Untitled Document

  Knowledge Assets

...
ความรู้ (Knowledge)

          ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความเข้าใจ มุมมอง หรือแนวคิดของบุคคลที่ใช้อธิบายสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ ตามข้อมูล สถานการณ์เฉพาะ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถถูกประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ การดำเนินการ และการติดตามผลตามความคาดหวัง 

...
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

          การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง ระบบ กลไก และกระบวนการจำแนก รวบรวม สร้าง จัดเก็บ แบ่งปัน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณค่าและขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร

...
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

          ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ที่ถูกรวบรวม ตรวจสอบ และถ่ายทอดออกมาเป็นบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี เอกสาร/รายงาน หนังสือ คู่มือต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไดอะแกรม หรือในลักษณะอื่นใดซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้ที่...

...
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)

          ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นความรู้หรือทักษะเ...

...
คุณเอื้อ (Knowledge Officer: KO)

          คุณเอื้อ (Knowledge Officer: KO) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่จัดระบบการจัดการความรู้ขององค์กร กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เชื่อมโยงกับเป้าหมายของวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

...
คุณอำนวย หรือ ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Facilitator: KF)

          คุณอำนวย หรือ ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Facilitator: KF) หมายถึง ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ (คุณอำนวย) มีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงคน และสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน 

...
คุณกิจ หรือ ผู้เชี่ยวชาญความรู้ (Knowledge Practitioner: KP)

          คุณกิจ หรือ ผู้เชี่ยวชาญความรู้ (Knowledge Practitioner: KP) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ (Tacit & Explicit Knowledge) เฉพาะแต่ละด้านซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการแสวงหา ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันตีความประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นความรู้ใหม่ จดบันทึกไว้ใช้งาน หมุน...

...
คุณวิศาสตร์ (IT Wizard: ITW)

          คุณวิศาสตร์ (IT Wizard: ITW) หมายถึง ผู้ออกแบบและจัดดำเนินการระบบไอทีให้เหมาะสมแก่การจัดการความรู้ขององค์กร หรือของเครือข่าย “คุณวิศาสตร์” อาจทำงานเดี่ยวคนเดียว หรือทำงานเป็นทีมก็ได้หากงานนั้นซับซ้อน 

...
คุณประสาน (Network Manager: NM)

          คุณประสาน (Network Manager: NM) หมายถึง ผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้

...
คุณลิขิต (Note Taker: NT)

          คุณลิขิต (Note Taker: NT) หมายถึง ผู้ทําหน้าที่จดบันทึกและสกัดความรู้ ในกิจกรรมจัดการความรู้ โดยอาจจะทำหน้าที่เฉพาะกิจหรืออาจทำหน้าที่ในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร 

...
เจ้าของกระบวนการ (Process Owner: PO)

          เจ้าของกระบวนการ (Process Owner: PO) หมายถึง ผู้มีความเชี่ยวชาญหรือผู้รับผิดชอบในกระบวนการเฉพาะ (คุณกิจ) ที่ได้รับการมอบหมายและแต่งตั้งจากผู้บริหาร โดยเจ้าของกระบวนการจะรวมกันเพื่อทำการยกเครื่องในกระบวนการที่ตนดูแลและรับผิดชอบ ตรวจสอบกระบวนการที่เป็นอยู่และดำเนินการออกแบบกระบว...

...
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)

            ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) หมายถึง เครือข่ายของผู้ที่ทำงานในกระบวนการคล้ายคลึงกันหรือในศาสตร์สาขาวิชาที่คล้ายคลึงกัน และมารวมตัวกันแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และพัฒนาความรู้ในด้านนั้น ๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองค์กร ทั้งนี้ ชุมชนนักปฏิบัติอาจสร้า...

...
นวัตกรรม (Innovation)

          นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่หรือแตกต่างจากเดิม ที่เกิดจากพัฒนาหรือแปลงความรู้และความคิดให้เป็นประโยชน์ใหม่ เช่น กระบวนการหรือบริการใหม่หรือที่ปรับปรุง

...
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice or Good practice)

            แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice or Good practice) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถทำงานได้ดีและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี จึงสมคสรแนะนำให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ

...
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO)

          ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO) ตำแหน่งอาวุโสที่มีความรับผิดชอบเชิงระบบและกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ ซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการจัดการความรู้องค์กร

...
สินทรัพย์ทางความรู้ หรือ สินทรัพย์ทางปัญญา (Knowledge Assets: KAs or Intellectual Assets)

          สินทรัพย์ทางความรู้ หรือ สินทรัพย์ทางปัญญา (Knowledge Assets: KAs or Intellectual Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ขององค์กรโดยเฉพาะ เช่น ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์ และบริการ สินทรัพย์ทางความรู้อาจแบ่งเป็น มนุษย์ (คน ทีม เครือข่าย และชุมชน) โค...

...
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)

          องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) หมายถึง องค์กรที่มองว่า ความสำเร็จในอนาคตมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้ ปรับตัว และปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นองค์ที่มีความชำนาญในการสร้าง แสวงหา ตีความ รักษาความรู้ แบ่งปันทั่วทั้งองค์กร จนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเก...

...
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการจัดการความรู้ (Knowledge Portal)

            ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการจัดการความรู้ (Knowledge Portal) หมายถึง ระบบหรือหน้าเว็บพิเศษที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดเกี่ยวกับความรู้ขององค์กรแบบครบวงจร ทั้งสำหรับบุคคลภายใน และภายนอก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-864 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ผู้ประสานงาน : sqd@nurse.buu.ac.th

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University