วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์


           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ดังนี้

ปรัญชา มหาวิทยาลัยบูรพา
            มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ เรียนรู้ควบคู่ การปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ที่เน้น สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ให้เป็นผู้มี สมรรถนะที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลก มี สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ที่ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา..

วิสัยทัศน์
           “สถาบันแห่งการพลิกโฉมทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล”
           (Transforming Nursing Education and Research, Responding to Health Challenges Sustainably and Internationally)


พันธกิจ
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพันธกิจ ดังนี้
           (1) การพัฒนาผู้นำวิชาชีพการพยาบาลระดับนานาชาติ (Develop international nursing professional leaders)
           (2) การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ (Create global research and innovation)
           (3) การขับเคลื่อนบริการวิชาการเพื่อความเป็นอยู่ดีของชุมชน (Drive academic services for well-being)
           (4) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน (Elevate organization for excellence & sustainability)


กลยุทธ์อัตลักษณ์
           เชี่ยวชาญการพยาบาล โดยเน้นสมรรถนะการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการดูแลเบบพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์
           เป็นผู้นำการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
              N : Novelty = เปิดใจกว้าง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาให้ไกลกว่าเดิม
              U : Universal (Global) = มีความเป็นสากล
              R : Responsibility & Integrity = รับผิดชอบและยึดมั่นในหลักความถูกต้อง
              S : Smart = บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์
              E : Exellence = พัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
              S : Sustainability = ขับเคลื่อนองค์กร สังคม และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน