คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr. Pornpan Srisopa


โทร : 038-102839
email : pornpan@go.buu.ac.th, pornpan@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Philosophy of Nursing) University of Connecticut, USA

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - Research Methodology
     - Mixed method research
     - Emotion regulation
     - Mental health problems in adults and adolescence
     - Postpartum depression
     - Postpartum pain
     - Self-management (IFSMT)
     - Big data management
     - Women's mental health

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2566
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมศักยภาพการดูแลผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชต่อความพร้อมในการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลศรีราชา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความยากในการกำกับอารมณ์ฉบับสั้น ภาษาไทย ในนักศึกษามหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตพยาบาลจากการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2556
การให้ความหมายต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมการเสพติด (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2555
การเรียนรู้อย่างมีความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ นักศึกษาพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 3 เรื่อง
2564
Reliability and validity of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) in women during the six-month postpartum period: Pilot study (ชื่อแรก)
2564
Self-management of breast and nipple pain intervention and genetic variations effect on postpartum depressive symptoms (ชื่อแรก)
2562
Perceptions of Mothers on Father’s Support During Early Infants Breastfeeding (ชื่อแรก)
- Journal จำนวน 17 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Corrigendum to The Thai version of difficulties in emotion regulation scale-short form: Validation among undergraduate students (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2567
บทความวิจัย - Meta-ethnography on the Experiences of Women From Around the World Who Exclusively Breastfed Their Full-Term Infants (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Relationship Between Feeders and Exclusive Breastfeeding and Mixed Feeding During the First Month of Life (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - The Effect of Maternal Emotion and Discomfort on Breastfeeding Realization Scores (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2564
บทความวิจัย - Maternal perception of paternal breastfeeding support: A secondary qualitative analysis (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2564
บทความวิจัย - The Role of Emotion Regulation in Pain Management Among Women from Labor to Three Months Postpartum: An Integrative Review (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Predictors of serious adverse drug events from opioids: Results from the Food and Drug Administration Adverse Events Reporting System (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Predictors of hemorrhagic stroke in older persons taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs: Results from the Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Women s Experience of Pelvic Girdle Pain After Childbirth: A Meta-Synthesis (ชื่อหลัก) [Scopus]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - Women s Experience of Pelvic Girdle Pain After Childbirth: A Meta‐Synthesis (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2561
บทความวิจัย - การพัฒนาแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - FACTORS PREDICTING PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF COMMUNITY-RESIDING OLDER ADULTS (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ