สิทธิบัตร


ปีงบประมาณ วันที่ออกสิทธิบัตร/นวัตกรรม ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุล
2565 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาเพื่อบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติด สำหรับเยาวชนที่ใช้สารเสพติด
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส เจ้าของสิทธิบัตร
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
มนตรี ขุนอินทร์ทอง ผู้ร่วม
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ ผู้ร่วม
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วม
ศรวิษฐ์ บุญประชุม ผู้ร่วม