สาขาวิชาบริหารการพยาบาล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Asst. Prof. Dr.Laddawan Puttaruksa

ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Head of Nursing Administration Group

คณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาภา โพธิ์เกษม
Asst. Prof. Dr.Boonyapa Pokasem

โทร : 038-102890
email : wann_gender@hotmail.com, boonyapa@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนจรณะ
Asst. Prof. Dr.Sahattaya Rattanajarana

โทร : 038-102884
email : sahattar@yahoo.com, sahattar@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Asst. Prof. Dr.Sorut Wongsuttitham

โทร : 038-102890
email : sorut@yahoo.com, sorut@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Asst. Prof. Dr.Laddawan Puttaruksa

โทร : 038-102890
email : laddawanp2550@gmail.com, laddawan@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Asst. Prof.Chawirat Chunchomgul

โทร : 038-102890
email : papa_nut@yahoo.com, chawirat@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

อาจารย์ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด
Damrongsak Songaiad

โทร : 038-102890
email : damrongs@buu.ac.th
Profile

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University