คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof. Sarawalee Suntornvijitr


โทร : 038-102833
email : ssarawalee@gmail.com, sarawalee@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - ภาวะซึมเศร้า
     - การให้คำปรึกษา

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
ผลของโปรแกรมการใช้คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความคิดอัตโนมัติทางลบและภาวะซึมเศร้าของเยาวชนที่ติดสารเสพติดประเภท 1 ในเรือนจำกลางชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 1 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความส้มพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2560
บทความวิชาการ - ดนตรีบำบัด: การบำบัดทางเลือกสำหรับบุคคลทีมีภาวะซึมเศร้า ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ