โบรชัวร์

โบรชัวร์

รายละเอียด

รายละเอียด

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพิ่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

       เป็นการส่งเสริมสุขภาพและของครอบครัวนับเป็นสิ่งสำคัญในภาวะสังคมปัจจุบัน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ต้องวางรากฐานในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม บุคลิกภาพ และสติปัญญา ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงต้องใช้ผู้อบรมเลี้ยงดูที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจเด็กทั้งด้านชีวจิตสังคม และวิธีเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มองเห็นปัญหา และความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 
 


การติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์เด็กเล็ก  
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเปรียบเสมือนมีลูกคนเดียวกัน ซึ่งให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย สุขสบาย อย่างเต็มความสามารถ และให้เด็กได้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ดังนั้นความใกล้ชิดและการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ปกครองกับศูนย์ฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับทาง ศูนย์ฯ ได้ดังต่อไปนี้ 
     1. ผู้ปกครองสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือปัญหา ของเด็กกับประธานศูนย์ฯ ตลอดจนผู้ดูแลได้เสมอ อาจเป็นในช่วงเวลารับ - ส่งเด็ก หรือเวลาอื่นที่สะดวก 
     2. เมื่อพบว่าเด็กมีปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือแก้ไขจากทางบ้าน ศูนย์ฯ อาจเชิญผู้ปกครองมาอภิปรายปัญหาของเด็ก เพื่อร่วมมือกันหาลู่ทางแก้ไขต่อไป 
     3. ผู้ปกครองสามารถเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้ 
     4. ขอความกรุณาผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในสมุดประจำตัวเด็ก และส่งให้ครูพี่เลี้ยงเด็กในเวลาที่มาส่งเด็ก 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  
     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  
โทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 2859 โทรสาร 038-393476  

 หลักการและเหตุผล  
     แนวโน้มบทบาทของพยาบาลในปัจจุบันเน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งต้องวางรากฐานในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม บุคลิกภาพ และสติปัญญา การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงจำเป็นต้องมีผู้อบรมเลี้ยงดูที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าใจเด็กทั้งทางด้านชีว – จิต - สังคม (Bio – psycho - social) และวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

     เนื่องจากในปัจจุบันบิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน เวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีน้อยลง และบางรายต้องทิ้งเด็กอยู่บ้านตามลำพังกับพี่เลี้ยงที่ขาดความรู้ความสามารถในการดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นจึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น และปรับเปลี่ยนเป็นโครงการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 


ตารางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัย และปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กเล็ก 

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์และพันธกิจ 
     วัตถุประสงค์
     1. วิจัยเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะฯหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยบูรพา 
     2. ให้บริการดูแลเด็กเล็ก โดยเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเล็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตสังคม 
     3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

      พันธกิจ
     1. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดูแลเด็กเล็ก
     2. ให้บริการวิชาการด้านการดูแลเด็กเล็ก และพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร/ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก
     3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดูแลเด็กเล็กแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ตารางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัย และปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

บุคลากร

บุคลากร

นางนฤมล เกตุมาโร 
โทร : 038-102871
email : naruemonk@buu.ac.th

นางสุดารัตน์ ทองมโนกูร 
โทร : 038-10
email : sudarat.th@buu.ac.th

นางสุดารัตน์ ทองมโนกูร
โทร : 038-10
email : sudarat.th@buu.ac.th

นางวรลักษณ์ เกษแก้ว
โทร : 038-10
email : woraluk.ke@buu.ac.th

นางสาวรสริน พาแพง
โทร : 038-102870
email : rodsarin@buu.ac.th

นางสาวลินจง ดวงศรี
โทร : 038-10
email : linjong.du@buu.ac.th

นางสาวสุภัสสรา ทองดี
โทร : 038-10
email : supassra.th@buu.ac.th

กิจกรรมเด็ก

กิจกรรมเด็ก


     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมให้กับเด็กในลักษณะเตรียมความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัยและหลักวิชาการ

     การตรวจสุขภาพ/ การส่งเสริมพัฒนาการ
     มีการควบคุมรักษาความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องใช้อย่างเข้มงวด นอกจากนั้นยังมีบริการด้านสุขภาพ ดังนี้
     1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งบันทึกลงในแฟ้มประวัติทุกเดือน
     2. บริการตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์ทุก 6 เดือน
     3. บริการตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
     4. ในกรณีเจ็บป่วย จะได้รับการปฐมพยาบาลจากพยาบาล
 กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 

วันสงกรานต์
 


วันไหว้ครู
 


วันแม่แห่งชาติ
 


วันพ่อแห่งชาติ
  

 

การรับสมัคร

การรับสมัคร


การรับสมัคร 

     หลักเกณฑ์การรับเด็ก

     1. รับเด็กอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 4 ปี
     2. รับเลี้ยงเด็กปกติ คือ เด็กที่ไม่มีความพิการหรือบกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
     3. รับสมัครตามลำดับก่อน - หลังจนครบตามจำนวนที่ทางศูนย์ฯ กำหนดไว้


     การสมัคร

     ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
     1. สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
     3. รูปถ่ายของเด็ก ไม่จำกัดขนาด เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 3 รูป
     4. รูปถ่ายของผู้ที่จะรับ - ส่งเด็ก 3 คน เห็นหน้าชัดเจน ขนาดสองนิ้ว คนละ 2 รูป

     การรับ - ส่งเด็ก

     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดทำการในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ผู้ปกครองสามารถมาส่งและรับเด็กภายในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ตารางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัย และปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กเล็ก