หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program)

          

Name of Curriculum :

Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program)

Name of Degree

Full degree: Doctor of Philosophy (Nursing Science)

Degree in abbreviation: Ph.D. (Nursing Science)

Philosophy

        The mission of the Doctor of Philosophy in Nursing Science Program (International Program) emphasizes self-directed learning in order to advance new nursing knowledge and new methods of nursing practice with critical thinking under supervision of the faculty. The faculty provides a support for students’ learning, mentoring in their knowledge integration, and treats students with respect. The faculty also provides a variety of academic interaction with students in order to share knowledge, utilize resources, and to create research and academic work.
        The main purpose is to enable doctoral students to create new knowledge through research that will be used to advance nursing practice and health care delivery. Students will be encouraged to create their learning methods to meet their own objectives and fulfill their initiatives, improve communication skills in the academic field, and network with international colleagues.
        Development the Doctor of Philosophy in Nursing Science Program (International Program) will be accomplished with sound academic management, efficient resources, information technology support, and international academic alliances.

Objectives

1. To prepare nurse scientists who are capable of conducting research utilizing a variety of research methodologies that can lead to improving the quality of nursing practice and health care systems.

2. To prepare nurse scholars who are able to generate new knowledge as well as expand current knowledge relevant to nursing practice, education, and research.

3. To prepare nurse leaders who will provide a wide vision of leadership in nursing in a variety of health service, educational, and research settings, and be able to project future directions for the nursing profession.

4. To prepare nurse professionals who are committed to code of ethics.

Candidate Qualifications

Candidates entering plan 2.1 (Research and course work)

1. Graduate with a master degree in nursing or health science (health science graduates are required to take additional nursing science/theory courses plus nursing in specific area at a master level in both theoretical and practical parts). In the case that a student has experience working or teaching in a clinic, only taking theoretical courses is required.

2. Have a grade point average (GPA) of 3.50 or above

3. Hold a license for professional nursing or nurse-midwifery (except for candidates from countries with no system of professional licensing)

4. Have English language proficiency based upon a passing score of BUU English Proficiency Test or a total of TOELF score of 500 or above (paper-based score) or IELTS score of not less than 5.5 or other forms of comparable assessments approved by Burapha University

Criteria for Graduating According the Curriculum

- Completed all courses stated in the curriculum

- Obtain a GPA of at least 3.0 (From scale of 4)

- Present a thesis and pass the oral examination; the oral thesis examination must be considered an “open” session

- Publish the dissertation in a journal which has a peer-review system and issue a proceeding which publishes the full paper with the standard set by the university

- Obtain English language proficiency based upon a passing score in accordance with Burapha University’s regulation

 

Tuition and Service Fees

1. Tuition and service for international students
      - 106,000 Baht x 6 regular semesters

Amount 636,000 (Thai Baht)

2. University charge for international students
      - 20,000 Baht x 6 regular semesters

Amount 120,000 (Thai Baht)

 

Total 756,000 (Thai Baht)

 

Total payment per each semester

Semester 1 = 126,000 Baht

Semester 2 = 126,000 Baht

Semester 3 = 126,000 Baht

Semester 4 = 126,000 Baht

Semester 5 = 126,000 Baht

Semester 6 = 126,000 Baht

 

Remark

• The payment of the tuition and service fees must be in Thai Baht.

• The payment will be varied based on the exchange rate.

• Students need to prepare extra money for conducting their master thesis.

• Students who are unable to complete the degree program within 3 years
(6 regular semesters) are required to pay the additional fees to maintain their status (Approximately 6,000 Thai Baht).

 

Other payment

• Dormitory fee is about 2,500 - 8,000 Baht; the cost depends on: type of the room, how far from University/how many persons stay in each room.

 

      

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLO)

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีจริยธรรม จรรยาบรรณทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.2 สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมที่ซับซ้อนทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพ และวิจัย รวมทั้งตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
1.3 เป็นผู้นำทางจริยธรรม (Ethical leadership) เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
1.5 ทำหน้าที่แทนวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ (Professional advocacy) ให้วิชาชีพได้รับความน่าเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน

2. ด้านความรู้

2.1 สามารถอธิบายและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในปรัชญา ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และกลวิธีในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล ประเด็นปัญหาสำคัญที่เป็นอยู่และแนวโน้มในอนาคต
2.2 สามารถอธิบายและใช้กระบวนการวิจัยและสถิติขั้นสูง
2.3 สามารถพัฒนาข้อสรุปความรู้ในสาขาพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นระบบ และลึกซึ้งจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการการความรู้เชิงลึกของศาสตร์ทางการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อออกแบบงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3.2 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และปรับปรุงผลลัพท์ทางการพยาบาล
3.3 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพยาบาลและสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับทีมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ
4.2 เป็นผู้นำร่วมกับเครือข่ายในวิชาชีพและสหวิชาชีพเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัย
4.3 สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้อื่นในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ
4.4 สามารถชี้นำความถูกต้องด้านสุขภาพให้กับสังคมและพิทักษสิทธิให้กับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น คัดกรอง และใช้สถิติในการวิเคระห์/ แปลผลข้อมูลที่ซับซ้อนด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวงวิชาการ วิชาชีพ และสังคม รวมถึงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายทีมสุขภาพและผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
5.3 นำเสนองานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada