คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Asst. Prof. Dr. Sorut Wongsuttitham


โทร : 038-102890
email : sorut@yahoo.com, sorut@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การบริหารการพยาบาล

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การบริหารการพยาบาล

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2565
การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะซึมเศร้าของแรงงานไทยเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 7 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2560
บทความวิชาการ - การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อความเป็นอิสระของนักศึกษา (ผู้ร่วม)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ