แผนการจัดการความรู้ขององค์กรด้านการวิจัย

แผนการจัดการความรู้ขององค์กรด้านการวิจัย: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2.1  การส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการวิจัย

กลยุทธ์ที่2 .2 การส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่นๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์

เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยและการนำไปใช้

จำนวนงานวิจัย

จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

 

ร้อยละของงานวิจัย

ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

  • Knowledge mapping ด้านการวิจัย

ของคณะฯ  เช่น เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัยระดับชาติ   งานวิจัยชุดโครงการแบบบูรณาการ การเขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์

:

คณะพยาบาลศาตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

:

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ

องค์ความรู้ที่จำเป็น (KM)

:

 

ตัวชี้วัด (KPI)

:

จำนวนงานวิจัย

จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของตัวชี้วัด

:

ร้อยละของงานวิจัย

ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

 

ลำดับที่

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

1.

ค้นหาความรู้

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM ด้านการวิจัยของคณะฯ

 -ประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ของคณะฯด้านการการวิจัย

-วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการวิจัยและจัดทำ knowledge mapping  ของคณะฯด้านการวิจัย 

1 สัปดาห์

ประเด็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการวิจัย

1 ประเด็น

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปีขึ้นไป จำนวน 7-8 คน

(กรรมการKM ด้านการวิจัย)

คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

 

 

2.

สร้างและแสวงหาความรู้

-คณะกรรมการฯกำหนดเนื้อหาความรู้ที่คณะฯต้องการ

-คณะกรรมการ ฯ ประชุมร่วมกันแบบไม่เป็นทางการเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันอังคาร ครั้งละ 1 ชั่วโมงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย โดยให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯ คนละ 3 นาที

-จัดทำ Blog หน้า website ของคณะฯ เพื่อให้ผู้สนใจอื่น ๆสามารถแสดงเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติมได้ 

มีนาคม – สิงหาคม 2560

ทุกวันอังคาร

เวลา 15.30 – 16.30 น.

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย คนละ 3 นาที

จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ 8 – 10 ครั้ง

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

กรรมการKM ด้านการวิจัย

 

 

3-4

สรุปประเด็นความรู้

- ในแต่ละครั้งมีการสรุปประเด็นหรือสาระที่มีการแลกเปลี่ยนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 -รวบรวม วิเคราะห์ ประเด็นที่ได้

 -เรียบเรียงเนื้อหา และบันทึกอย่างเป็นระบบ

- คณะกรรมการ ฯ ร่วมกันสรุปประเด็น และจัดระบบความรู้ด้านการวิจัย

เดือนละครั้ง

ร่างสรุปประเด็นหรือสาระที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้ง

4-5 ครั้งแรกของการประชุม

คณะกรรมการ ฯ

 

 

 

5.

-ประธานฯ และเลขาฯ จัดทำรายงานสรุปความรู้ด้านการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำองค์ความรู้ ไปทดลองใช้ เช่น

อาจารย์ใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนภาคปฏิบัติ หรืออาจารย์เก่า

 

-คณะกรรมการ KM ติดตาม/ประเมินผลการนำไปใช้ ในกลุ่มอาจารย์

-นำผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงองค์ความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์

เดือนกรกฎาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2560

รายงานสรุปองค์ความรู้การสอนภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้

 

รายงานการปรับปรุงหลังจากการนำไปทดลองใช้

ได้ประเด็นในการพัฒนา 3 ประเด็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการนำเทคนิคฯ ไปใช้อย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา

 

 

 

 

คณะกรรมการ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ใหม่/อาจารย์เก่า/นิสิต

 

 

 

 

6.

คณะกรรมการ ฯ พัฒนาคู่มือและจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของคณะฯ จำนวน 2 เล่มดังนี้

  1. คู่มืออธิบายกระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านการวิจัย
  2. คู่มือสรุปองค์ความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง...... (Best Practice)

ปีการศึกษา 2560

จำนวนคู่มือการพัฒนาองค์ความรู้

1 เรื่อง

คณะกรรมการ ฯ

 

 

 

7.

คณะกรรมการ KM ประเมินผลการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2560

จำนวนครั้งในการติดตาม

มีการประเมิน ฯ คู่มือ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ ฯ