ประวัติความเป็นมา


การก่อตั้ง
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2525 โดยเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2533 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้โอนเข้ามาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นคณะวิชาแรกของ มหาวิทยาลัยบูรพา
           พันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลผวัฒนธรรมไทย โดยได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดทำขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพ และชุมชน มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่ตั้ง
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีอาคารก่อสร้างทั้งหมด 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคารอนุรักษ์ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารสโมสรนิสิต และ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ (โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา) รวมพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 23,000 ตารางเมตร

สีและต้นไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
           สีประจำคณะฯ : สีแสด หมายถึง ความขยัน ความมุมานะ ความพยายาม
           ต้นไม้ประจำคณะฯ : ต้นแคแสด เป็นไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบ สูงประมาณ 15-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบยอดรูปรี ช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง ออกดอกตลอดปี ออกดอกเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์