สาขาวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr.Pornpan Srisopa

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of Psychiatric and Mental Health Nursing Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr.Pornpat Hengudomsub

โทร : 038-102807
email : pornpat12@yahoo.com, pornpath@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Assoc. Prof. Dr.Pichamon Intaput

โทร : 038-102867
email : mouth.mind@gmail.com, rodjana@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr.Pornpan Srisopa

โทร : 038-102839
email : pornpan@go.buu.ac.th, pornpan@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สุดใจ
Asst. Prof. Dr.Pornpun Sudjai

โทร : 038-10
email : medicgift@hotmail.com, pornpun.su@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof.Sarawalee Suntornvijitr

โทร : 038-102833
email : ssarawalee@gmail.com, sarawalee@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณี เดชชัยยศ
Asst. Prof.Pakinee Detchaiyot

โทร : 038-102886
email : pakinee@nurse.buu.ac.th, pakinee@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Asst. Prof.Russunan Jantarapakdee

โทร : 038-102867
email : russunan@gmail.com, russunan.ja@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

อาจารย์ธิดารัตน์ สีอ่อน
Tidarat Seeon

โทร : 038-102872
email : tidarat.se@buu.ac.th
Profile

อาจารย์วัชรกันญ์ อะเวลา
Watcharagan Awela

โทร : 038-10
email : watcharagan.k@gmail.com, watcharagan.ka@buu.ac.th
Profile

อาจารย์พรประเสริฐ แก้วคำ
Pornprasert Kaewkham

โทร : 038-10
email : pexsib10@gmail.com, pornprasert.ka@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr.Chanudda Nabkasorn

โทร : 038-102867
email : chanuddan@yahoo.com, chanudda@buu.ac.th
Profile