

กลุ่มอาการ สภาวะการทำหน้าที่ และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Symptom Clusters, Functional Status and Quality of Life among People with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD))

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ด้วงแพง

5

การศึกษาภาวะ metabolic syndrome ของประชาชนในจังหวัด ชลบุรี (A study of metabolic syndrome in ChonBuri province)

รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน

6

การถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป

7

การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วย

ผศ.ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ

8

ความเครียด สาเหตุความเครียด และการเผชิญความเครียดของนิสิต พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการฝึกวิชาปฏิบัติการ พยาบาลผู้ใหญ่ ๒

ผศ.สุวรรณี มหากายนันท์

9

ความต้องการการดูแลในระยะสุดท้ายของผู้สูงอายุไทยในสถาน สงเคราะห์คนชรา

ผศ.สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์

10

ผลของการจัดการกับความปวดอย่างมีแบบแผนต่อความปวดและ ความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

อ.อังคณา ศิลปรัตนาภรณ์

11

ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้สูง

ผศ.ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

12

วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของหญิงไทยที่มีประสบการณ์การ คลอดครั้งแรก

ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

13

การทดสอบแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ เด็มสเตอร์ (Dempster Practice Behaviors Scale, DPBS) ฉบับ แปลเป็นภาษาไทย

ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ

14

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล

ผศ.ดารัสนี โพธารส

15

ความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่มี เด็กป่วยเรื้อรังในหอผู้ป่วยเด็ก

ผศ.ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล

16

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ต่อสมรรถนะทางการพยาบาลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของนิสิต และ อาจารย์

อ.ศศิธร กรุณา

Nursing Faculty of Burapha University 169 Long-Hard BangsaenRoad, Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131, Thailand.
Tel. 66-0-3810-2222 Ext 2880 Fax. 66-038-393746 website administrator : admin@nurse.buu.ac.th

FOLLOW US

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University