คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch


โทร : 038-102840
email : nisakorn@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชุมชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Public Health (Public Health Nursing) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลอาชีวอนามัย
     - การพยาบาลชุมชน
     - การสาธารณสุขไทย
     - การบริการระดับปฐมภูมิ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2566
การพัฒนาแอปพลิเคชัน “สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน” สำหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่สำหรับพนักงานประจำสถานประกอบการที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในยุคความปกติถัดไป (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2564
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และอำนาจทำนายต่อความสามารถในการทำงานของพนักงานขับรถพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2557
การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 44 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Resilience and Influencing Factors Among Youths Undergoing Substance Abuse Treatment in Thailand: A Cross-Sectional Study (ผู้ร่วม) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Factors related to successful aging among community-dwelling elderly in Wenzhou, China (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2566
บทความวิจัย - A Development of Open Online Lessons on "Reasonable Drug Use for Nursing Students" (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการจัดการอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นชายในจังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การจัดบริการอาชีวอนามัยและความคาดหวังสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ประจำสถานประกอบการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการ เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคปอดจากการทำงานของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดสมุทรปราการ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - โปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนประถมศึกษา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในบุคลากร เทศบาลอำ เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Factors Influencing Self-management of End-stage Renal Disease (ESRD) Patients Undergoing Hemodialysis in Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพไตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสียหน้าที่ ระยะที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน: กรณีศึกษานวัตกรรมการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพื้นที่แนวทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การติดตามประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ พื้นที่ภาคตะวันออก ของประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้านการออกกำลังกายด้วยวิธีรำวงย้อนยุคต่อระดับน้ำตาลในเลือดและสมรรถภาพทางกายในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อการจัดการสุขภาพในเขตชุมชนอุตสาหกรรม (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก (ชื่อแรก)
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคของสามีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในกรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนและพฤติกรรมการส่งเสริมการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - การดำเนินงานด้านการยศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกในโรงงานยางแผ่นร่มควัน จังหวัดระยอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนนาการเกินในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - FACTORS INFLUENCING SAFETY PESTICIDE USE BEHAVIOR AMONG FARMERS IN THAI NGUYEN VIETNAM (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - กระบวนการสร้างเสริมทักษะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยเรียนในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Interventions to prevent musculoskeletal disorders among informal sector workers: A literature review (ชื่อแรก) [Scopus]
2554
บทความวิจัย - การพัฒนาคลังข้อสอบและการจัดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2544
บทความวิจัย - Dependence and active life expectancy of the elderly population living in the Central region of Thailand (ผู้ร่วม) [Scopus]
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2557
ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกในพนักงานเก็บขนข้อมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม)
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ