คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Duangjai Vatanasin


โทร : 038-102865
email : duangjaivat@yahoo.com, duangjai@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การให้คาปรึกษาสุขภาพจิตวัยรุ่น
     - ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
     - การบำบัดด้วยการแก้ปัญหา
     - การบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
ผลของการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ผลของโปรแกรมการใช้คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของเยาวชนที่ติดสารเสพติดประเภท 1 ในเรือนจำกลางชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การพัฒนาโปรแกรมการบ่มเพาะความยืดหยุ่นทางจิตใจ และเป้าหมายในชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดด้วยกระบวนการบำบัดผสมผสานการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาและศิลปะการแสดงในเยาวชนในเขตภาคตะวันออก: การวิจัยแบบผสมผสาน (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสารเสพติดในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของการใช้งานแอพพลิเคชั่น “กินยากันนะ” ผ่านทางสมาร์ทโฟนต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภท: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนิสิตพยาบาล (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อการแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2557
ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 43 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Effectiveness of an Innovative Nursing Approach Through a Smartphone Application in Promoting Medication Adherence Among Patients with Schizophrenia (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2566
บทความวิจัย - Resilience and Influencing Factors Among Youths Undergoing Substance Abuse Treatment in Thailand: A Cross-Sectional Study (ผู้ร่วม) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Effects of Resilience-Enhancing Program on Well-being among Mothers of Children with Autistic Disorder (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชัน “กินยากันนะ” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Factors Predicting Self-stigma among Youths Receiving Substance Abuse Treatment (ชื่อแรก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการยึดติดทางความคิด (ฉบับภาษาไทย) (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกใช้สารเสพติดของเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - การแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทํานายความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - อิทธิพลของปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อการรับรู้ความสามารถของตนและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติดในวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้รับบริการชาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อิทธิพลของทักษะชีวิตที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตในวัยรุ่นตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการหยุดดื่มของผู้ติดสุราที่กลับไปดื่มซ้ำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพติดของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียด และการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของกลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อภาระการดูแลและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการเลิกเสพยาต่อความตั้งใจในการเลิกเสพยาของผู้เสพติดสารแอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Testing a Model of Depression Among Thai Adolescents (ชื่อแรก) [Scopus]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2559
บทความวิชาการ - การป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ