วารสารวิชาการลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 Effectiveness of a Family Management Intervention Program among Families of Children with Autism: A Randomized Controlled Trial
Thi Lan Anh Mai ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
Pacific Rim International Journal of Nursing Research. Vol. 26(1) January-March 2022. pp 63-77 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ; Scopus ;
2 Factors Predicting Self-stigma among Youths Receiving Substance Abuse Treatment
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อหลัก
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(1), 78-89. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ; Scopus ;
3 A Structural Equation Modeling of Cultural Competence among Thai Nurses. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 17(1), 66-74.
วุฒิรงค์ สุทธิกูร ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 66-74 TCI กลุ่มที่ 1 ;
4 Effects of Nursing Intervention Model on Suffering in Mothers with Low Birth Weight Infants Hospitalized in Sick Newborn Care Unit.
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 22-28 TCI กลุ่มที่ 1 ;
5 Factors influencing exclusive breastfeeding for 6 months postpartum: A systematic review
Qian Wu ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อหลัก
NanTang ผู้ร่วม
International Journal of Nursing Knowledge. First Published: 28 January 2022 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ; Scopus ;
6 Testing the Feasibility of a Nursing Intervention Focusing on Family Management for Caregivers of Children with Autism
Thi Lan Anh Mai ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
Journal of Health Science and Medical Research, 40(3), May-June 2022 pp. 239-250 Scopus ;
7 A Simple and Precise Estimation of Water Sliding Angle by Monitoring Image Brightness: A Case Study of the Fluid Repellency of Commercial Face Masks
Teeranan Nongnual ชื่อหลัก
Supranee Kaewpirom ผู้ร่วม
นนทกร ดำนงค์ ผู้ร่วม
Sineenart Srimongkol ผู้ร่วม
Takat Benjalersyarnon ผู้ร่วม
ACS Omega, 7(15), April 5, 2022, pp. 13178−13188 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ; Scopus ;
8 The Effects of Multifactorial Fall Prevention Program on Balance, Physical Fitness, and Fear of Falling Among Community-Dwelling Older Adults
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
ชิงชัย เมธพัฒน์ ผู้ร่วม
วัลลภ ใจดี ผู้ร่วม
ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ ผู้ร่วม
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ผู้ร่วม
เกษม ใช้คล่องกิจ ผู้ร่วม
Journal of Chulabhorn Royal Academy, 4(2), April - June 2022, pp.47-58 TCI กลุ่มที่ 1 ;
9 Factors Associated with Anxiety and Depression among Family Caregivers of Critically Ill Elderly Patients: A Systematic Review
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อหลัก
Frank Kiwanuka ผู้ร่วม
Katri Vehvilainen-Julkunen ผู้ร่วม
Hannele Turunen ผู้ร่วม
International Journal of Caring Sciences, Vol.15(1), January-April 2022 pp. 87-102
10 ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2565 หน้าที่ 43-59 TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 Testing the Feasibility of a Nursing Intervention Focusing on Family Management for Caregivers of Children with Autism
Thi Lan Anh Mai ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
Journal of Health Science and Medical Research ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 May-Jun 2022 หน้าที่ 239-250 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่เหตุการณ์รุนแรง จังหวัดปัตตานี
อัสมีรา มะเก ชื่อหลัก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
TCI กลุ่มที่ 2 ;
13 Effectiveness of psychosocial support provided by midwives and family on preventing postpartum depression among first-time adolescent mothers at 3-month follow-up: A randomised controlled trial
Bussaraa Sangsawang ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
Nuchareea Sangsawang ผู้ร่วม
Journal of Clinical Nursing Vol.31, Issue 5-6, March 2022 Pages 689-702 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ; Scopus ;
14 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐในเขตภาคตะวันออก
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ชื่อหลัก
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ผู้ร่วม
วิชัย จุลวนิชย์พงษ์ ผู้ร่วม
บูรพาเวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565 หน้าที่ 42-57 TCI กลุ่มที่ 2 ;
15 Relationships between caregiving stress and sleep quality among family caregivers of older adults with dementia in Thailand
Panawat Sanprakhon ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
Belitung Nursing Journal ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 May - June 2022 หน้าที่ 229-234 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
16 ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน
กันตวิชญ์ จูเปรมปรี ชื่อแรก
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 หน้าที่ 191-205 TCI กลุ่มที่ 1 ;
17 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
ธนิดา จุลวนิชพงษ์ ผู้ร่วม
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ผู้ร่วม
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ผู้ร่วม
จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 91-105 TCI กลุ่มที่ 1 ;
18 The Association of Health Literacy for Pregnancy Prevention with Adolescent Pregnancy
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ชื่อหลัก
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal Vol. 17 No. 2, Apr. – Jun. 2022 pp.123-130 TCI กลุ่มที่ 1 ;
19 Relationship between Health Belief Perception and Health Behavior of Older Adults with Coronary Artery Disease
พรรณพัชร สกุลทรงเดช ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ชื่อหลัก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, Vol. 17 No. 2, Apr. – Jun. 2022 pp.142-150 TCI กลุ่มที่ 1 ;
20 Factors Related to Health Literacy for Hypertension Prevention among High-risk Individuals in Nadee District, Prachinburi Province
สุภาพร มงคลหมู่ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ชื่อหลัก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, Vol. 17 No. 3, Jul. – Sep. 2022, pp.168-175 TCI กลุ่มที่ 1 ;
21 ผลของรูปแบบการติดตามและจัดการอาการด้วยสื่อดิจิทัลต่อกลุ่มอาการภายหลังสมองบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับเล็กน้อย
ณชนก เอียดสุย ชื่อหลัก
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ผู้ร่วม
วริษา กันบัวลา ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 1-12 TCI กลุ่มที่ 2 ;
22 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ชื่อหลัก
พิชญาภา พิชะยะ ผู้ร่วม
ดารัสนี โพธารส ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 25-39 TCI กลุ่มที่ 2 ;
23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเล ของผู้ประกอบการแนวชายฝั่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชรัญญากร วิริยะ ชื่อหลัก
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 53-66 TCI กลุ่มที่ 2 ;
24 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์
ศิรินภา แก้วพวง ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อารียา สมรูป ผู้ร่วม
ชนาภา งามฉาย ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 81-94 TCI กลุ่มที่ 2 ;
25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี ชื่อหลัก
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 95-107 TCI กลุ่มที่ 2 ;
26 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของวัยรุ่นที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน
พรนภา หอมสินธุ์ ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 161-176 TCI กลุ่มที่ 1 ;
27 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความร่วมมือการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย
เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ ชื่อแรก
เรณู ขวัญยืน ชื่อหลัก
จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ ผู้ร่วม
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 89-102 TCI กลุ่มที่ 1 ;
28 กลยุทธ์ในการสร้างครูพยาบาลมืออาชีพจากพยาบาลจบใหม่ โดยรองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต: การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเชิงประวัติศาสตร์จากข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขวัญสุดา บุญทศ ชื่อหลัก
ดารุณี จงอุดมการณ์ ผู้ร่วม
ระพีพร สุภาปัญญากุล ผู้ร่วม
พัชรินทร์ พูลทวี ผู้ร่วม
โด ธี ฮา ผู้ร่วม
ฟิตรี อโรเฟียต ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2565 หน้าที่ 52-64 TCI กลุ่มที่ 2 ;
29 Internet Addiction and its Affecting factors among Undergraduate Students: An Integrative Review
Sivasankari Nadarajan ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
International Journal of Nursing Education, January-March 2022, Vol.14, No. 1 pp.146-153 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
30 ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดแบบสองวิธีของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในจังหวัดชลบุรี
ภัทราภรณ์ ปามุทา ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ชื่อหลัก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2565 หน้าที่ 88-98 TCI กลุ่มที่ 1 ;
31 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในการใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพตามรูปแบบวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อหลัก
สมใจ นกดี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2565 หน้าที่ 174-188 TCI กลุ่มที่ 1 ;
32 Prevalence and predictive factors of elder mistreatment in Chinese migrant families
Ye-Qing Yang ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
Frontiers of Nursing, 9(2), 165-172, 1 June 2022 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
33 A causal model of job stress among Thai nurse-midwives
Sirinthipa Boonduaylan ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Frontiers of Nursing, 9(2), 215-223, 1 June 2022 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
34 An Integrative Stress Reduction Program for Family Caregivers of Persons With Advanced Dementia: A Pilot Study
Panawat Sanprakhon ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
Helen W. Lach ผู้ร่วม
Journal of Gerontological Nursing, 48(10), 26–32. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ; Scopus ;
35 A Causal Model of Asthma Control in Adults
ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research.Vol. 26 No. 4, October-December 2022 pp. 613-626 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ; Scopus ;
36 Understanding perspectives on health-promoting behaviours among older adults with hypertension
ชลธิชา จันทคีรี ชื่อหลัก
Marjorita Sormunen ผู้ร่วม
Hannele Turunena ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol.17(1), 2103943 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ; Scopus ;
37 Factors Affecting Quality of Life among Older Adults with Hypertension in Urban and Rural Areas in Thailand: A Cross-Sectional Study
ชลธิชา จันทคีรี ชื่อหลัก
Marjorita Sormunen ผู้ร่วม
Matti Estola ผู้ร่วม
Hannele Turunen ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
International Journal of Aging and Human Development. 95(2), 222-244 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ; Scopus ;
38 Predictors of the Moral Behavior among Early Adolescents
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2565 หน้าที่ 1-9 TCI กลุ่มที่ 1 ;
39 Factors Related to Empathy of Nursing Students in Eastern Region, Thailand
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อหลัก
สาวิตรี หลักทอง ผู้ร่วม
สราวลี สุนทรวิจิตร ผู้ร่วม
อรัญญา บุญธรรม ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 219-222 TCI กลุ่มที่ 1 ;
40 Effects of Media Sexual Health Literacy Program on Premarital Sex Prevention among Junior High School Students
ปุณยนุช สละชั่ว ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ชื่อหลัก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 244-253 TCI กลุ่มที่ 1 ;
41 A Causal Model of Health-Related Quality of Life Among Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy
Duc Duong Nguyen ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 254-263 TCI กลุ่มที่ 1 ;
42 Effects of A School-Based Pregnancy Prevention Program on Sexual Health Literacy, Pregnancy Prevention Behavior and Sexual Risk Behavior among Female Teenagers and Their Boyfriends: A Pilot Study
อรัญญา ทองก้อน ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 264-272 TCI กลุ่มที่ 1 ;
43 Factors Related to Fear of Falling among the Elderly with End-stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis
วรชาติ อุไกรหงษา ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ชื่อหลัก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 278-286 TCI กลุ่มที่ 1 ;
44 Factors Predicting Care Needs of Cancer Patients in Eastern Thailand
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ชื่อหลัก
ดารัสนี โพธารส ผู้ร่วม
วิภา วิเสโส ผู้ร่วม
ปณิชา พลพินิจ ผู้ร่วม
พิชญาภา พิชะยะ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2565 หน้าที่ 287-295 TCI กลุ่มที่ 1 ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 Factors affecting resilience among early adolescents living in homes for children: A model testing.
Narunest Chulakarn ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
Children and Youth Services Review, 120(1), 105737. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ; Scopus ;
2 A self-management support intervention on knee functional status and health-related quality of life among middle-age women: A randomized controlled trial
Thippawan Bunsanong ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
Journal of Advanced Nursing. 2021;77:376–386., 77(1), 376–386. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ; Scopus ;
3 Translation and Testing of the Verbal and Social Interaction for Nursing Students Questionnaire in Thailand
นุจรี ไชยมงคล ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
พจนารถ สารพัด ผู้ร่วม
สาวิตรี หลักทอง ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(1), 143-153. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
4 Factors Influencing Lifestyle Modification Among Persons with Hypertension in Punakha, Bhutan
Nima Dorji ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
The Bangkok Medical Journal, 17(1), 7-14. TCI กลุ่มที่ 2 ;
5 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์: ผลของการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม
วนิสา หะยีเซะ ชื่อหลัก
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ ผู้ร่วม
มยุรี ยีปาโล๊ะ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 13(1), 39-55. TCI กลุ่มที่ 1 ;
6 Factors Influencing the Burden of Family Caregiving for Survivors of Stroke
สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(1), 102-113. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
7 พฤติกรรมการรังแกผู้อื่่นและการตกเป็นเหยื่่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนิสิตพยาบาล
หทัยชนก เผ่าวิริยะ ชื่อหลัก
นารีรัตน์ บุญเนตร ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
พยาบาลสาร, 48(1), 186-200 TCI กลุ่มที่ 1 ;
8 A Structural Equation Model of Attachment between Adolescent Mothers and Their Own Mothers
นุชรีย์ แสงสว่าง ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(1), 23-29. TCI กลุ่มที่ 1 ;
9 A Family-Based Behavioral Counseling Program in School-aged Children with Obesity: A Pilot Study
กิจติยา รัตนมณี ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(1), 72-80. TCI กลุ่มที่ 1 ;
10 Prevalence of Workplace Bullying Among Senior Registered Nurses
เขมิกา ณภัทรเดชานนท์ ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(1), 38-45. TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 Effects of Grandmother Language Intervention on Grandmothers’ Knowledge and Language Development of Toddlers
จุฑามาศ ผลมาก ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(1), 30-37. TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 Predictive Factors of Intention to Report Medication Errors among Nursing Students
ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล ชื่อหลัก
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(1), 9-15. TCI กลุ่มที่ 1 ;
13 Health-promoting Behaviors among Urban and Rural Older Thai Adults with Hypertension: A Cross-sectional Study
ชลธิชา จันทคีรี ชื่อหลัก
Marjorita Sormunen ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
Hannele Turunen ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(2), 242-254. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ; Scopus ;
14 การศึกษานำร่องการสนับสนุนการจัดการตนเองในหญิงวัยกลางคนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
ทิิพวรรณ บุญสนอง ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก, 22(1), 331-339. TCI กลุ่มที่ 1 ;
15 โมเดลเชิงสาเหตุของความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ศิริกาญจน์ จินาวิน ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก, 22(1), 468-477. TCI กลุ่มที่ 1 ;
16 ช่วงเวลาการฟื้นตัวของชีวิต: ประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด
สาวิตรี หลักทอง ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก, 22(1), 370-379. TCI กลุ่มที่ 1 ;
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ชื่อหลัก
สิริพิมพ์ ชูปาน ผู้ร่วม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด ผู้ร่วม
ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(1), 1-12 TCI กลุ่มที่ 2 ;
18 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการชะลอการสูญเสียหน้าที่ของไตในผู้เป็นเบาหวานในจังหวัดชลบุรี
วรารัตน์ จันทร์นุ่ม ชื่อหลัก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(1), 44-55 TCI กลุ่มที่ 2 ;
19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง
สุมิตรา ติระพงศ์ประเสริฐ ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
วิภา วิเสโส ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(1), 67-79 TCI กลุ่มที่ 2 ;
20 การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติดทางความคิด (ฉบับภาษาไทย)
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ชื่อหลัก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(1), 80-92 TCI กลุ่มที่ 2 ;
21 Extrinsic and Behavioral Fall Risk Factors in People With Parkinson’s Disease: An Integrative Review
อรวรรณ กูลจีรัง ชื่อหลัก
Lach, Helen W. ผู้ร่วม
Rehabilitation Nursing. 46(1):3-10, January/February 2021. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ; Scopus ;
22 Frequent problems and their management among mechanically ventilated critically ill elderly patients
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อหลัก
Frank Kiwanuka ผู้ร่วม
WORKING WITH OLDER PEOPLE, 25(2), 123-130 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ;
23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ ชื่อหลัก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วณิตา ขวัญสำราญ ผู้ร่วม
วชรีกร อังคประสาทชัย ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 31(1), 58-69 TCI กลุ่มที่ 1 ;
24 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบ
ชรินทร ผ่องกมลสุข ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 15(1), 37-48. TCI กลุ่มที่ 1 ;
25 Perception of Pregnancy Risk and Related Obstetric Factors among Women of Advanced Maternal Age
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ชื่อหลัก
ช่อทิพย์ ผลกุศล ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(3), 494-504. SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ; Scopus ;
26 Effectiveness of a Family-Based Behavioral Counseling Program among School-aged Children with Obesity: A Quasi-Experimental Study
กิจติยา รัตนมณี ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(3), 466-480 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ; Scopus ;
27 Factors Related to Adversity Quotient of Nurses in Chonburi Cancer Hospital
ดลฤดี โฉมจังหวัด ชื่อหลัก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
สาวิตรี หลักทอง ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 95-101 TCI กลุ่มที่ 1 ;
28 Is There a Role of Social Support from the Family and Midwives to Prevent the Development of Postpartum Depression in Adolescent Mothers? A Feasibility Pilot Study
บุศรา แสงสว่าง ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 109-120 TCI กลุ่มที่ 1 ;
29 Selected Factors Related to Comfort of Advanced Cancer Patients
จุฬาลักษณ์ อินทะนิล ชื่อหลัก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 130-138 TCI กลุ่มที่ 1 ;
30 Effects of the Resilience Promoting Program on Self-management Behavior and Hemoglobin A1C Level among Older People with Diabetes
สิชล ทองมา ชื่อหลัก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 139-148 TCI กลุ่มที่ 1 ;
31 การพัฒนารูปแบบการประเมินภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อหลัก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 92-108 TCI กลุ่มที่ 1 ;
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี
เสาวภา ดงหงษ์ ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13-23 TCI กลุ่มที่ 2 ;
33 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก
ช่อทิพย์ ผลกุศล ชื่อหลัก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 24-35 TCI กลุ่มที่ 2 ;
34 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
เกษราภรณ์ อ่อนทอง ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 36-46 TCI กลุ่มที่ 2 ;
35 ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ปัญจวัฒน์ จูมลี ชื่อแรก
สหัทยา รัตนจรณะ ชื่อหลัก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 47-58 TCI กลุ่มที่ 2 ;
36 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการหายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อรสา ปิ่นแก้ว ชื่อแรก
วารี กังใจ ชื่อหลัก
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 59-70 TCI กลุ่มที่ 2 ;
37 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ
เอกพลพลเดช เดชแก้ว ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 71-80 TCI กลุ่มที่ 2 ;
38 Promoting Parenting Process in Caring for Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit: Student Nurse Experiences
ทองสวย สีทานนท์ ชื่อหลัก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
อรวรรณ ดวงใจ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 81-94 TCI กลุ่มที่ 2 ;
39 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ปวีณา ติวาสิริพงศ์ ชื่อแรก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 76-91 TCI กลุ่มที่ 1 ;
40 ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดชลบุรี
วรรณรัตน์ ลาวัง ชื่อหลัก
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วม
อโนชา ทัศนาธนชัย ผู้ร่วม
สุรภา สุขสวัสดิ์ ผู้ร่วม
รัชนี สรรเสริญ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2564หน้าที่ 311-327 TCI กลุ่มที่ 1 ;
41 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด
ภาคิณี เดชชัยยศ ชื่อหลัก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 37-49 TCI กลุ่มที่ 1 ;
42 An Experimental Approach to Image the Rotated Straight Baseline for the Water Sliding Angle Measurement of a Rough Surface
Teeranan Nongnual ชื่อหลัก
นนทกร ดำนงค์ ผู้ร่วม
Sineenart Srimongkol ผู้ร่วม
Sirikhun Phanrangsee ผู้ร่วม
Takat Benjalersyarnon ผู้ร่วม
Thai Journal of Mathematics. Vol.19 No. 3 (2021) Pages 804-812 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4 ;
43 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์
จิรัชยา หนูสิงห์ ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 226-240 TCI กลุ่มที่ 1 ;
44 Improving Health Literacy using the Health Education and Health Empowerment Program in Thai Adults with Uncontrolled Hypertension: A Randomized Controlled Trial
Nattaphat Janchai ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 600-613 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ; Scopus ;
45 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานกรดโฟลิกของสตรีตั้งครรภ์
ศิรินภา แก้วพวง ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
จันทิมา ชินสร้อย ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 192-202 TCI กลุ่มที่ 1 ;
46 The Effect of Project-Based Learning to Enhance the 21st Century Skills of Baccalaureate Nursing Students
สหัทยา รัตนจรณะ ชื่อหลัก
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 203-210 TCI กลุ่มที่ 1 ;
47 Feasibility of the Motivational Interview based Adherence Therapy (MIAT) with Family Support Program to Promote Medication Adherence for Persons with Schizophrenia
พรพรรณ สุดใจ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 179-187 TCI กลุ่มที่ 1 ;
48 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ
วริษา กันบัวลา ชื่อหลัก
ณชนก เอียดสุย ผู้ร่วม
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 1-14 TCI กลุ่มที่ 2 ;
49 การจัดบริการอาชีวอนามัยและความคาดหวังสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ประจำสถานประกอบการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการ เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อหลัก
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15-27 TCI กลุ่มที่ 2 ;
50 การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อหลัก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วม
มนตรี ขุนอินทร์ทอง ผู้ร่วม
สรวิช บุญประชุม ผู้ร่วม
ทองสวย สีทานนธ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 28-40 TCI กลุ่มที่ 2 ;
51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก
วัชรินทร์ คำสา ชื่อแรก
วรรณรัตน์ ลาวัง ชื่อหลัก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 76-89 TCI กลุ่มที่ 2 ;
52 Psychological Impact and Its Affecting Factors Among Nurses Working in COVID-19 Designated Hospitals in Bhutan
Kinley Gyaltshen ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 102-114 TCI กลุ่มที่ 2 ;
53 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ปาจรา โพธิหัง ชื่อหลัก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 115-130 TCI กลุ่มที่ 2 ;
54 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
รักษ์สุดา ชูศรีทอง ชื่อแรก
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อหลัก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 120-130 TCI กลุ่มที่ 1 ;
55 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดสมุทรปราการ
จิตรประภา รุ่งเรือง ชื่อแรก
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อหลัก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 157-169 TCI กลุ่มที่ 1 ;
56 การประเมินผลโครงการบููรณาการขัับเคลื่่อนงานสร้างเสริมสุุขภาวะด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุุขภาพ : กรณีศึกษาระบบสุุขภาพอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัชนา เฮ้งบริบููรณ์พงศ์ ใจดี ชื่อแรก
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
นันทพร ภัทรพุุทธ ผู้ร่วม
สุุนิศา แสงจันทร์ ผู้ร่วม
วัลลภ ใจดี ผู้ร่วม
บรรจบ จันทร์เจริญ ผู้ร่วม
เพ็ญ สุุขมาก ผู้ร่วม
พงค์เทพ สุุธีรวุุฒิ ผู้ร่วม
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่่ 38 ฉบับที่่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 293-303 TCI กลุ่มที่ 1 ;
57 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
สุรัตน์ ตันศิริ ชื่อแรก
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ ผู้ร่วม
ชิงชัย เมธพัฒน์ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ฉบับที่ 48 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564 พ.ศ. หน้าที่ 53-80 TCI กลุ่มที่ 1 ;
58 Maternal perception of paternal breastfeeding support: A secondary qualitative analysis
พรพรรณ ศรีโสภา ชื่อหลัก
Lucas, Ruth F. ผู้ร่วม
Midwifery, Volume 102 November 2021 Article number 103067 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ; Scopus ;
59 The Role of Emotion Regulation in Pain Management Among Women from Labor to Three Months Postpartum: An Integrative Review
พรพรรณ ศรีโสภา ชื่อหลัก
Cong, Xiaomei ผู้ร่วม
Russell, Beth Shoshana ผู้ร่วม
Lucas, Ruth F. ผู้ร่วม
Pain Management Nursing. DOI 10.1016/j.pmn.2021.05.011 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ; Scopus ;
60 Predictors of serious adverse drug events from opioids: Results from the Food and Drug Administration Adverse Events Reporting System
McDonald, Deborah Dillon ชื่อหลัก
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วม
Journal of the American Association of Nurse Practitioners, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/JXX.0000000000000545 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ;
61 Women’s Experience of Pelvic Girdle Pain After Childbirth: A Meta‐Synthesis.
พรพรรณ ศรีโสภา ชื่อหลัก
Lucas, Ruth F. ผู้ร่วม
Journal of Midwifery & Women’s Health, 66(2), 240–248. https://doi.org/10.1111/jmwh.13167 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ; Scopus ;
62 อิทธิพลของปัจจัยคัดรรต่อความยืดหยุ่นในชีวิตของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อหลัก
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ ผู้ร่วม
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 473-481 TCI กลุ่มที่ 1 ;
63 Resilience in Early Adolescents Living in Homes for Children and Its Predictors
นะฤเนตร จุฬากาญจน์ ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 4(16), 295-300. TCI กลุ่มที่ 1 ;
64 Psychometric Validation on Successful Aging Inventory Thai Version in Older Adults with Kidney Function Decline
นฎา งามเหมาะ ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ชื่อหลัก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(4), 309-316. TCI กลุ่มที่ 1 ;
65 Exploring the Aassociation between Diabetes Distress and Diabetes Self-management Among Bhutanese People with Type 2 Diabetes Mellitus
Kinley Yangdon ชื่อแรก
เขมารดี มาสิงบุญ ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
ปณิชา พลพินิจ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(4), 317-323. TCI กลุ่มที่ 1 ;
66 Relationships between Family Quality of Life and Burden among Family Caregivers of Children with Autism in Vietnam
Thi Lan Anh Mai ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(4), 324-331. TCI กลุ่มที่ 1 ;
67 Factors Related to Alcohol Drinking in Female Senior High School Students in Chonburi Province
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(4), 332-338. TCI กลุ่มที่ 1 ;
68 ปัจจัยทำนายการจงใจทำร้ายตนเองในวัยรุ่นไทย
อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 294-303 TCI กลุ่มที่ 1 ;
69 ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ชื่อแรก
พจนารถ สารพัด ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 96-109 TCI กลุ่มที่ 1 ;
70 Factors Related to Workplace Violence as Perceived by Nurses in Bhutan
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อแรก
Tshering Cheki ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 16(4), 301-308. TCI กลุ่มที่ 1 ;
71 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อหลัก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบัที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 1-12 TCI กลุ่มที่ 2 ;
72 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
จิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์ ชื่อหลัก
กรรณิกา สัมฤทธิ์ ผู้ร่วม
ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม ผู้ร่วม
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบัที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2564 หน้าที่ 34-46 TCI กลุ่มที่ 2 ;
73 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์
ศิริวรรณ ผูกพันธ์ ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ชื่อหลัก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564 หน้าที่ 76-89 TCI กลุ่มที่ 1 ;
74 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวของบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรครั้งแรก
นฤตยา จี้เพชร ชื่อแรก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ชื่อหลัก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 230-244 TCI กลุ่มที่ 1 ;
75 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมกับพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปาจรา โพธิหัง ชื่อหลัก
นนทกร ดำนงค์ ผู้ร่วม
อโนชา ทัศนาธนชัย ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 235-250 TCI กลุ่มที่ 1 ;
76 ปัจจัยทำนายพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย จังหวัดลพบุรี
มฤลดี แก้วสีโส ชื่อแรก
พรนภา หอมสินธุ์ ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 140-155 TCI กลุ่มที่ 1 ;
77 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ
ฉัตรชัย พิมาทัย ชื่อแรก
พรนภา หอมสินธุ์ ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 170-184 TCI กลุ่มที่ 1 ;
78 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกาย และระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน
ดรุณี วรนาม ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ชื่อหลัก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทุบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 32-47 TCI กลุ่มที่ 1 ;
79 ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
นรินทร์ สมปอง ชื่อหลัก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 48-61 TCI กลุ่มที่ 1 ;
80 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความสามารถในการดูแลเด็กป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
นิภาภรณ์ ชื่นอร่าม ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 123-134 TCI กลุ่มที่ 1 ;
81 การพัฒนาระบบแนะนำการดูแลญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
วรรณรัตน์ ลาวัง ชื่อหลัก
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน ผู้ร่วม
จักริน สุขสวัสดิ์ชน ผู้ร่วม
อโนชา ทัศนาธนชัย ผู้ร่วม
TCI กลุ่มที่ 1 ;
82 ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดต่อปริมาณเลือดหลังคลอดและผลลัพธ์ของการคลอดในผู้คลอดครั้งแรกที่มีความเสี่ยงต่ำ
วราภรณ์ ทองนาท ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37-53 TCI กลุ่มที่ 1 ;
83 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการจำกัดน้ำดื่ม และอาการทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีภาวะน้ำเกิน
ชนัญชิดา สุขชนะโชติ ชื่อแรก
ปณิชา พลพินิจ ชื่อหลัก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 212-229 TCI กลุ่มที่ 1 ;
84 Effects of social cognitive enhancement with family involvement program on game addictive prevention in male junior high school students
Pagagrong Laolam ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชื่อหลัก
Natkamol Chansatitporn ผู้ร่วม
Chula Med J Vol. 66 No. 2 April - June 2022; 205-214 TCI กลุ่มที่ 1 ;
85 Involvement in practicing family planning among married men in Kyaukpadaung Township, Mandalay Region, Myanmar
Zaw Myo Myint ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชื่อหลัก
Natkamol Chansatitporn ผู้ร่วม
Withida Patthanaissaranukool ผู้ร่วม
Journal of Public Health and Development. Vol.19 No.2 May-August 2021 pp.240-251 Scopus ;
86 Challenges and obstacles of mother-daughter sexual communication among Thai rural communities: an exploratory study
Wilaporn Teppasom ชื่อแรก
Kanittha Chamroonsawasdi ชื่อหลัก
Sutham Nunthamongkolchai ผู้ร่วม
Wirin Kittipichai ผู้ร่วม
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้ร่วม
Journal of Public Health and Development Vol.19 No.2 May-August 2021 pp.28-46 Scopus ;
87 ผลของโปรแกรมการชี้แนะมารดาต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ
สุกัญญา พินหอม ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 15(2), 82-93 TCI กลุ่มที่ 1 ;
88 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และความฉลาดทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ธานี ขามชัย ชื่อแรก
ลาวัลย์ รักษนาเวศ ผู้ร่วม
จันทร์เพ็ญ อุงอำรุง ผู้ร่วม
ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า, ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 71-83 TCI กลุ่มที่ 1 ;
89 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องต่อความกลัวการคลอด และผลลัพธ์ของการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
สุดารักษ์ ประสาร ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2564 หน้าที่ 148-160 TCI กลุ่มที่ 1 ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ชื่อแรก
สิริพิมพ์ ชูปาน ผู้ร่วม
ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 1-9 TCI กลุ่มที่ 1 ;
2 Effects of the Parental Sensitivity Intervention Among Mothers and Fathers of Preterm Infants: A Quasi-Experimental Study
Kulwara Phianching ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
The Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24(2) April-June 2020 pp. 246-259 Scopus ;
3 A Qualitative Study of Perceptions about Eating Behaviours and Metabolic Syndrome in Thailand
Jariya Supruang ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
The Pacific Rim International Journal of Nursing Research 24(2) April-June 2020 234-245. Scopus ;
4 Family caregiver participation in caregiving for hospitalized elderly patients with a tracheostomy: a literature review
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อแรก
Frank Kiwannuka ผู้ร่วม
Working with Older People. Volume 24 Issue 2 15 March 2020 Pages 105-111 https://doi.org/10.1108/WWOP-02-2020-0005 Scopus ;
5 Partnership between healthcare professionals and family members in caring for older people during hospitalization: a literature review
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อแรก
Frank Kiwannuka ผู้ร่วม
Working with Older People. Volume 24 Issue 2 11 April 2020 Pages 137-142 https://doi.org/10.1108/WWOP-02-2020-0008 Scopus ;
6 The prevalence of and factors related to alcohol consumption among young people in Thailand: a systematic review of observational studies
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ชื่อแรก
Lieve Peremans ผู้ร่วม
Tinne Dilles ผู้ร่วม
พัชรินทร์ พูลทวี ผู้ร่วม
Bart Van Rompaey ผู้ร่วม
Drugs: Education Prevention and Policy Published Online: 24 Feb 2020 https://doi.org/10.1080/09687637.2020.1729701 Scopus ;
7 Instruments Used to Measure Psychological Symptoms among FamilyCaregivers of Mechanically Ventilated Critically Ill Elderly Patients: A Systematic Review.
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อแรก
Frank Kiwannuka ผู้ร่วม
International Journal of Caring Sciences. Volume 13 Issue 1 January – April 2020 Page 187-203 https://www.internationaljournalofcaringsciences.org/ Google Scholars ;
8 การประเมินความต้องการการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พัชรินทร์ พูลทวี ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 87-96 TCI กลุ่มที่ 2 ;
9 การศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมความไวในการตอบสนองของบิดามารดาต่อสัมพันธภาพและความสามารถตนเองของมารดาและบิดาของทารกเกิดก่อนกำหนด
กุลวรา เพียรจริง ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 66-74 TCI กลุ่มที่ 1 ;
10 การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
วนิสา หะยีเซะ ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วิมลวรรณ ดำคล้าย ผู้ร่วม
ธิดา มามะ ผู้ร่วม
เยาวรี คอลออาแซ ผู้ร่วม
ทวีพร เพ็งมาก ผู้ร่วม
สุกัญญา เทพโซ๊ะ ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 1-14 TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วณิตา ขวัญสำราญ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 161-173 TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ของเยาวชนหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี
สาวิตรี อ่อนจันทร์ ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 หน้า 45-57 TCI กลุ่มที่ 2 ;
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก
นิรมล โตสติ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 1-11 TCI กลุ่มที่ 2 ;
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
สุพัตรา อันทรินทร์ ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 12-25 TCI กลุ่มที่ 2 ;
15 การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
รุจา ภู่ไพบูลย์ ชื่อแรก
เดชาวุธ นิตยสุทธิ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ดารุณี จงอุดมการณ์ ผู้ร่วม
ระพีพรรณ คำหอม ผู้ร่วม
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
ถวัลย์ เนียมทรัพย์ ผู้ร่วม
สาวิตรี ทยานศิลป์ ผู้ร่วม
ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิลล์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 26-37 TCI กลุ่มที่ 2 ;
16 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ชนาภา งามฉาย ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 48-59 TCI กลุ่มที่ 2 ;
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
กัลชนา ศรีพรหม ชื่อแรก
เขมารดี มาสิงบุญ ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 83-94 TCI กลุ่มที่ 2 ;
18 สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อรัญญา ปาละกะวงศ์ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 95-104 TCI กลุ่มที่ 2 ;
19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลาง
ณชนก เอียดสุย ชื่อแรก
วริษา กันบัวลา ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 46-60 TCI กลุ่มที่ 1 ;
20 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ชื่อแรก
สิริพิมพ์ ชูปาน ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 86-102 TCI กลุ่มที่ 1 ;
21 พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วยวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
สุภา คำมะฤทธิ์ ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 1-11 TCI กลุ่มที่ 1 ;
22 ผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ในชุมชน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อรุณี ส่องประเสริฐ ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 61-71 TCI กลุ่มที่ 1 ;
23 สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก
นราตรี อภิชัยเจริญ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 72-80 TCI กลุ่มที่ 1 ;
24 ผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ้ำต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์
กรรณิการ์ แซ่ตั๊ง ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 81-92 TCI กลุ่มที่ 1 ;
25 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
จิรศักดิ์ ประจงบัว ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 93-103 TCI กลุ่มที่ 1 ;
26 Factors Predicting the Evidence-Based Practice Implementation for Postpartum Hemorrhage Management among Intrapartum-Nurses in Community Hospitals
Jiranee Panyapin ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 90-97 TCI กลุ่มที่ 1 ;
27 Experiences of Sexual Health Literacy in Sexual Relationship among Female Adolescent Students with Unplanned Pregnancy: A Qualitative Study
Rapeepan Narkbubpha ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
Moira Graham ผู้ร่วม
Clare Whitfield ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 106-115 TCI กลุ่มที่ 1 ;
28 Psychological Well-being among Community-Dwelling Older Adults Living with Chronic Illnes
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ชื่อแรก
นารีรัตน์ บุญเนตร ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 116-123 TCI กลุ่มที่ 1 ;
29 รูปแบบการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
พจนารถ สารพัด ผู้ร่วม
มณีพร ภิญโญ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 27-39 TCI กลุ่มที่ 2 ;
30 การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปณิชา พลพินิจ ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วิภา วิเสโส ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 40-51 TCI กลุ่มที่ 2 ;
31 ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
พิมพ์ชนก จันทราทิพย์ ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 52-63 TCI กลุ่มที่ 2 ;
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
สายฝน ม่วงคุ้ม ชื่อแรก
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
ปณิชา พลพินิจ ผู้ร่วม
วิภา วิเสโส ผู้ร่วม
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ผู้ร่วม
ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 74-84 TCI กลุ่มที่ 2 ;
33 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออก
มโนวรรณ มากมา ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 85-95 TCI กลุ่มที่ 2 ;
34 ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย
สุรีทร ส่งกลิ่น ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 96-105 TCI กลุ่มที่ 2 ;
35 ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรี
อโนชา ทัศนาธนชัย ชื่อแรก
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
สุรภา สุขสวัสดิ์ ผู้ร่วม
รัชนี สรรเสริญ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 106-121 TCI กลุ่มที่ 2 ;
36 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย
วิภา วิเสโส ชื่อแรก
พจนารถ สารพัด ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563 หน้าที่ 122-134 TCI กลุ่มที่ 2 ;
37 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังโรงพยาบาลชลบุรี
ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา ชื่อแรก
รุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ ผู้ร่วม
จิรธิดา อนันต์นาวีนุสรณ์ ผู้ร่วม
อังคนา จงเจริญ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 376-384 TCI กลุ่มที่ 1 ;
38 ปัจจัยทำนายระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่่กลับเป็นซ้ำ
วริษา กันบัวลา ชื่อแรก
ณชนก เอียดสุย ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 186-195 TCI กลุ่มที่ 1 ;
39 การรับรู้การได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง
อังคนา จงเจริญ ชื่อแรก
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 411-421 TCI กลุ่มที่ 1 ;
40 Factors Predicting the Evidence-Based Practice Implementation for Postpartum Hemorrhage Management among Intrapartum-Nurses in Community Hospitals
จิราณี ปัญญาปิ่น ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 90-97 TCI กลุ่มที่ 1 ;
41 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของครูพี่เลี้ยงในเขตจังหวัดชลบุรี
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 55-64 TCI กลุ่มที่ 1 ;
42 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในภาคตะวันออกของประเทศไทย
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อแรก
นุชนาถ แก้วมาตร ผู้ร่วม
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วม
จันทนา เกิดบางแขม ผู้ร่วม
สาวิตรี หลักทอง ผู้ร่วม
ปณิชา พลพินิจ ผู้ร่วม
วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้าที่ 31-37 TCI กลุ่มที่ 2 ;
43 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
พจนารถ สารพัด ผู้ร่วม
วารสารสถาบันบำราศนราดูร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน้าที่ 146-157 TCI กลุ่มที่ 1 ;
44 ปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคตะวันออก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ชื่อแรก
ณิชากร ชื่นอารมณ์ ผู้ร่วม
รุจิรา เฉิดฉิ้ม ผู้ร่วม
Nursing Science Journal of Thailand, 38(3), 22-34. TCI กลุ่มที่ 1 ;
45 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชลบุรี
ช่อทิพย์ ผลกุศล ชื่อแรก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
วารสารสภาการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
46 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมผัสเสียงดัง จังหวัดระยอง
เจนจิรา เจริญการไกร ชื่อแรก
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
เกษสุดา คำแก้ว ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
47 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
นนทกร ดำนงค์ ชื่อแรก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า TCI กลุ่มที่ 1 ;
48 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา
ณิชาภัทร ปุ่นมีกิจ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 2 ;
49 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด ในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อแรก
นุชนาถ แก้วมาตรา ผู้ร่วม
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วม
จันทนา เกิดบางแขม ผู้ร่วม
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
สายใจ พัวพันธ์ ผู้ร่วม
นุชนาถ แก้วมาตร ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้เป็นโรคเรื้อรัง จังหวัดชลบุรี
ประไพศรี คงหาสุข ชื่อหลัก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
51 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
สิริพัชรีญา ตะวังทัน ชื่อหลัก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
52 ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
สินาภรณ์ กล่อมยงค์ ชื่อหลัก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
53 การปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขันทอง สุขผ่อง ชื่อหลัก
พัชรินทร์ พูลทวี ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
54 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการฝังยาคุมกําาเนิดต่อความรู้และการใช้ยาฝังคุมกําาเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด
จารุวรรณ์ ท่าม่วง ชื่อหลัก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
55 การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 7
ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ ชื่อหลัก
ลดาวัลย์ เลนทำมี ผู้ร่วม
กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ ผู้ร่วม
สาคร อินโท่โล่ ผู้ร่วม
วิภา วิเสโส ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
56 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน
กนกอร ปัญญาโส ชื่อหลัก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
อุษา เชื้อหอม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
57 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
พัชรี สังข์สี ชื่อหลัก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
58 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาหลังคลอดที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
วันเพ็ญ ฤทธา ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
59 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
แสงดาว แจ้งสว่าง ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
60 ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
วิไลภรณ์ สว่างมงคล ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
61 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิม
พงค์สุวรรณ สมาแฮ ชื่อหลัก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
62 ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ปกครองต่อการรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ ชื่อหลัก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
63 ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ภาคิณี เดชชัยยศ ชื่อหลัก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
64 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่าน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ชื่อหลัก
ชนัดดา ระดาฤทธิ์ ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
Nursing Science Journal of Thailand TCI กลุ่มที่ 1 ;
65 ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อนุชิดา อายุยืน ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
66 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน้ำของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
ศิริประพาพรรณ ทุมคำ ชื่อหลัก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
67 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
วิภาดา ตรงเที่ยง ชื่อแรก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ชื่อหลัก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
68 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย
ณชนก เอียดสุย ชื่อหลัก
วริษา กันบัวลา ผู้ร่วม
สมจิตต์ จันทร์กูล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
69 Psychological Stress among Patients with Hypertension in Bhutan
Dawa Gyeltshen ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
The Journal of Faculty of Nursing Burapha University TCI กลุ่มที่ 2 ;
70 Factors Influencing Diabetes Self-Management Among Bhutanese People with Type 2 Diabetes Mellitus
Kinley Yangdon ชื่อแรก
เขมารดี มาสิงบุญ ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
The Journal of Faculty of Nursing Burapha University TCI กลุ่มที่ 2 ;
71 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล
ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล ชื่อหลัก
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 2 ;
72 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ณัฐรดา แฮคำ ชื่อหลัก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา TCI กลุ่มที่ 2 ;
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
รสริน สมใจ ชื่อหลัก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา TCI กลุ่มที่ 2 ;
74 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พรนภา หอมสินธุ์ ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ TCI กลุ่มที่ 1 ;
75 Effects of Music-based Group Reminiscence Program on Depression in the Elderly at Social Welfare Development Center for Older Persons
กานดา มั่นคง ชื่อหลัก
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
76 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
ปริษา เกยไชย ชื่อหลัก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
77 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเล
วารี กังใจ ชื่อหลัก
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม TCI กลุ่มที่ 1 ;
78 Factors Related to Health Behaviors of the Elderly with Recurrent Stroke
ชัยยุทธ โคตะรักษ์ ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
Factors Related to Health Behaviors of the Elderly with Recurrent Stroke TCI กลุ่มที่ 1 ;
79 โปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนประถมศึกษา
อรพรรณ วรยาน ชื่อหลัก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
80 ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
ยมนา ชนะนิล ชื่อหลัก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2563 หน้าที่ 83-92 TCI กลุ่มที่ 1 ;
81 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาหลังคลอดครั้งแรก
พิชญ์ชนมญชุ์ตา กาญจนวาศ ชื่อหลัก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี, 47(1), 37-55. TCI กลุ่มที่ 1 ;
82 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนด
วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี, 47(2), 432-445. TCI กลุ่มที่ 1 ;
83 ลักษณะงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของครูในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ผู้ร่วม
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
บูรพาเวชสาร. 6 (1), 32-46. TCI กลุ่มที่ 2 ;
84 Predicting factors of physical activity among university students, Thailand
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
Chingchai Methaphat ผู้ร่วม
Dhummawat Ouppawongsapat ผู้ร่วม
Kasem Chaiklongkit ผู้ร่วม
Petcharat Arunrat ผู้ร่วม
Nattapol Sukthong ผู้ร่วม
The Bangkok Medical Journal. 16(1), 33-38. TCI กลุ่มที่ 1 ;
85 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ชื่อหลัก
ฌาน ปัทมะ พลยง ผู้ร่วม
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ผู้ร่วม
ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์ ผู้ร่วม
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
วารสารควบคุมโรค. 46(2), 176-185. TCI กลุ่มที่ 1 ;
86 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้พฤติกรรมการออกกำลังกาย จำนวนก้าวเดิน และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
สุชาดา พวงจำปา ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
วัลลภ ใจดี ผู้ร่วม
เกษม ใช้คล่องกิจ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี. 47(2), 275-300. TCI กลุ่มที่ 1 ;
87 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ ผู้ร่วม
บูรพาเวชสาร. 7(2), 23-38. TCI กลุ่มที่ 2 ;
88 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ชื่อหลัก
สุวรรณี มหากายนันท์ ผู้ร่วม
ดารัสนี โพธารส ผู้ร่วม
นารีรัตน์ บุญเนตร ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ ผู้ร่วม
พยาบาลสาร, 47(4), 444-457 TCI กลุ่มที่ 2 ;
89 ผลของกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชนต่อทัศนคติและความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์
ปรียานุช อุทัยรัศมี ชื่อหลัก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(1), 10-18. TCI กลุ่มที่ 2 ;
90 ผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคหอบหืดของเด็กวัยเรียนโรคหืด
วัชรี พรหมประกอบ ชื่อหลัก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 14(1), 110-121. TCI กลุ่มที่ 2 ;
91 ปัจจัยทำนายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
สุวรัตน์ หลาบนอก ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(3), 56-67. TCI กลุ่มที่ 1 ;
92 Predictors of hemorrhagic stroke in older persons taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs
McDonald, Deborah Dillon ชื่อหลัก
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วม
Journal of the American Association of Nurse Practitioners, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/JXX.0000000000000489 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ;
93 Disparities in utilization of maternal health services in the rural areas of Indonesia: an analysis among provinces with low, middle, and high poverty rates
I Ketut Swarjana ชื่อแรก
Natkamol Chansatitporn ชื่อหลัก
Nawarat Suwannapong ผู้ร่วม
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้ร่วม
Kwanjai Amnatsatsue ผู้ร่วม
Journal of Public Health and Development Vol.18 No.3 September-December 2020 pp.49-63 Scopus ;
94 Mental Well-being, and Coping Strategies during Stress for Preclinical Medical Students in Vietnam
Huynh Ho Ngoc Quynh ชื่อหลัก
Chanuantong Tanasugarn ผู้ร่วม
Mondha Kengganpanich ผู้ร่วม
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้ร่วม
Khuong Quynh Long ผู้ร่วม
Thai Thanh Truc ผู้ร่วม
Scopus ;
95 โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้
กนกวรรณ ด้วงกลัด ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้ร่วม
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้าที่ 66-83 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1 ;
96 ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนกับการฝึกอบรมแบบสอนแนะต่อพฤติกรรมในการป้องกัน ทักษะการดูแลและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมของอาสาสมัครสาธารณสุข
นันทนา คงพัฒนานนท์ ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้ร่วม
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 หน้าที่ 112 -122 TCI กลุ่มที่ 1 ;
97 Academic Stress among High School Students in a Rural Area of Nepal: A Descriptive Cross-sectional Study
Gurung, Minani ชื่อหลัก
Chansatitporn, Natkamol ผู้ร่วม
Chamroonsawasdi, Kanittha ผู้ร่วม
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ผู้ร่วม
Journal of the Nepal Medical Association. 2020. 58(225), pp. 306-309 Scopus ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 ทุนชีวิตกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย
พรนภา หอมสินธุ์ ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 63-105 TCI กลุ่มที่ 1 ;
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรทางบก ที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ปัณฑารีย์ เกียรติสถิตกุล ชื่อแรก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 72-84 TCI กลุ่มที่ 1 ;
3 Making it better: Experiences of Thai caregivers in managing psychotic symptoms of persons with schizophrenia
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ชื่อแรก
Wetid Pratoomsri ผู้ร่วม
นุชนาถ แก้วมาตร ผู้ร่วม
ธนวรรณ อาษารัฐ ผู้ร่วม
Journal of Health Research May – June 2019. Vol.33 No.3 pp.238-246 Scopus ;
4 Motivational Interviewing–Based Compliance/Adherence Therapy Interventions to Improve Psychiatric Symptoms of People With Severe Mental Illness: Meta-Analysis
Choochart Wong-Anuchit ชื่อแรก
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ผู้ร่วม
Joanne Schneider ผู้ร่วม
Mills Kraenzle ผู้ร่วม
Andrew C. ผู้ร่วม
Journal of the American Psychiatric Nurses Association. Volume 25 Issue 2 1 March 2019 Pages 122-133 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ;
5 ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร
วิจิตรา อิ่มอุระ ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 1-12 TCI กลุ่มที่ 1 ;
6 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลเด็กวัยเรียนโรคลมชักโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อต่อความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์
ปุณญิศาฐ์ จรินทร์ธนันต์ ชื่อแรก
ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล ผู้ร่วม
อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าท TCI กลุ่มที่ 1 ;
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด
พัชร์ลดา ธำรงกาญจน์ ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 42-49 TCI กลุ่มที่ 1 ;
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ชนัดดา ระดาฤทธิ์ ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 50-59 TCI กลุ่มที่ 1 ;
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์
เกวลิน ถกลพัฒนกุล ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 60-67 TCI กลุ่มที่ 1 ;
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน: การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ปาจรา โพธิหัง ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 78-88 TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 ปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ภคภัทร พิชิตกุลธรรม ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 89-99 TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 ปัจจัยทำนายความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ชื่อแรก
สิริพิมพ์ ชูปาน ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 72-87 TCI กลุ่มที่ 1 ;
13 บทบาทพยาบาลในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันตันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด
วีรยุทธ ศรีทุมสุข ชื่อแรก
ชัยยุทธ โคตะรักษ์ ผู้ร่วม
สุภลักษณ์ นอใส ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 47-55 TCI กลุ่มที่ 1 ;
14 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับยาออกซิโทซิน
ชนกพร ศิลธรรมกิจ ชื่อแรก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 216-225 TCI กลุ่มที่ 1 ;
15 Interventions for the prevention of postpartum depression in adolescent mothers: a systematic review
Bussara Sangsawang ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
Nucharee Sangsawang ผู้ร่วม
Archives of Women s Mental Health. Vol. 22 Issue 2 April 2019 pp. 215–228 Scopus ;
16 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการใช้ยาฝังคุมกำเนิดต่อความรู้ ระดับความพร้อมและการใช้ยาฝังคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
สุพัตรา หน่ายสังขาร ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562หน้าที่ 99-108 TCI กลุ่มที่ 1 ;
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียม ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
วันวิสา ทีอุทิศ ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562หน้าที่ 120-129 TCI กลุ่มที่ 1 ;
18 ความต้องการการดูแลและการได้รับการตอบสนองการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
วนิศา รัชวัตร์ ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารี กังใจ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562หน้าที่ 153-162 TCI กลุ่มที่ 1 ;
19 Effect of a Cognitive Stimulation Therapy Program on Cognitive Ability of Demented Older Adults
Berliany Venny Sipollo ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
Edwin Rosenberg ผู้ร่วม
The Bangkok Medical Journal Vol. 15 No. 1; February 2019 pp. 44-50 TCI กลุ่มที่ 1 ;
20 Predicting Factors of Successful Aging among Community Dwelling Older Adults in Thimphu Bhutan
Lobzang Dorji ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้ร่วม
Edwin Rosenberg ผู้ร่วม
The Bangkok Medical Journal Vol. 15 No. 1; February 2019 pp. 38-43 TCI กลุ่มที่ 1 ;
21 Association between psychosocial factors and postpartum depression in South Jakarta Indonesia
Irma Nurbaeti ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
Sexual and Reproductive Healthcare. Vol.20 June 2019 pp. 72-76 Scopus ;
22 Influencing of family management in families with thalassemic children on health related quality of life and family functioning: SEM approach
Orranuch CHUSRI ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Marcia van RIPER ผู้ร่วม
Walailak Journal of Science and Technology Volume 16 Issue 1 January 2019 pp. 27-38 Scopus ;
23 การแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ชื่อแรก
สิริพิมพ์ ชูปาน ผู้ร่วม
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 87 - 99 TCI กลุ่มที่ 1 ;
24 ผลของศิลปะบำบัดแบบกลุ่มต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของเยาวชนผู้เสพสารเสพติด
มนตรี ขุนอินทร์ทอง ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 36-44 TCI กลุ่มที่ 1 ;
25 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
อานนท์ สังขะพงษ์ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 55-62 TCI กลุ่มที่ 1 ;
26 ปัจจัยสาเหตุของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชน
ทิพย์วรรณ โพธิ์ตา ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 180-189 TCI กลุ่มที่ 1 ;
27 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในจังหวัดสมุทรปราการ
สำเภา แก้วโบราณ ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 218-227 TCI กลุ่มที่ 1 ;
28 Prevalence of depression and its associated factors among persons with chronic medical illness in Bhutan
Yezer Tshomoa ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Archives of Psychiatric Nursing Vol. 33 (4) August 2019 pp. 347–351 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2 ;
29 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ําาตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
กฤษณี สุวรรณรัตน์ ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 1-13 TCI กลุ่มที่ 1 ;
30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักศึกษาชายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ศริญญา เจริญศิริ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 14-25 TCI กลุ่มที่ 1 ;
31 ผลของโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
ยุพาพรรณ์ มาหา ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 37-50 TCI กลุ่มที่ 1 ;
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดระยอง
จุฑาทิพย์ ศักดิ์บุญ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
33 ปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี
บรรจง เจนจัดการ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 62-75 TCI กลุ่มที่ 1 ;
34 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล
เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์ ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 76-87 TCI กลุ่มที่ 1 ;
35 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของชาวไทยมุสลิม อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อชิรญาณ์ มาตเจือ ชื่อแรก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 111-122 TCI กลุ่มที่ 1 ;
36 ผลของกลุ่มบําบัดด้วยศิลปะต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท
พิมจันทร์ ภูแก้ว ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 123-133 TCI กลุ่มที่ 1 ;
37 ปัจจัยทํานายความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
สุพัตรา บำรุงจิตร ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 148-159 TCI กลุ่มที่ 1 ;
38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังชาย จังหวัดตราด
อรพินท์ ขันแข็ง ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 160-172 TCI กลุ่มที่ 1 ;
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร
จารุวรรณ แหลมไธสง ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 1-19 TCI กลุ่มที่ 1 ;
40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
มณเฑียร ทองนพคุณ ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 73-91 TCI กลุ่มที่ 1 ;
41 ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ลูกบอลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรก
ละมัย วงศาสนธิ์ ชื่อแรก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 83-97 TCI กลุ่มที่ 1 ;
42 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน พฤติกรรมจริยธรรมของผู้นํา และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 115-130 TCI กลุ่มที่ 1 ;
43 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกของนักศึกษาอุดมศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
กนกวรรณ แดงกระจ่าง ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 1-10 TCI กลุ่มที่ 1 ;
44 Consumption of Folic Acid Supplement and High Dietary Folate among Nepalese Women during Preconception and Pregnancy in Association with Premature Birth: A Case-Control Study
Binita Puri ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11-19 TCI กลุ่มที่ 1 ;
45 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความกลัวการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก
ชุลีพร การะภักดี ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อุษา เชื้อหอม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 20-29 TCI กลุ่มที่ 1 ;
46 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
วนิสา หะยีเซะ ชื่อแรก
ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ ผู้ร่วม
วิมลวรรณ ดำคล้าย ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 30-39 TCI กลุ่มที่ 1 ;
47 อิทธิพลของปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน
ภาวิดา พันอินากูล ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 40-48 TCI กลุ่มที่ 1 ;
48 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
อาทิตยา อติวิชญานนท์ ชื่อแรก
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 49-59 TCI กลุ่มที่ 1 ;
49 การทดสอบคุณสมบัติแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ชื่อแรก
พัชรินทร์ พูลทวี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 60-69 TCI กลุ่มที่ 1 ;
50 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก
สุรวดี คัทสิงห์ ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 104-114 TCI กลุ่มที่ 1 ;
51 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
บังอร สัตยวณิช ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เดือพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 284-299 TCI กลุ่มที่ 1 ;
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดชลบุรี
ยุพเรศ มาตาพิทักษ์ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 417-428 TCI กลุ่มที่ 1 ;
53 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
มุกดาวรรณ ผลพานิช ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 1-14 TCI กลุ่มที่ 1 ;
54 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
รพีพรรณ เนาว์ประดิษฐ์ ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 27-39 TCI กลุ่มที่ 1 ;
55 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางปัญญาของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
เสาวภา เล็กวงษ์ ชื่อแรก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 102-112 TCI กลุ่มที่ 1 ;
56 ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก ความวิตกกังวล การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
ยุวรรณฎา แทนมณี ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 113-124 TCI กลุ่มที่ 1 ;
57 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
อรพรรณ บุญลือ ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 125-137 TCI กลุ่มที่ 1 ;
58 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
มณิสรา ห่วงทอง ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 161-172 TCI กลุ่มที่ 1 ;
59 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อการรับรู้ความสามารถของตนและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติดในวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีน
สุนทรีย์ โบราณ ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 173-187 TCI กลุ่มที่ 1 ;
60 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
อุษณี อินทสุวรรณ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.2562 หน้าที่ 125-131 TCI กลุ่มที่ 1 ;
61 ความทุกข์ทรมานของมารดาที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
พีระภาพ คำแพง ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 หน้าที่ 102-115 TCI กลุ่มที่ 1 ;
62 Factors Associated with Mothers’ Perceived Quality of Life among Young Children with Pneumonia in Dhaka Bangladesh
Happy Bandana Biswas ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
International Journal of Human and Health Sciences Vol. 03 No. 04 October’19 pp.196-200 Google Scholars ;
63 Family Caregivers for Older Adults with a Tracheostomy during Hospitalization: Psychological Impacts and Support
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อแรก
Frank Kiwanuka ผู้ร่วม
International Journal of Caring Sciences. May – August 2019 Vol. 12 Issue 2 Page 1244-1250 Google Scholars ;
64 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลภาคตะวันออก
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อแรก
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ หน้าที่ 193-202 TCI กลุ่มที่ 1 ;
65 Factors related to the successful treatment of tuberculosis: A literature.
Kusuma Wijaya ชื่อแรก
Ridi Putra ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
Belitung Nursing Journal. Vol 5 Issue 4 July - August 2019 Page 136-146 ISI ;
66 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กัลยา บัวบาน ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 1-9 TCI กลุ่มที่ 1 ;
67 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน
กุสุมล แสนบุญมา ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อุษา เชื้อหอม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 23-31 TCI กลุ่มที่ 1 ;
68 ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกในหอผู้ป่วย
ภรณี พวงแก้ว ชื่อแรก
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 32-42 TCI กลุ่มที่ 1 ;
69 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน
จุฑาทิพย์ นามม่อง ชื่อแรก
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 43-53 TCI กลุ่มที่ 1 ;
70 Factors Influencing Stress among Mothers of Preterm Infant Hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit
Paichit Amsri ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 54-63 TCI กลุ่มที่ 1 ;
71 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาฝังคุมกำเนิดภายหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
อารียา สมรูป ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 79-87 TCI กลุ่มที่ 1 ;
72 ผลของการใช้หุ่นนิ้วมือหรรษาประกอบการเล่านิทานต่อความกลัวการพ่นยาฝอยละอองในเด็กวัยก่อนเรียน
กิตติมา ทรงวัฒนา ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 88-97 TCI กลุ่มที่ 1 ;
73 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในจังหวัดชลบุรี
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง ชื่อแรก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
อโนชา ทัศนาธนชัย ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 หน้าที่ 104-119 TCI กลุ่มที่ 1 ;
74 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามีต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด
อัจฉริยา ปุนนา ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 1-9 TCI กลุ่มที่ 1 ;
75 เปรียบเทียบทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และไม่เคยตั้งครรภ์
พัสนียา พุ่มจันทร์ ชื่อแรก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 10-20 TCI กลุ่มที่ 1 ;
76 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก
กมลวรรณ คุ้มวงษ์ ชื่อแรก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 42-52 TCI กลุ่มที่ 1 ;
77 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการให้ยาปฏิชีวนะแก่เด็กวัยเรียน
ชรริน ขวัญเนตร ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 77-88 TCI กลุ่มที่ 1 ;
78 ปัจจัยทำนายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
จริญญา บุญรอดรักษ์ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 552-565 TCI กลุ่มที่ 1 ;
79 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปริยานุช ตั้งนรกุล ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 607-620 TCI กลุ่มที่ 1 ;
80 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์หลัง
พิมลดา ลัดดางาม ชื่อแรก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 700-716 TCI กลุ่มที่ 1 ;
81 Home Monitoring to Track Activity and Sleep Patterns Among Older Adults A Feasibility Study
Helen W. Lach ชื่อแรก
Rebecca A. Lorenz ผู้ร่วม
Janice L. Palmer ผู้ร่วม
จันทนา เกิดบางแขม ผู้ร่วม
วะนิดา น้อยมนตรี ผู้ร่วม
CIN: Computers Informatics Nursing 37(12):628-637 December 2019. doi: 10.1097/CIN.0000000000000569. Scopus ;
82 Effects of the Integrated Cardiac Rehabilitation (ICR) Program Applying to Post Ischemic Heart Disease Persons: A Pilot Study
อาภรณ์ ดีนาน ชื่อแรก
Advanced Nursing & Patient Care International Journal. Vol. 2 Issue 2 2019 Google Scholars ;
83 ปัจจัยทำนายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา
กัลยรัตน์ ศรกล้า ชื่อหลัก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
84 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในบุคลากร เทศบาลอำ เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปุณรภา ตระกูลไพศาล ชื่อหลัก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
85 Factors Influencing Self-management of End-stage Renal Disease (ESRD) Patients Undergoing Hemodialysis in Bhutan
Dipsika Rai ชื่อหลัก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
Thai Pharm Health Sci TCI กลุ่มที่ 1 ;
86 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปรียานุช นารถสิทธิ์ ชื่อหลัก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
87 Culture Shock Experiences of Foreign Teachers Working in A Selected Private School in Chonburi province, Thailand
Xueyun Ma ชื่อหลัก
Paratchanun Charoenarpornwattana ผู้ร่วม
ภรณี พวงแก้ว ผู้ร่วม
e - Journal of Education Studies, Burapha University
88 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
มณีพร ภิญโญ ชื่อหลัก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
89 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดา
จินตนา เกษมศิริ ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารเกื้อการุณย์ TCI กลุ่มที่ 1 ;
90 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่นหญิงจังหวัดศรีสะเกษ
ยุวดี งอมสงัด ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
91 ทุนชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซํ้าของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
ธัญพัฒน ฤทธิผล ชื่อหลัก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
92 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน
คัมภีรพรรณ สาชิน ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
93 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของบิดามารดาที่มีบุตรได้รับการใส่ท่อหายใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ TCI กลุ่มที่ 1 ;
94 ความปลอดภัยในการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
นารีรัตน์ บุญเนตร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
95 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ภัทร์ภร อยู่สุข ชื่อหลัก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลตำรวจ TCI กลุ่มที่ 1 ;
96 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการกำกับตนเองและสมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียนโรคหืด
ฐิติมา แซ่แต้ ชื่อหลัก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลตำรวจ TCI กลุ่มที่ 1 ;
97 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
ไพจิตร อ่ำศรี ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
98 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
บุษบา อภัยพิม ชื่อหลัก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น TCI กลุ่มที่ 2 ;
99 ผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับ การสนับสนุน ของครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
วรารัตน์ เหล่าสูง ชื่อหลัก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา TCI กลุ่มที่ 1 ;
100 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิด ที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน
ธรนัส ปิยะกุล ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา TCI กลุ่มที่ 1 ;
101 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศีรษะ ความแปรปรวนของการนอนหลับ อาการอ่อนล้า กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองระดับเล็กน้อย ภายหลังบาดเจ็บ 3 เดือน
เกศริน เทียนแก้ว ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
102 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า
กรวรรณ ผมทอง ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
103 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนก่อนการตั้งครรภ์
ศุจิรัตน์ ศรีทองเหลือง ชื่อหลัก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
104 อิทธิพลของความพร้อมในการดูแล ภาระในการดูแล และรางวัลจากการดูแล ต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อุไรวรรณ ทองอร่าม ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
วารสารกองการพยาบาล TCI กลุ่มที่ 1 ;
105 Factors related to self-care practice in asthmatic patients at rajshahi in Bangladesh
Kamruzzaman Mohammod ชื่อหลัก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
Bangladesh Journal of Medical ScienceOpen Access Scopus ;
106 Effects of the Integrated Cardiac Rehabilitation (ICR) Program Applying to Post Ischemic Heart Disease Persons: A Pilot Study
อาภรณ์ ดีนาน ชื่อหลัก
Advanced Nursing & Patient Care International Journal Google Scholars ;
107 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
วารสารกรมการแพทย์. 45 (3), 66-74. TCI กลุ่มที่ 1 ;
108 ภาวะโภชนาการและประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการด้านอาหารสำหรับเด็กป่วยโรค หัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0 – 3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้
ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ ชื่อหลัก
อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ร่วม
วนิสา หะยีเซะ ผู้ร่วม
ลุตฟี สะมะแอ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 หน้าที่ 82-93 TCI กลุ่มที่ 1 ;
109 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
อิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล ชื่อหลัก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม TCI กลุ่มที่ 1 ;
110 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยโยคะต่อความเหนื่อยล้าและคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน ชื่อหลัก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วารสารจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 109-119 TCI กลุ่มที่ 2 ;
111 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 สัปดาห์หลังคลอดในมารดาที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์
ณิชาพร ทิพสิงห์ ชื่อหลัก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2562 หน้าที่ 72-84 TCI กลุ่มที่ 2 ;
112 Factors Predicting Stroke Pre-hospital Delay Behavior Intention among People with High Risk of Stroke
Wanpen Waelveerakup ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชื่อหลัก
Sirirat Leelacharas ผู้ร่วม
Jean Davison ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research. 2019; 23(3) pp. 271-284 SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3 ; Scopus ;
113 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
กษมา นาคกระแสร์ ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชื่อหลัก
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หน้าที่ 40-54 TCI กลุ่มที่ 1 ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 แนวทางการประเมินสภาวะสุขภาพตามมิติทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 36-49 TCI กลุ่มที่ 1 ;
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำบทบาทแม่ของย่า/ยายที่เลี้ยงดูหลานวัยขวบปีแรก
วิวรรณา คล้ายคลึง ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 11-19 TCI กลุ่มที่ 1 ;
3 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
ไพรัตน์ สวมขุนทด ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 29-39 TCI กลุ่มที่ 1 ;
4 ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
สุธิดา พลพิพัฒน์พงศ์ ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 40-49 TCI กลุ่มที่ 1 ;
5 การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 60-68 TCI กลุ่มที่ 1 ;
6 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน: กรณีศึกษานวัตกรรมการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ชื่อแรก
สุรีย์รัตน์ ธนากิจ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 79-90 TCI กลุ่มที่ 1 ;
7 นวัตกรรม “คู่หูดูแลสุขภาพ” และหลักสูตรการเรียนรู้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ชื่อแรก
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง ผู้ร่วม
สุรีย์รัตน์ ธนากิจ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 91-100 TCI กลุ่มที่ 1 ;
8 FACTORS RELATED TO RESILIENCE AMONG ELDERLY PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE
SUBONGGOCH SRIWANTHA ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL VOL. 14 NO.1; FEBRUARY 2018 PP. 29-35 TCI กลุ่มที่ 1 ;
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดรุณี ชมศรี ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นรินทร์ กระจายกลาง ผู้ร่วม
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 258-280 TCI กลุ่มที่ 1 ;
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพื้นที่แนวทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อแรก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วม
เลิศศิริร์ บวรกิตติ ผู้ร่วม
วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม –กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หน้าที่ 96-99 TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 แนวทางการประเมินสภาวะสุขภาพตามมิติทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 36-49 TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 ปัจจัยด้านจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ณฐิภารัตน์ จิตรบุตร ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 102-118 TCI กลุ่มที่ 1 ;
13 ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
เบญจวรรณ ปิ่นทอง ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 20-29 TCI กลุ่มที่ 1 ;
14 ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
สาวิตรี จีระยา ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 30-39 TCI กลุ่มที่ 1 ;
15 ปัจจัยทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชน
จิรัชยา เหล่าเขตร์กิจ ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 49-56 TCI กลุ่มที่ 1 ;
16 อิทธิพลของการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้ และทัศนคติต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์
ศิรินภา แก้วพวง ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 57-66 TCI กลุ่มที่ 1 ;
17 ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด การเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
สชาลินี เจริญสุข ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 67-75 TCI กลุ่มที่ 1 ;
18 พยาบาลวิชาชีพ Generation Y: ความท้าทายสำหรับผู้บริหารการพยาบาล
สิริพิมพ์ ชูปาน ชื่อแรก
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 1-12 TCI กลุ่มที่ 1 ;
19 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปกป้องกับพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ศิริพร บูรณกุลกิจการ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 24-35 TCI กลุ่มที่ 1 ;
20 ความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด
วชรีกร อังคประสาทชัย ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายนพ.ศ. 2561 หน้าที่ 222-232 TCI กลุ่มที่ 1 ;
21 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบีบน้ำนมต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนด
ละเอียด ไชยวัฒน์ ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 83-90 TCI กลุ่มที่ 1 ;
22 การพัฒนาแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิ่งดาว การะเกต ชื่อแรก
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วม
มณีรัตน์ เสนทับพระ ผู้ร่วม
จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์ ผู้ร่วม
งามเอก ลำมะนา ผู้ร่วม
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 25-39 TCI กลุ่มที่ 1 ;
23 The Influence of Psychosocial Factors on Bhutanese High School Students
Neelima Chhetri ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 13 ฉบับ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 28-38 TCI กลุ่มที่ 1 ;
24 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดด้วยงานศิลปะต่อความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะซึมเศร้า
กนกวรรณ กาญจนนิกร ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 23-32 TCI กลุ่มที่ 1 ;
25 Postpartum Depression in Indonesian Mothers: Its Changes and Predicting Factors
Irma Nurbaeti ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 22(2) April-June 2018 93-105 Scopus ;
26 Fall Prevention Among Community-Dwelling Older Adults: Current Guidelines and Older Adult Responses
Helen W. Lach ชื่อแรก
วะนิดา น้อยมนตรี ผู้ร่วม
Journal of Gerontological Nursing. September 2018 44(9) 21-29 Scopus ;
27 ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองร่วมกับคู่หูดูแลกันต่อพฤติกรรม การป้องกันโรคเบาหวาน นํ้าหนัก และระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีน้ำหนักเกิน
กัลยารัตน์ รอดแก้ว ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 13-28 TCI กลุ่มที่ 1 ;
28 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกจากการดูแลของญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อาจารีย์ จันทร์พานิชย์ ชื่อแรก
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 61-73 TCI กลุ่มที่ 1 ;
29 Health Risk Analysi sExpert System for Family Caregiver of Person with Disabilities using Data Mining Techniques
Ureerat Suksawatchon ชื่อแรก
Jakkarin Suksawatchon ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY VOL.12 NO.1 May 2018 หน้าที่ 62-72 Scopus ;
30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานของบิดํามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง
รวิวรรณ คําเงิน ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 59-68 TCI กลุ่มที่ 1 ;
31 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อความตั้งใจในการหยุดดื่ม และพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ดื่มชายแบบเสี่ยง
ธันยพร บัวเหลือง ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 119-128 TCI กลุ่มที่ 1 ;
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธิพร พงศ์นันทกุลกิจ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 224-232 TCI กลุ่มที่ 1 ;
33 การศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งทางใจโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่ออาการซึมเศร้าในวัยรุ่น
ชนกพร ศรีประสาร ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 279-288 TCI กลุ่มที่ 1 ;
34 ผลของโปรแกรมวาดภาพเสริมสร้างความหวังต่อความหวังในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย
ปัทพร แจ้งสันเทียะ ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 343-353 TCI กลุ่มที่ 1 ;
35 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนิสิตพยาบาล
อังคนา จงเจริญ ชื่อแรก
จักรกฤษณ์ โปณะทอง ผู้ร่วม
จตุพล ยงศร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 354-363 TCI กลุ่มที่ 1 ;
36 ปัจจัยปกป้องที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ
วรัตถ์นันท์ ชุษณะโชติ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 373-381 TCI กลุ่มที่ 1 ;
37 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชรัญญากร วิริยะ ชื่อแรก
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 1-11 TCI กลุ่มที่ 1 ;
38 การติดตามประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคตะวันออก ของประเทศไทย
เพ็ญจันทร์ มีแก้ว ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 12-22 TCI กลุ่มที่ 1 ;
39 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้านการออกกำลังกายด้วยวิธีรำวงย้อนยุคต่อระดับน้ำตาลในเลือดและสมรรถภาพทางกายในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ณัฐชนน ผุยนวล ชื่อแรก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 42-51 TCI กลุ่มที่ 1 ;
40 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน
วรรณี เดียวอิศเรศ ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 52-61 TCI กลุ่มที่ 1 ;
41 อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์
จารุวรรณ จันทร์แจ้ง ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 62-70 TCI กลุ่มที่ 1 ;
42 Predicting Factors of Depression among Persons with Chronic Medical Illness in Bhutan
Yezer Tshomo ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 82-91 TCI กลุ่มที่ 1 ;
43 ความกลัวการหกล้ม: กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและบทบาทของพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
วะนิดา น้อยมนตรี ชื่อแรก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 92-101 TCI กลุ่มที่ 1 ;
44 การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี
นารีรัตน์ บุญเนตร ชื่อแรก
หทัยชนก เผ่าวิริยะ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 102-111 TCI กลุ่มที่ 1 ;
45 เกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จการบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไทย
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 110-1270 TCI กลุ่มที่ 1 ;
46 ปัจจัยส่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่ออัตราภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
สายสุนีย์ อ้ายโน ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 11-28 TCI กลุ่มที่ 1 ;
47 ประสิทธิผลของศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) ในโรงพยาบาลชลบุรี
อังคนา จงเจริญ ชื่อแรก
วัชรี รัตนวงศ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 97-109 TCI กลุ่มที่ 1 ;
48 ผู้ดูแลไทย: การแสวงหาการช่วยเหลือญาติที่เป็นโรคจิตเภท
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ชื่อแรก
ธนวรรณ อาษารัฐ ผู้ร่วม
นุชนาถ แก้วมาตร ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 หน้าที่ 72-75 TCI กลุ่มที่ 1 ;
49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัวของเด็กวัยเรียน
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อแรก
รวิวรรณ คำเงิน ผู้ร่วม
ชนกพร ศรีประสาร ผู้ร่วม
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วม
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 189-200 TCI กลุ่มที่ 1 ;
50 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีน
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ชื่อแรก
นุชนาถ แก้วมาตร ผู้ร่วม
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วม
หทัยชนก เผ่าวิริยะ ผู้ร่วม
วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 148-153 TCI กลุ่มที่ 1 ;
51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์
สาวิตรี จันทร์กระจ่าง ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 1-9 TCI กลุ่มที่ 1 ;
52 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้รับบริการชาย
จารุวรรณ ไชยบุบผา ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 10-20 TCI กลุ่มที่ 1 ;
53 ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาดละความปวดของฝีเย็บจากการคลอด
สมาพร แสงนวล ชื่อแรก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 21-29 TCI กลุ่มที่ 1 ;
54 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคน
นัสรา เกตจินดา ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 30-39 TCI กลุ่มที่ 1 ;
55 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ธีราภรณ์ บุณยประภาพันธ์ ชื่อแรก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 40-50 TCI กลุ่มที่ 1 ;
56 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตร
เขมจิรา ท้าวน้อย ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 51-59 TCI กลุ่มที่ 1 ;
57 Factors Influencing Substance Use among Adolescents in a Higher Secondary School in Thimphu Bhutan
Pema Choden ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 60-69 TCI กลุ่มที่ 1 ;
58 ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด
สิริวรรณ สุวรรณรัตน์ ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 70-79 TCI กลุ่มที่ 1 ;
59 การคัดกรองความความรุนแรงจากคู่ในสตรี: ทัศนะของบุคลากรทีมสุขภาพ
นารีรัตน์ บุญเนตร ชื่อแรก
หทัยชนก เผ่าวิริยะ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 80-89 TCI กลุ่มที่ 1 ;
60 การเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดวิถีธรรมชาติ: แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ
วรรณี เดียวอิศเรศ ชื่อแรก
พิมาลา เล้าประจง ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 90-98 TCI กลุ่มที่ 1 ;
61 ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอนต้นชาวไทย
ปัญจภรณ์ ยะเกษม ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 89-96 TCI กลุ่มที่ 1 ;
62 ประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมความดันโลหิตที่บ้านแบบบูรณาการต่อค่าความดันโลหิต เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและพฤติกรรมการบริโภคในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
ปริศนา อัครธนพล ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 39-49 TCI กลุ่มที่ 1 ;
63 การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย
พรชัย จูลเมตต์ ชื่อแรก
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้ร่วม
ศศิธร กรุณา ผู้ร่วม
วะนิดา น้อยมนตรี ผู้ร่วม
นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา ผู้ร่วม
บูรพาเวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 25-37 TCI กลุ่มที่ 1 ;
64 ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง ต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน
พรชัย จูลเมตต์ ชื่อแรก
อวยพร ตั้งธงชัย ผู้ร่วม
นฤมล ปทุมารักษ์ ผู้ร่วม
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้าที่
65 ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายต่อภาวะซึมเศร้าและฮอร์โมนคอร์ติซอล ในวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะซึมเศร้า
ชนัดดา แนบเกษร ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 (ฉบับพิเศษ) เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 248-258 TCI กลุ่มที่ 1 ;
66 ผลของโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายตามรายบุคคลต่อ คุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง
แสงเดือน อภิรัตนวงศ์ ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 55-64 TCI กลุ่มที่ 1 ;
67 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อแรก
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20-36 TCI กลุ่มที่ 1 ;
68 การศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ อาการอ่อนล้า ความแปรปรวนของการนอนหลับและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย
นิภาวรรณ สามารถกิจ ชื่อแรก
อริยาวรรณ วรรณสีทอง ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 115-130 TCI กลุ่มที่ 1 ;
69 การศึกษาติดตามอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย
นิภาวรรณ สามารถกิจ ชื่อแรก
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 14-37 TCI กลุ่มที่ 1 ;
70 Relationships between Comfort and Pain Anxiety and Social Support in Acute Respiratory Failure Patients with Non-invasive Ventilator Support
วสุรัตน์ นิยมรัตน์ ชื่อแรก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journa Vol. 13 No.4 October – December 2018 pp.179-186 TCI กลุ่มที่ 1 ;
71 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย จังหวัดจันทบุรี
กุสุมาลย์ มีพืชน์ ชื่อแรก
ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 67-82 TCI กลุ่มที่ 1 ;
72 ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี
นัทธวิทย์ สุขรักษ์ ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 83-100 TCI กลุ่มที่ 1 ;
73 การป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง : บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
อริสรา ฤทธิ์งาม ชื่อแรก
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 223-238 TCI กลุ่มที่ 1 ;
74 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เสาวลักษณ์ มะเหศวร ชื่อแรก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 29-44 TCI กลุ่มที่ 1 ;
75 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา
นริฌา สายยืด ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 120-127 TCI กลุ่มที่ 1 ;
76 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
สรวิชญ์ เหล่าดรุณ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 146-156 TCI กลุ่มที่ 1 ;
77 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
กาญจนา กิ่งมะลิ ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 223-231 TCI กลุ่มที่ 1 ;
78 ผลของโปรแกรมการสนทนาบำบัดสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์และครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส
ทิพย์นราภรณ์ สังข์ศรีแก้ว ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 141-148 TCI กลุ่มที่ 1 ;
79 สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
นภาพร วังอาษา ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 149-157 TCI กลุ่มที่ 1 ;
80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
บุญช่วย ศิลาหม่อม ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 62-71 TCI กลุ่มที่ 1 ;
81 Effects of the Solution-Focused Group Intervention on Recovery Process among Thai Male Youth Substance Abusers
สาวิตรี หลักทอง ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Nursing Primary Care. 2018; 2(6): 1-6. Google Scholars ;
82 ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับกำรรักษาด้วยการส่องไฟ
สิริกัญญา เกษสุวรรณ ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 100-116 TCI กลุ่มที่ 1 ;
83 ผลของโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการูต่อปริมาณน้ำนมแม่ และน้ำหนักตัวทารกเกิดก่อนกำหนด
อัญชนา พันธ์วิไล ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 217-226 TCI กลุ่มที่ 1 ;
84 การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเตรียมเพื่อเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ
สุกัญญา ก้อมอ่อน ชื่อแรก
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 42-53 TCI กลุ่มที่ 1 ;
85 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคติดเชื้อฉียบพลันระบบหายใจของผู้ดูแล
ชลาลัย เปียงใจ ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาล ปีที่ 67 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 1-9 TCI กลุ่มที่ 1 ;
86 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
อุทัยวรรณ สกุลวลีธร ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 253-264 TCI กลุ่มที่ 1 ;
87 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการเล่านิทานต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่ ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 47-57. TCI กลุ่มที่ 1 ;
88 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
นพนัฐ จำปาเทศ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 43-44 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 114-129 TCI กลุ่มที่ 1 ;
89 ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
นภัสกร จันทร์สอน ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 12-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 22 ฉบับที่ 43-44 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 114-12924 TCI กลุ่มที่ 1 ;
90 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 – 3 จังหวัดตราด
เสาวนีย์ กระแจะจันทร์ ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 34ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 14-22 TCI กลุ่มที่ 1 ;
91 ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่จัดการโดยพยาบาลต่อการรับประทานยาในผู้ป่วยหลังเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
ปณิชา พลพินิจ ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 34ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่105-116 TCI กลุ่มที่ 1 ;
92 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
อรนุช อักษรดี ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 34ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 117-129 TCI กลุ่มที่ 1 ;
93 โมเดลเชิงโครงสร้างความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
ดวงดาว อุบลแย้ม ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 86-100 TCI กลุ่มที่ 1 ;
94 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของทหารเรือในจังหวัดนราธิวาส
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ชื่อแรก
ชัชดา หลงพิมาย ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 399-416 TCI กลุ่มที่ 1 ;
95 การสำรวจคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนพิการไทย พ.ศ. 2558
ดารณี สุวพันธุ์ ชื่อแรก
บุษกร โลหารชุน ผู้ร่วม
รัชนี สรรเสริญ ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
จิรพรรณ โพธิ์ทอง ผู้ร่วม
ดลฤดี ศรีศุภผล ผู้ร่วม
สาริณี แก้วสว่าง ผู้ร่วม
ศุลีพันธุ์ โสลันดา ผู้ร่วม
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่1 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ หน้า 6-16 TCI กลุ่มที่ 1 ;
96 ศิลปกรรมบําบัดแบบกลุ่มต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ยุพาธร เสือเฒ่า ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
เลิศศิริร บวรกิตติ ผู้ร่วม
พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้าที่ 371-379 TCI กลุ่มที่ 1 ;
97 Model of Self-management Behavior in People Experiencing Early Stage Chronic Kidney Disease
Nucharin Photharos ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol. 22 Issue 4 October - December 2018 pp 360-371 Scopus ;
98 การพัฒนาแบบวัดความเข้มแข็งภายในตนเองของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
ดวงดาว อุบลแย้ม ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม –เมษายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16-31 TCI กลุ่มที่ 2 ;
99 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยชายที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
นลินรัตน์ ชูจันทร์ ชื่อแรก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วารสารสวนปรุง ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 หน้า 213-226 TCI กลุ่มที่ 1 ;
100 ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพไตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสียหน้าที่ ระยะที่ 2
วันวิสาข์ สนใจ ชื่อหลัก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
101 การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อหลัก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
102 การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27(1), 169-177. TCI กลุ่มที่ 1 ;
103 สถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สุรัตน์ ตันศิริ ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ ผู้ร่วม
บูรพาเวชสาร. 5(1), 1-12. TCI กลุ่มที่ 2 ;
104 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
นัฏพงษ์ ยาวะโนภาส ชื่อหลัก
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ ผู้ร่วม
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2561 หน้าที่ 337-352 TCI กลุ่มที่ 2 ;
105 ผลของโปรแกรมการจัดท่าคลอดโดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก
จงสฤษฎ์ มั่นศีล ชื่อหลัก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2561 หน้าที่ 101-114 TCI กลุ่มที่ 1 ;
106 ผลของโปรแกรมแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของนักเรียนหญิงมัธยมปลาย
สุปราณี น้อยตั้ง ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชื่อหลัก
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้าที่ 78-99 TCI กลุ่มที่ 1 ;
107 การเสริมสร้างพลังอำนาจของมารดาครรภ์แรกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
ดาวรรณ แพงโพธิ์ ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชื่อหลัก
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้าที่ 57-77 TCI กลุ่มที่ 1 ;
108 การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ ชื่อแรก
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชื่อหลัก
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้าที่ 1-18 TCI กลุ่มที่ 1 ;
109 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี
นุชจรี หิรัญบุตร ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ชื่อหลัก
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30(3), 91-102. TCI กลุ่มที่ 1 ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ์แรก
สาวิกา ใจบริสุทธิกุล ชื่อแรก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
2 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์แรก
นภา ศรีทองใบ ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภท์ที่มีน้ำหนักเกินก่อนการตั้งครรภ์
กมลนัทธ์ วุฒิสาร ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
4 Suicidal Ideation among Thai Adolescents: An Empirical Test of a Causal Model
Benjamaporn Rungsang ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Pairatana Wongnam ผู้ร่วม
The Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.21 No.2 April-June 2017 pp. 97-107 Scopus ;
5 Perceptions and Practices of Parents in Caring for their Hospitalized Preterm Infants
พจนารถ สารพัด ชื่อแรก
Warunee Fongkaew ผู้ร่วม
Usanee Jintrawet ผู้ร่วม
Jutarat Mesukko ผู้ร่วม
Lynne Ray ผู้ร่วม
The Pacific Rim International Journal of Nursing Research VOL. 21 No. 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 220-233 Scopus ;
6 An umbrella review of meta-analyses of interventions to improve maternal outcomes for teen mothers
Lee SmithBattle ชื่อแรก
Deborah G. Loman ผู้ร่วม
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ผู้ร่วม
Joanne Kraenzle ผู้ร่วม
Schneider ผู้ร่วม
Journal of Adolescence Vol.59 June 2017 pp.97-111 Scopus ;
7 Moms growing together: Piloting actionmethods and expressive arts in a therapeutic group for teen mothers
Lee SmithBattle ชื่อแรก
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ผู้ร่วม
Freed P ผู้ร่วม
McLaughlin D ผู้ร่วม
Schneider JK. ผู้ร่วม
journal of child and adolescent psychiatric nursing 2017 May;30(2):72-79. Scopus ;
8 Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults
Hoang O.T.T. ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
Rosenberg E. ผู้ร่วม
Journal of Clinical Nursing Vol. 26 Issue 1-2 1 January 2017 pp. 68-76 Scopus ;
9 FACTORS INFLUENCING HEALTH BEHAVIOR AMONG TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW
Kusuma WijayaRidiPutra ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
Belitung Nursing Journal Vol 3 No 1 January-February 2017 pp.33-40 Google Scholars ;
10 ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย
เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 64-73 TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 The Prevalence of Suicidal Ideation among High School Students in Thailand and Its Potential Related Risk Factors
เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสชัสศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 12 ฉบับ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 31-35 TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
นารีรัตน์ บุญเนตร ผู้ร่วม
ชรริน ขวัญเนตร ผู้ร่วม
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 28-46 TCI กลุ่มที่ 1 ;
13 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
เจนจิรา เจริญการไกร ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง ผู้ร่วม
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
อังคนา จงเจริญ ผู้ร่วม
วชรีกร อังคประสาทชัย ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ TCI กลุ่มที่ 1 ;
14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล
ดารัสนี โพธารส ชื่อแรก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 หน้าที่ 25-36 TCI กลุ่มที่ 1 ;
15 ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนโภชนำกำรของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
รัตนาภรณ์ ตามเที่ยงตรง ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 หน้าที่ 49-60 TCI กลุ่มที่ 1 ;
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ณภาภัช พุทธรักษา ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 หน้าที่ 61-73 TCI กลุ่มที่ 1 ;
17 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ลลิตา บุญงาม ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 หน้าที่ 82-94 TCI กลุ่มที่ 1 ;
18 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความหวังและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
บุศรา สุขสวัสดิ์ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 หน้าที่ 95-107 TCI กลุ่มที่ 1 ;
19 การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560 หน้าที่ 168-184. TCI กลุ่มที่ 1 ;
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
พิมพ์พญา สมดี ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 43-53 TCI กลุ่มที่ 1 ;
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินก่อนการตั้งครรภ์
กมลนัทธ์ วุฒิสาร ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 19-26 TCI กลุ่มที่ 1 ;
22 อิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียด และการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
บุญนำ กิมฮวย ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 3-10 TCI กลุ่มที่ 1 ;
23 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน จังหวัดสิงห์บุรี
อุทุมพร ผึ่งผาย ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 92-103 TCI กลุ่มที่ 1 ;
24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรียน
สุกัญญา สอนสี ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 90-99 TCI กลุ่มที่ 1 ;
25 สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 19-30 TCI กลุ่มที่ 1 ;
26 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ยาฝังคุมกำเนิดโดยใช้แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในมารดาวัยรุ่น
สุนีย์ จุ่มกลาง ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 31-42 TCI กลุ่มที่ 1 ;
27 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 43-56 TCI กลุ่มที่ 1 ;
28 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7
อังคณา แจ่มนิยม ชื่อแรก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 57-68 TCI กลุ่มที่ 1 ;
29 ปัจจัยทำนายการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์จิรา อยู่วัฒนา ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 69-81 TCI กลุ่มที่ 1 ;
30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
สายฝน ม่วงคุ้ม ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 82-93 TCI กลุ่มที่ 1 ;
31 ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนและพฤติกรรมการส่งเสริมการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
วัชราภรณ์ สิมศิริวัฒน์ ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 94-104 TCI กลุ่มที่ 1 ;
32 ปัจจัยครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอายุ 6-11 ปี
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อแรก
รวิวรรณ คําเงิน ผู้ร่วม
ชนกพร ศรีประสาร ผู้ร่วม
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 12-22 TCI กลุ่มที่ 1 ;
33 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด
นุชนาถ แก้วมาตร ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วม
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วม
ศรวิษฐ์ บุญประชุม ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 133-141 TCI กลุ่มที่ 1 ;
34 Predictors of emergency abdominal surgery postoperative recoveryin Hai Duong Viet Nam
PHUNG VAN DU ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 122-132 TCI กลุ่มที่ 1 ;
35 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชน
กาญจนา วันนา ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 97-108 TCI กลุ่มที่ 1 ;
36 การมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อการจัดการสุขภาพในเขตชุมชนอุตสาหกรรม
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
ปวีณา มีประดิษฐ์ ผู้ร่วม
แอนนา สุมะโน ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 140-150 TCI กลุ่มที่ 1 ;
37 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนไทยชายรักชาย จังหวัดชลบุรี
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ชื่อแรก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 53-66 TCI กลุ่มที่ 1 ;
38 อิทธิพลของทักษะชีวิตที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตในวัยรุ่นตอนต้น
สมรัก ครองยุทธ ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 54-62 TCI กลุ่มที่ 1 ;
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
สรัญญา สิริกุลศรุตา ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้าที่ 38-46 TCI กลุ่มที่ 1 ;
40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ
กิ่งดาว แสงจินดา ชื่อแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 6-20 TCI กลุ่มที่ 1 ;
41 การเสริมสร้างกระบวนการฟื้นคืนสภาพด้วยกลุ่มบำบัดที่เน้นการหาทางออกในเยาวชนชายไทยที่ใช้สารเสพติด : การศึกษานำร่อง
สาวิตรี หลักทอง ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 315-325 TCI กลุ่มที่ 1 ;
42 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
เขมารดี มาสิงบุญ ชื่อแรก
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
สุวรรณี มหากายนันท์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 214-227 TCI กลุ่มที่ 1 ;
43 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุคลังปัญญา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ฐิติชญา ฉลาดล้น ชื่อแรก
สุทธีพร มูลศาสตร์ ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 154-167 TCI กลุ่มที่ 1 ;
44 ผลการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพน้ำหนักตัว และค่าน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน
ทิพย์สุดา แสนดี ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้า 53-66 TCI กลุ่มที่ 1 ;
45 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า
รุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้า 14-26 TCI กลุ่มที่ 1 ;
46 สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วม
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ผู้ร่วม
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
เจนจิรา เจริญการไกร ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 30-40
47 การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลสำหรับผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงฆ์
มธุรส ตันติเวสส ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
ประนอม โอทกานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 41-51 TCI กลุ่มที่ 1 ;
48 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
อัมภากร หาญณรงค์ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 52-65 TCI กลุ่มที่ 1 ;
49 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน
สมจิตร เสริมทองทิพย์ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 66-75 TCI กลุ่มที่ 1 ;
50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม
ภิรญา จำปาศรี ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 76-88 TCI กลุ่มที่ 1 ;
51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในกรุงเทพมหานคร
ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 89-100 TCI กลุ่มที่ 1 ;
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับทักษะชีวิตของเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านบุคลิกภาพ
ปราณี ศรีวรรณ ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 37-53 TCI กลุ่มที่ 1 ;
53 ผลของการใช้รูปแบบการบริการการพยาบาลเชิงวิชาชีพต่อการรับรู้บทบาทมารดาครรภ์แรกที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สุทัศนา ลิขิตกุลธนพร ชื่อแรก
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 115-124 TCI กลุ่มที่ 1 ;
54 ผลการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพต่อการรับรู้ความมีคุณค่าในตนเองของหญิงที่มารักการผ่าตัดคลอด
ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา ชื่อแรก
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 139-146 TCI กลุ่มที่ 1 ;
55 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตามแนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม
วรรณศิริ ประจันโน ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2017 หน้าที่ 39-51 TCI กลุ่มที่ 1 ;
56 การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ ชื่อแรก
สิริพิมพ์ ชูปาน ผู้ร่วม
วารสารสุขศึกษา ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 1-11 TCI กลุ่มที่ 1 ;
57 ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อความกลัวการคลอดพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก ของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือแห่งหนึ่ง
นภาภรณ์ เพิ่มทรัพย์ ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 55-72 TCI กลุ่มที่ 1 ;
58 การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วม
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ผู้ร่วม
สุเทพ วงศ์มหา ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 219-235 TCI กลุ่มที่ 1 ;
59 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
สิริพิมพ์ ชูปาน ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 1-10 TCI กลุ่มที่ 1 ;
60 ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก
รักชนก คำมะนาง ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 11-20 TCI กลุ่มที่ 1 ;
61 ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประภัสสร พลาบดีวัฒน ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 21-31 TCI กลุ่มที่ 1 ;
62 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกำกับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
พรรณี ปรรคลักษ์ ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 32-41 TCI กลุ่มที่ 1 ;
63 ผลของโปรแกรมการชี้แนะต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
จำเนียร พรประยุทธ ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 60-69 TCI กลุ่มที่ 1 ;
64 ความชอบของผู้สูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ชื่อแรก
นนทกร ดำนงค์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 70-83 TCI กลุ่มที่ 1 ;
65 การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ
วัลภา คุณทรงเกียรติ ชื่อแรก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 84-94 TCI กลุ่มที่ 1 ;
66 ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว
นันท์นภัส เลี้ยงพันธุ์ ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2017 หน้าที่ 76-85 TCI กลุ่มที่ 1 ;
67 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมองในญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
นิศาชล นุ่มมีชัย ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 23-38 TCI กลุ่มที่ 1 ;
68 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียดพลัน
กฤษณา ปะสาวะเท ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 98-113 TCI กลุ่มที่ 1 ;
69 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อการทำหน้าที่ การรับรู้ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 28-37 TCI กลุ่มที่ 1 ;
70 การพัฒนาแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล
สารนิติ บุญประสพ ชื่อแรก
ไพรัตน์ วงษ์นาม ผู้ร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 93-104 TCI กลุ่มที่ 1 ;
71 อิทธิพลของพื้นอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในเด็กวัยเรียน
ศุจิกา รัษฎาเพ็ชร ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 235-245 TCI กลุ่มที่ 1 ;
72 ความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อแรก
รวิวรรณ คำเงิน ผู้ร่วม
กิจติยา รัตนมณี ผู้ร่วม
ชนกพร ศรีประสาร ผู้ร่วม
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายนพ.ศ.2560 หน้าที่ 78-88 TCI กลุ่มที่ 1 ;
73 การพัฒนากระบวนการแปลงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อแรก
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วม
กฤษณา นรนราพันธ์ ผู้ร่วม
ดารุณี จงอุดมการณ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 หน้าที่ 1-16 TCI กลุ่มที่ 1 ;
74 การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย : การวิจัยเชิงคุณภาพ
ดารุณี จงอุดมการณ์ ชื่อแรก
จิตตินันท์ เดชะคุป ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 14-29 TCI กลุ่มที่ 1 ;
75 FACTORS PREDICTING PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF COMMUNITY-RESIDING OLDER ADULTS
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ชื่อแรก
DUANGJAI WATANASIN ผู้ร่วม
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วม
วารี กังใจ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสชัสศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 12 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 57-67 TCI กลุ่มที่ 1 ;
76 PRECONCEPTION HEALTH BEHAVIORS AND ASSOCIATED FACTORS OF BHUTANESE PREGNANT WOMEN ATTENDING ANTENATAL CARE CLINIC OF NATIONAL REFERRAL HOSPITAL
ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 12 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 45-56 TCI กลุ่มที่ 1 ;
77 EFFECTS OF THE EDUCATION AND FAMILY SUPPORT PROGRAM ON WOMEN WITH MATERNITY BLUES
WARAPORN PATISANG ชื่อแรก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสชัสศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 12 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 68-74 TCI กลุ่มที่ 1 ;
78 ผลของโปรแกรมการเตรียมครอบครัวในการสนับสนุนการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของครอบครัวและความพึงพอใจของผู้คลอด
รุ่งนภา มหิทธิ ชื่อแรก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 205-212 TCI กลุ่มที่ 1 ;
79 ผลของโปรแกรมเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
สุรีรัตน์ ธาราศักดิ์ ชื่อแรก
นภาพร อภิรัชนากุล ผู้ร่วม
นฤมล ขันธิมา ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 266-274 TCI กลุ่มที่ 1 ;
80 การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
ยมนา ชนะชิล ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 29-41 TCI กลุ่มที่ 1 ;
81 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในตนเองด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและน้ำหนักเพิ่มของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานก่อนตั้งครรภ์
รักรุ้ง โกจันทึก ชื่อแรก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 80-90 TCI กลุ่มที่ 1 ;
82 FACTORS INFLUENCING WELL-BEING OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION
สงวน ธานี ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
ชัชวาล วัตนะกุล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 12 ฉบับ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 186-192 TCI กลุ่มที่ 1 ;
83 PERCEPTIONS OF NEWLY REGISTERED THAI NURSES ABOUT WORKPLACE BULLYING
พัชรินทร์ สังวาล ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 12 ฉบับ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 101-107. TCI กลุ่มที่ 1 ;
84 RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDHOOD FEVER MANAGEMENT OF BHUTANESE PARENTS AND THEIR KNOWLEDGE ATTITUDE AND PERCEIVED SELF-EFFICACY
DECHEN WANGMO ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 12 ฉบับ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 108-118 TCI กลุ่มที่ 1 ;
85 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการหยุดดื่มของผู้ติดสุราที่กลับไปดื่มซ้ำ
สุภา อัคจันทร์ ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 17-28 TCI กลุ่มที่ 1 ;
86 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วารสารกองการพยาบาล ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่58-79 TCI กลุ่มที่ 1 ;
87 บทบาทพยาบาลในการจัดการรายกรณี สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีโรคร่วม : แนวคิดสู่การนำไปใช้
พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ ชื่อแรก
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 23-35 TCI กลุ่มที่ 1 ;
88 การช่วยเหลือผู้จมน้ำในระยะก่อนนำส่งโรงพยาบาล
วริษา กันบัวลา ชื่อแรก
ณชนก เอียดสุย ผู้ร่วม
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 390-396 TCI กลุ่มที่ 1 ;
89 สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม 1
รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
SUZANNE M. THOYRE ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 1-11 TCI กลุ่มที่ 1 ;
90 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ 12 สังคมผู้สูงอายุ
ปวีณา ประกาทานัง ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 12-26 TCI กลุ่มที่ 1 ;
91 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์
นฤมล สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 47-58 TCI กลุ่มที่ 1 ;
92 อิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลาย
สุนันท์ เสียงเสนาะ ชื่อแรก
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 59-69 TCI กลุ่มที่ 1 ;
93 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้
สุจิตรา บุญประสิทธิ์ ชื่อแรก
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 70-80 TCI กลุ่มที่ 1 ;
94 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพติดของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส
เปรมฤดี หงษ์สุทธิ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 112-123 TCI กลุ่มที่ 1 ;
95 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการตรวจเสมหะของผู้ป่วยวัณโรค
อัญชลี จันทร์ปรุง ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 89-104 TCI กลุ่มที่ 1 ;
96 การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
สุรภา สุขสวัสดิ์ ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วชรีกร อังคประสาทชัย ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 113-125 TCI กลุ่มที่ 1 ;
97 การพัฒนาระบบจิตอาสาของเยาวชนโดยชุมชน
พัชรินทร์ พูลทวี ชื่อแรก
ขนิษฐา นันทบุตร ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 42-51 TCI กลุ่มที่ 1 ;
98 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคภายหลังการตัดถุงน้ำดีในผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบ
นลิณี เชยกลิ่นพุฒ ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 314-327 TCI กลุ่มที่ 1 ;
99 ผลของโปรแกรมการเดินด้วยไม้ค้ำเดินร่วมกับการใช้เทคนิคการสงวนพลังงานต่อความทนในการทำกิจกรรมและการรับรู้สมรรถนะตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นันทิยา พันธ์เกษม ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 79-88 TCI กลุ่มที่ 1 ;
100 ผลของโปรแกรมการบำบัดรายบุคคลทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป
พจณีย์ ดวงจรัส ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
เวทิส ปทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาล ปีที่ 66 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 61-71 TCI กลุ่มที่ 1 ;
101 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย
ชุลินดา ทิพย์เกษร ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วารสารกองการพยาบาล สำนักการพยาบาล ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้าที่ 80-99 TCI กลุ่มที่ 1 ;
102 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ
มัณฑนารัตน์ ฐิติกุล ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารสารสภากาชาดไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หน้าที่ 155-173 TCI กลุ่มที่ 1 ;
103 Effects of the Supportive-Educative Nursing Program on Self-care Knowledge Self-care Behavior and Clinical Outcomes of Hypertensive Patients at Risk of Renal Complications
มลิวัลย์ ชัยโคตร ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 หน้าที่ 193-201 TCI กลุ่มที่ 1 ;
104 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการครอบครัวต่อการจัดการของมารดาและภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
รัชนีกร กุตระแสง ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาล ปีที่ 66 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 1-10 TCI กลุ่มที่ 1 ;
105 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็ก
เรืองฤทธิ์ โทรพันธ ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 32-46 TCI กลุ่มที่ 1 ;
106 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง
นุจรี อ่อนสีน้อย ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 63-74 TCI กลุ่มที่ 1 ;
107 ดนตรีบำบัด: การบำบัดทางเลือกสำหรับบุคคลทีมีภาวะซึมเศร้า
สราวลี สุนทรวิจิตร ชื่อแรก
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 1-12 TCI กลุ่มที่ 1 ;
108 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วิจิตร ศรีสุพรรณ ชื่อแรก
วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ผู้ร่วม
ขนิษฐา นันทบุตร ผู้ร่วม
วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
ฟองคำ ติลกสกุลชัย ผู้ร่วม
อรัญญา เชาวลิต ผู้ร่วม
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 5-19 TCI กลุ่มที่ 1 ;
109 ผลของการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการในจังหวัดนครราชสีมา.
จีรประภา สุวรรณ ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 237-244 TCI กลุ่มที่ 1 ;
110 Factors Related to Caregiver Burden among Family Caregivers of Older Adults with Stroke in Hai Duong Vietnam
Pham Thi Hanh ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 256 หน้าที่ 45-62. TCI กลุ่มที่ 1 ;
111 Prediction of Glycated Hemoglobin (HbA1c) Using Physical Activity Eating Behavior and Medication Adherence in Bhutanese Patients with Type 2 Diabetes
Sither Dorji ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้าที่ 166-175 TCI กลุ่มที่ 1 ;
112 Knowledge and Attitudes towards Suicide among Nurses of National Referral Hospital in Bhutan
Zimba Letho ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560 หน้าที่ 119-128. TCI กลุ่มที่ 1 ;
113 ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
กัญญา นพเกตุ ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้าที่ 122-131 TCI กลุ่มที่ 1 ;
114 ความตรงเชิงโครงสร้างและความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในขณะตั้งครรภ์ฉบับภาษาไทย
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ชื่อแรก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
นารีรัตน์ บุญเนตร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 124-135 TCI กลุ่มที่ 1 ;
115 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ธนพล บรรดาศักดิ์ ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 195-208 TCI กลุ่มที่ 1 ;
116 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
พรชัย จูลเมตต์ ชื่อแรก
สายใจ พัวพันธ์ ผู้ร่วม
PHAM VAN TRUONG ผู้ร่วม
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 104-118 TCI กลุ่มที่ 1 ;
117 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นมุสลิม
รัชฎากรณ์ ธรรมรัตน์ ชื่อแรก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยาน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้าที่ 34-47 TCI กลุ่มที่ 1 ;
118 ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก
รุจา แก้วเมืองฝาง ชื่อแรก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 73-84 TCI กลุ่มที่ 1 ;
119 The Development of an Elastic Tube Exercise Program for Chronically Ill Older Adults
Chatkamon Singnoy ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
Ouaypron Tungthongchai ผู้ร่วม
International Journal of Sports Science 2017 7(6): 209-214 Google Scholars ;
120 การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานเพื่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วรรณรัตน์ ลาวัง ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 33-45 TCI กลุ่มที่ 1 ;
121 การพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ชื่อแรก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 1-11 TCI กลุ่มที่ 1 ;
122 ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดที่เน้นการหาทางออกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว
สกุลรัตน์ เรืองอุไร ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 105-116 TCI กลุ่มที่ 1 ;
123 บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าเบาหวาน
สายฝน ม่วงคุ้ม ชื่อแรก
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 1-10 TCI กลุ่มที่ 1 ;
124 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีครรภ์แรก
สาวิกา ใจบริสุทธิกุล ชื่อแรก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 53-62 TCI กลุ่มที่ 1 ;
125 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด ต่อคะแนนความเจ็บปวดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครั้งแรก
หญิง แท่นรัตน์ ชื่อแรก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560 หน้าที่ 64-72 TCI กลุ่มที่ 1 ;
126 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อความเป็นอิสระของนักศึกษา
อาภา หวังสุขไพศาล ชื่อแรก
ภรณี พวงแก้ว ผู้ร่วม
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 6-13 TCI กลุ่มที่ 1 ;
127 ผลของโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจรายบุคคลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และความต้องการรักษาของผู้ป่วยโรคติดสุรา
ลวิญญ์วิชญพงศ์ ภูมิจีน ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วม
วารสารพยาบาล ปีที่ 66 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2560 หน้าที่ 46-54 TCI กลุ่มที่ 1 ;
128 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ
ธนพร แย้มศรี ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2560 TCI กลุ่มที่ 1 ;
129 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จิราวรรณ พักน้อย ชื่อหลัก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
130 ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบประยุกต์รำวงมาตรฐานต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดจันทบุรี
ปทิตตา จำนงค์ผล ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ ผู้ร่วม
วัลลภ ใจดี ผู้ร่วม
ชิงชัย เมธพัฒน์ ผู้ร่วม
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 26(1), 50-62. TCI กลุ่มที่ 1 ;
131 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองร่วมกับการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดจันทบุรี
ธนวรรณ โพธิภักดิ์ ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ ผู้ร่วม
วัลลภ ใจดี ผู้ร่วม
ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ ผู้ร่วม
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 26(1), 40-49. TCI กลุ่มที่ 1 ;
132 ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายไทเก็กต่อการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมการออกกำสังกายและสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นัยรัตน์ ครองชนม์ ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
ธรรมวัฒน์ อุปวงศาพัฒน์ ผู้ร่วม
วารสารกรมการแพทย์. 42 (4), 89-98. TCI กลุ่มที่ 1 ;
133 อาการปวดตึงคอภาวะสุขภาพและผลกระทบจากอาการปวดของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
มยุรี พิทักษ์ศิลป์ ชื่อหลัก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
วัลลภ ใจดี ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา.12 (2), 96-107. TCI กลุ่มที่ 1 ;
134 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
อัจฉราวรรณ รัตน์มณี ชื่อหลัก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 33(1), 63-75 TCI กลุ่มที่ 1 ;
135 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
เกษริน อุบลวงศ์ ชื่อหลัก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 33(2), 14-24. TCI กลุ่มที่ 1 ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 บทบาทของอาจารย์พยาบาลต่อการนำแนวคิดการพยาบาลข้าม วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 26(2), 11-22. TCI กลุ่มที่ 1 ;
2 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้ร่วม
ประนอม โอทกานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
3 มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ชื่อแรก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
4 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาในผู้พิการ
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ชื่อแรก
อรวรรณ กูลจีรัง ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
5 Self-efficacy Psychological Stress Family Support and Eating Behavior on Type 2 Diabetes Mellitus
Kusuma WijayaRidiPutra ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
Belitung Nursing Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หน้าที่ 3-7 Google Scholars ;
6 ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนม ระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้า และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
กนกวรรณ โคตรสังข์ ชื่อแรก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
อุษา เชื้อหอม ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 13-26 TCI กลุ่มที่ 1 ;
7 ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล
สมบัติ น้ำดอกไม้ ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 27-38 TCI กลุ่มที่ 1 ;
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ
บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์ ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 51-64 TCI กลุ่มที่ 1 ;
9 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เพ็ญประภา เทียบคุณ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 76-88 TCI กลุ่มที่ 1 ;
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เพ็ญประภา ไสวดี ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 89-101 TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 27-41 TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส
วนิสา หะยีเซะ ชื่อแรก
นุชสรา ทรัพย์อินทร์ ผู้ร่วม
ศิราคริน พิชัยสงคราม ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 51-60 TCI กลุ่มที่ 1 ;
13 ผลของโปรแกรมการสื่อสารอารมณ์ขั้นต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
พัชมณท์ เกสรบัว ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 91-71 TCI กลุ่มที่ 1 ;
14 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชลบุรี
นวลพรรณ อิศโร ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 72-84 TCI กลุ่มที่ 1 ;
15 ปัจจัยที่มีความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท
วชิรา ปิยะพันธ์ ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 85-96 TCI กลุ่มที่ 1 ;
16 ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ฉัตรฤดี ภาระญาติ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559 หน้าที่ 97-106 TCI กลุ่มที่ 1 ;
17 การดำเนินงานด้านการยศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกในโรงงานยางแผ่นร่มควัน จังหวัดระยอง
ฉันทนา จันทวงศ์ ชื่อแรก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
ยุพา ดาวเรือง ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 หน้าที่ 76-86 TCI กลุ่มที่ 1 ;
18 ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อการเสริมสร้างสุขภาพครอบครัว
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ร่วม
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2559 หน้าที่ 17-27 TCI กลุ่มที่ 1 ;
19 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาภรณ์ ศรีชัย ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
สายนที วัฒนธรรม ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
21 ผลการใช้รูปแบบการบริการการพยาบาลเชิงวิชาชีพที่บูรณาการแนวคิดลีนและการจัดการเวลาต่อการรับรู้ความผาสุกในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือกหัวใจ
กันธิมา หาญตา ชื่อแรก
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
22 ผลการใช้รูปแบบการบริการพยาบาลเชิงวิชาชีพที่บูรณาการแนวคิดลีนและการจัดการเวลาต่อการรับรู้ความผาสุกในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
สุดารัตน์ ทับทิม ชื่อแรก
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
23 ผลการใช้รูปแบบการรายงานส่งเวรที่มุ่งผลลัพธ์ทางการพยาบาลต่อความยึดมั่นผูกในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
ศุภานัน จอยจี๊ด ชื่อแรก
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
24 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตเดือนสุขภาพญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
อนุสรณ์ แน่นอุดร ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
25 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อความเครียดและการรับรู้ภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
สุจิน มินสวัสดิ์ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
26 ผลของกลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อภาระการดูแลและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วย
ศศิธร บัวผัว ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
27 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศรีษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับ กับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะระดับเล็กน้อย
อริยาวรรณ วรรณสีทอง ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
พิมพ์ฐดา วัฒนพงศ์สถิต ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สุงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
กอบกานต์ สวัสดิรักษ์ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560 TCI กลุ่มที่ 1 ;
30 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
จันทร์อาภา ธนธรรมสถิต ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานี
ศมนรักษ์ สุวรรณทรัพย์ ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางภาษาในเด็กวัยเตาะแตะ
วรรณศิริ พรมวิชัย ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
33 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนนาการเกินในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี
อัญชนา สุขอนนท์ ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
34 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการเลิกเสพยาต่อความตั้งใจในการเลิกเสพยาของผู้เสพติดสารแอมเฟตามีน
พรทิพย์ โชครุ่ง ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
35 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน
ทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์ ชื่อแรก
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
36 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เข็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
วรากุล บุญธรรม ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
37 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูปการควบคุมอาหารและเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีภาวะอ้วนลงพุงอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อรวรรณ คงเพียรธรรม ชื่อแรก
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
38 Factors associated with maternal perception of health related quality of life of Vietnamese preschoolers with acute lymphoblastic leukemia
Phuong Do Minh ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
39 Factors related to self-management behaviors of elderly patients with COPD in Hai Phong Vietnam
Giang Luong Thi ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม – มิถุนายน 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
40 Factors predicting treatment adherence in patients with heart failure in Namdinh general hospital Vietnam
Tam Nguyen Ba ชื่อแรก
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
41 Factors predicting eating behavior among persons with type 2 diabetes in Can Tho University Hospital Vietnam
Thuy Nguyen Hong ชื่อแรก
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม – มิถุนายน 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
42 Factors predicting organizational commitment among staff nurses in a hospital Ho Chi Minh city Vietnam
Dai Nguyen Quoc ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
43 Factors associated with maternal behavior in prevention of hand foot and mount disease in young children Vietnam
Nga Nguyen Thi ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
44 Factors related to successful aging among older adults in Danang Vietnam
Trieu Nguyen Thi ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
45 Factors related to self-management behaviors in hypertensive older adults in Haiduong Province Vietnam
Truong Pham Van ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
46 Factors related to sleep disturbance among patients with lower-limb fracture undergoing orthopedic surgery in Vietnam
Dung Phan Thi ชื่อแรก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
47 Knowledge and attitude towards preconception care among health professional students in a university Vietnam
Hai Vu Thi ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
48 Professional autonomy and its related factors among staff nurse in public hospital in the North of Vietnam
Ninh Do Thi ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มีนาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
49 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น
นงลักษณ์ วิชัยรัมย์ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
50 การรับรู้ความหมายมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
สุพรรษา แสงพระจันทร์ ชื่อแรก
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
51 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบุรี
ช่อทิพย์ ผลกุศล ชื่อแรก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
52 ปัจจัยทำนายความเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
อัญชนา ศรีชาญชัย ชื่อแรก
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
53 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาในบิดาวัยรุ่นที่มีบุครคนแรก
ปัญชรี อุคพัชญ์สกุล ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
54 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้
สุจิตรา บุญประสิทธิ์ ชื่อแรก
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
55 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
กิติยาภรณ์ ฉายะศิริพันธ์ ชื่อแรก
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
วริยา วชิราวัธน์ ผู้ร่วม
วารสารสภาการพยาบาล ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
56 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยเป็นมะเร็ง
ปพิชญาลักษณ์ ตันดี ชื่อแรก
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
57 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟังตนตรีธรรมะร่วมกับสุวคนบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จุไรรัตน์ ดือขุนทด ชื่อแรก
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
วารี กังใจ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
58 A CAUSAL MODEL OF PSYCHOLOGICALWELL-BEING AMONG ADOLESCENT AIDS ORPHANS
จิดาภา ผูกพัน ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok Vol. 32 issue 1 January - April 2016. TCI กลุ่มที่ 1 ;
59 ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วรารณ์ มั่งคง ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
60 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรต่อความรู้เจตคติ พฤคติกรรมการป้องกันการสัมผัสตะกั่วและระดับตะกั่วในเลือกของพนักงานในโรงงานแบตเตอรี่
หทัยรัตน์ เมธาวิน ชื่อแรก
ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ร่วม
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
61 FACTORS PREDICTING POSTPARTUM DEPRESSION AMONG WOMEN IN HAI PHONG CITY VIETNAM
Hoang Thi Oanh ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1/2559 เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
62 บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น
สุจิตรา อู่รัตนมณี ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
ดารุณี  จงอุดมการณ์ ผู้ร่วม
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
63 ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง
กิ่งกาญจน์ คงสาคร ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
64 นิเวศวิทยาครอบครัว : ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ
นัยนา ภูลม ชื่อแรก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
65 ผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
พัชมณฑ์ เกสรบัว ชื่อแรก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
66 แบบจำลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง
ชุติมา เทียนชัยทัศน์ ชื่อแรก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ;
67 FACTORS PREDICTING PHYSICAL ACTIVITY AMONG VIETNAMESE TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN HANOI VIETNAM
Do Thi Kim ชื่อแรก
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
วรรณรัตน์ ลาวัง ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
68 FACTORS INFLUENCING SAFETY PESTICIDE USE BEHAVIOR AMONG FARMERS IN THAI NGUYEN VIETNAM
Hoang Trung Kien ชื่อแรก
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ร่วม
Journal of Nursing and Health Sciences Volume 10 No.3 (September-December) 2016 TCI กลุ่มที่ 1 ;
69 A CASUAL MODEL OF WELL-BENING IN CARE GIVING GRANDMOTHERS RAISING GRANDCHILD OF ADOLESCENT MOTHERS
รัศมี ศรีนนท์ ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
ไพรัตน์ วงมีนาม ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2/2559 เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
70 THE EFFECTS OF THE SYSYEMCHANGE-TIAPROGRAM ON STROKE RISK BEHAVIORS BLOOD PRESSURE AND LDL-CHOLESTEROL IN THAI ADULTS FOLLWING TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK
ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1/2559 เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
71 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัวของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
คณิตา จันทวาส ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
สมสมัย รัตนกรีฑากุล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
72 ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ฉัตรฤดี ภาระญาติ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
73 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดจันทบุรี
นวลพรรณ อิศโร ชื่อแรก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
74 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำกังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุ
อมรวรรณ ฤทธิเรือง ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ;
75 อุบัติเหตุในเด็กไทย: สถานการณ์และแนวทางการป้องกัน
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ชื่อแรก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
76 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน ตามการรับรู้ของมารดา ในสถาน รับเลี้ยงเด็ก จังหวัดชลบุรี
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ชื่อแรก
มณีรัตน์ ภาคธูป ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
77 บทบาทพยาบาลในการลดความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ชื่อแรก
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
78 Relationships between organizational commitments, supervisory support and job satisfaction of nurses in a public specialized hospital, Bangladesh
Bishwajit Mazumder ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
Bangladesh. Bangladesh Journal of Medical Science Scopus ;
79 Concepts of Palliative Care
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ชื่อหลัก
Journal of the Department of Medical Services TCI กลุ่มที่ 1 ;
80 ปัจจัยสนับสนุน และ อุปสรรคในการปฏิบัติบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ชื่อหลัก
สมจิต หนุเจริญกุล ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย TCI กลุ่มที่ 2 ;
81 มุมมองเชิงบวกจากการดูแล : มโนทัศน์สำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของญาติผู้ดูแล
วรรณรัตน์ ลาวัง ชื่อหลัก
รัชนี สรรเสริญ ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา TCI กลุ่มที่ 1 ;
82 ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา
ปาจรา โพธิหัง ชื่อหลัก
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วม
อโนชา ทัศนาธนชัย ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา TCI กลุ่มที่ 1 ;
83 การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบาง
ชลธิชา จันทคีรี ชื่อหลัก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
84 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยทำงานไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ปาจรา โพธิหัง ชื่อหลัก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
85 การป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ชื่อหลัก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
86 การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต
วัลภา คุณทรงเกียรติ ชื่อหลัก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
87 ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนม
ศิริเพ็ญ ลิมปธรรม ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
88 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรียน
จุฬาลักษณ์ แก้วสุก ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
89 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เพิ่มพูล บุญมี ชื่อหลัก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
90 รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว
นิสากร กรุงไกรเพชร ชื่อหลัก
อริสรา ฤทธิ์งาม ผู้ร่วม
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
91 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ชื่อหลัก
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
92 ประสิทธิผลของโปรแกรมที่มุ่งเน้นบิดามารดาในการปรับปรุงพฤติกรรม การรับประทานอาหาร รูปแบบการรับประทานอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของเด็กวัยก่อนเรียน
ชรริน ขวัญเนตร ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลทหารบก TCI กลุ่มที่ 1 ;
93 RELATIONSHIPS BETWEEN CHILD TEMPERAMENT AND EATING BEHAVIORS IN VIETNAMESE SCHOOL-AGE CHILDREN
นุจรี ไชยมงคล ชื่อแรก
Nguyen Thi Minh Thanh ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
Songklanagarind Journal of Nursing TCI กลุ่มที่ 1 ;
94 การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลผดุงครรภ์
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
วารสารพยาบาลสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
95 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง
อริสรา ฤทธิ์งาม ชื่อหลัก
เจนจิรา เจริญการไกร ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลสาธารณสุข TCI กลุ่มที่ 1 ;
96 ปัจจัยทำนายปริมาณไขมันในร่างกายของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
อาภรณ์ ดีนาน ชื่อหลัก
จริยา ทรัพย์เรือง ผู้ร่วม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI กลุ่มที่ 2 ;
97 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในตำรวจชั้นประทวน
รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์ ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน TCI กลุ่มที่ 1 ;
98 รูปแบบการจัดการในครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
อรนุช ชูศรี ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Marcia Van Riper ผู้ร่วม
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCI กลุ่มที่ 1 ;
99 การทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ปริศนา อัครธนพล ชื่อหลัก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) TCI กลุ่มที่ 1 ;
100 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต และข้อเสนอแนะในการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่แรงงานสูงอายุนอกระบบ: กรณีศึกษาในชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ฉันทนา จันทวงศ์ ชื่อหลัก
นันทพร ภัทรพุทธ ผู้ร่วม
วรรณภา ลือกิตินันท์ ผู้ร่วม
กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี ผู้ร่วม
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ TCI กลุ่มที่ 1 ;
101 Comparison Between Actual and Preferred Participation in the Care Among Parents of Hospitalized Children in Vietnam
Dao Thi Phuong ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Thai Pharm Health Sci J TCI กลุ่มที่ 1 ;
102 Relationships between Protective Factors and Mental Health of Adolescents in Mongar, Bhutan
Pema Wangchuk ชื่อหลัก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
Thai Pharm Health Sci J TCI กลุ่มที่ 1 ;
103 Professional Nurses’ Service Behaviors at an Outpatient Department Perceived by Japanese Clients
นุชจิรา ศรีขจรเกียรติ ชื่อหลัก
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journa TCI กลุ่มที่ 1 ;
104 Effect of Cognitive Behavior Modification Program on Stress among Caregivers of Older Adults with Dementia
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ชื่อหลัก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
นฤมล ปทุมารักษ์ ผู้ร่วม
รวีวรรณ เผ่ากัณหา ผู้ร่วม
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal TCI กลุ่มที่ 1 ;
105 ผลลัพธ์ของการตัดฝีเย็บตามกิจวัตรกับการตัดฝีเย็บเท่าที่จำเป็นในผู้คลอดครั้งแรก
พิมาลา เล้าประจง ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
106 ลักษณะองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐที่พึงประสงค์ในทศวรรษหน้า
ปราณี ภู่ให้ผล ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
107 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเจตคติและความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานนอกบ้าน
ดาริน ด่านเทศ ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อุษา เชื้อหอม ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
108 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการ เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
เรณู ศรีสุข ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
109 ปัจจัยสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
สุนิษา เข็มทอง ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
110 ปัจจัยทำนายการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี
เดือนเพ็ญ ทองพูล ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี TCI กลุ่มที่ 1 ;
111 อิทธิพลของความแตกฉานด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสื่อสาร ระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ
หทัยกานต์ ห้องกระจก ชื่อหลัก
นฤมล ปทุมารักษ์ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี TCI กลุ่มที่ 1 ;
112 ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
นันทวัน ไม้แก่น ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ผู้ร่วม
วารสารแพทย์นาวี, 43, 57-73. TCI กลุ่มที่ 1 ;
113 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิด การสนับสนุนทางสังคมต่อประสบการณ์การคลอด ตามการรับรู้ของหญิงในระยะคลอด
สมปอง ศรีอุไร ชื่อหลัก
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
วารสารเกื้อการุณย์, 23, 21-40. TCI กลุ่มที่ 1 ;
114 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สุกัญญา บุญวรสถิต ชื่อหลัก
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 11, 53-62. TCI กลุ่มที่ 1 ;
115 ความต้องการในการจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วม
มยุรี พิทักษ์ศิลป์ ผู้ร่วม
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 11(2), 44-52. TCI กลุ่มที่ 1 ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 ผลของการจัดการกับความปวดอย่างมีแบบแผนต่อความปวดและความพึงพอใจ ในการจัดการกับความปวด ของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรี
อังคนา จงเจริญ ชื่อแรก
วารสารคณะพยาบลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
2 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
3 ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การดูแลด้านจิตสังคม
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
4 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถและการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
จันทนา โปรยเงิน ชื่อแรก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วม
วรรณทนา ศุภสีมานนท์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
5 การพัฒนาแนว ปฏิบัติการจัดการการจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกที่ใส่เลนส์แก้วตาเทียม โรงพยาบาลสกลนคร
วารีรัตน์ โทษาธรรม ชื่อแรก
ประนอม โอทกานนท์ ผู้ร่วม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร TCI กลุ่มที่ 1 ;
6 การศึกษาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินตามการรับรู้ของอาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เมธาวินี ขุมทอง ชื่อแรก
ประนอม โอทกานนท์ ผู้ร่วม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร TCI กลุ่มที่ 1 ;
7 การพยาบาล : มุมมองของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
สหัทยา รัตนจรณะ ชื่อแรก
TCI กลุ่มที่ 1 ;
8 ความรู้และพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
TCI กลุ่มที่ 1 ;
9 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
วะนิดา น้อยมนตรี ชื่อหลัก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCI กลุ่มที่ 1 ;
10 ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ชลธิชา จันทคีรี ชื่อหลัก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 23, 16-30. TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ
กาญจนา พิบูลย์ ชื่อหลัก
วัลลภ ใจดี ผู้ร่วม
เกษม ใช้คล่องกิจ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23(2), 1-19. TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 ประสบการณ์การจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
นฤมล ธีระรังสิกุล ชื่อหลัก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 23(4), 48-60. TCI กลุ่มที่ 1 ;
13 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
ณัฐนิชา ศรีละมัย ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 8(2), 83-94. TCI กลุ่มที่ 1 ;

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน แหล่งที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ปรากฏ
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติการ เยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลสกลนคร
รจนา โมราราช ชื่อแรก
ประนอม โอทกานนท์ ผู้ร่วม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ผู้ร่วม
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร TCI กลุ่มที่ 1 ;
2 Health behaviors, family and social factors among late school-age children in Thailand
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
Journal of Science, Technology and Humanities
3 The Effects of the Parent Training Program for Obesity Reduction on Anthropometric Measures of School-age Children
Muntanavadee Maytapattana ชื่อหลัก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
Deborah Loman ผู้ร่วม
International Journal of Behavioral Science Google Scholars ;
4 Psychosocial Aspect From Thalassemia Screening Test of Active-reproductive People in Tungsukhla Subdistrict, Siracha District, Chonburi Province, Thailand.
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ชื่อหลัก
Anna Sumano ผู้ร่วม
Journal of Science, Technology, and Humanities
5 ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก
วนิสา หะยีเซะ ชื่อหลัก
ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน -มิถุนายน พ.ศ.2557 หน้าที่ 39-51 TCI กลุ่มที่ 1 ;
6 Characteristics and predictors of home injury hazards among toddlers in Wenzhou China: a community-based cross-sectional study
Xianyun Qiu ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
Wannee Deoisres ผู้ร่วม
Jifang YuQiongZheng ผู้ร่วม
BMC Public Health 2014 Vol.14 1-7 ISI ;
7 อิทธิพลของความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลแรกเกิดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
วนิสา หะยีเซะ ชื่อหลัก
ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2557 หน้าที่ 13-23 TCI กลุ่มที่ 1 ;
8 ปัจจัยทำนายวิธีการเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่มีเด็กป่วยเรื้อรังในหอผู้ป่วยเด็ก
นฤมล ธีระรังสิกุล ชื่อหลัก
มณีรัตน์ ภาคธูป ผู้ร่วม
คุณเอมอร อาจรัตนกูล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2557 หน้าที่ 1-13 TCI กลุ่มที่ 1 ;
9 พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วณิตา ขวัญสำราญ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2557 หน้าที่ 14-28 TCI กลุ่มที่ 1 ;
10 การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ?เด็กวัยเรียนฉบับภาษาไทย
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 หน้าที่ 1-12 TCI กลุ่มที่ 1 ;
11 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง
รัตนรัตน์ ธนเจริญชนันชัย ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 28-38 TCI กลุ่มที่ 1 ;
12 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็ก ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดชลบุรี
สุภาพร แสงหล้า ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 65-76 TCI กลุ่มที่ 1 ;
13 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูง
บงกช นิลอ่อน ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2557 หน้า 29-41 TCI กลุ่มที่ 1 ;
14 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ
สิริมา ชุ่มศรี ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22(4) 35-46 TCI กลุ่มที่ 1 ;
15 ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 24(3) กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้าที่ 29-40. TCI กลุ่มที่ 1 ;
16 ปัจจัยทำนายความเครียดในการเป็นมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกวัยทารก
รสสุคนธ์ เจริญสัตย์สิริ ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 31(2) 105-113 TCI กลุ่มที่ 2 ;
17 แนวทางสู่ความสำเร็จทางการศึกษา: การพยาบาลระบบครอบครัว
จินตนา วัชรสินธุ์ ชื่อหลัก
วารสารสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 หน้าที่ 94-104
18 Association between Selected Family and Social Factors and Health Behavior of School-age Children in Thailand
นุจรี ไชยมงคล ชื่อหลัก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
Journal of Science Technology and Humanities 2014 Vol.12(1) 33-42 TCI กลุ่มที่ 3 ;
19 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ชื่อหลัก
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -มีนาคม พ.ศ.2557 หน้าที่ 27-38 TCI กลุ่มที่ 1 ;
20 รูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางการพยาบาลครอบครัว : การสอบทานความรู้เพื่อการปฎิบัติและวิจัยในสังคมไทย
วรรณี เดียวอิศเรศ ชื่อหลัก
วารสารสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2557 หน้าที่ 81-90 TCI กลุ่มที่ 1 ;
21 วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรก
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ชื่อหลัก
พิริยา ศุภศรี ผู้ร่วม
รัชนีวรรณ รอส ผู้ร่วม
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2557 หน้าที่ 56-68 TCI กลุ่มที่ 1 ;
22 การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลบ้านบึง
วรรณี เดียวอิศเรศ ชื่อหลัก
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วม
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล ผู้ร่วม
วชิรา ลิ้มเจริญชัย ผู้ร่วม
รุ่ง โยยิ่ง ผู้ร่วม
วารสารพยาบาล ปีที่ 63 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2557 หน้าที่ 11-20 TCI กลุ่มที่ 2 ;
23 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
ทองภาพ นาร่อง ชื่อหลัก
พิร