ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr.Pornchai Jullamateคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr.Jinjutha Chaisena Dallas

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Assoc. Prof. Dr.Wannarat Lawang

รองคณบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr.Watchara Tabootwong

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา กันบัวลา
Asst. Prof.Warisa Kanbuala

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr.Kanchana Piboon

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ
Jaturada Jariyarattanakul Niemtest

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กร

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri

ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี

ประธาน

อาจารย์หฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง
Harit Sianghwong

ประธานฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University