ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
Wirat Karvapittayakul

รักษาการประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
Asst. Prof. Dr.Thamnoon Rasmeemasmuang

รักษาการประธานสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr.Pornchai Jullamate

รักษาการประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
Assoc. Prof. Dr.Supawatanakorn Wongthanavasu

รักษาการประธานสาขาวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University