ที่ปรึกษาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
MR.NATTAPAT LOPRADITPONG
ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์