สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน


รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr.Rungrat Srisuriyawate

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Head of Community Nursing Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri

โทร : 038-102844
email : stoonsiri@hotmail.com, siriporn@buu.ac.th

ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Pornnapa Homsin

โทร : 038-102842
email : phomsin09@gmail.com, pornnapa@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr.Rungrat Srisuriyawate

โทร : 038-102842
email : rungrat@go.buu.ac.th, rungrat@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
Assoc. Prof. Dr.Wannarat Lawang

โทร : 038-102843
email : lawang@go.buu.ac.th, lawang@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr.Nisakorn Krungkraipetch

โทร : 038-102840
email : nisakorn@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr.Patcharin Poonthawe

โทร : 038-102844
email : larnkha@gmail.com, patcharh@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรัญญากร วิริยะ
Asst. Prof.charunyakorn Viriya

โทร : 038-102844
email : viriya.ao@gmail.com, charunyakorn@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรา โพธิหัง
Asst. Prof.Pachara Photihung

โทร : 038-102843
email : pp.pachara@hotmail.com, pachara@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof.arisara Ritngam

โทร : 038-102844
email : arisara@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Asst. Prof.Sutharat Chamnanchang

โทร : 038-102840
email : sutharat_cham@hotmail.com, sutharat@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha

โทร : 038-102844
email : trakulw@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา
Profile

อาจารย์อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai

โทร : 038-102843
email : a.ano@hotmail.com, anochat@buu.ac.th
Profile

อาจารย์วิจิตรา สาลีงาม
Wijitra Saleengarm

โทร : 038-10
email : wijitra.sa@buu.ac.th
Profile

อาจารย์อัจฉริยาพร เดชโยธิน
Achariyaporn Detyotin

โทร : 038-10
email : achariyaporn.de@buu.ac.th
Profile

อาจารย์กัญญ์กุลณัช รามศิริ
Kankunlanad Ramsiri

โทร : 038-10
email : kankunlanad.ra@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ร.ต.อ. พิษณุ คำนวน
Pitsanu Khamnuan

โทร : 038-102840
email : , pitsanu.kh@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ชโลธร สุขมา
Chalothon Sukma

โทร : 038-10
email : Jomchalothon@gmail.com,
Profile

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University