คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr. Pornpat Hengudomsub


โทร : 038-102807
email : pornpat12@yahoo.com, pornpath@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- Master of Nursing Science (Gerontological nursing) University of Wollongong
- Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing) University of Wisconsin-Madison
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing) University of Wisconsin-Madison

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ
     - จิตวิทยาสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นรู้คิดดิจิตอล สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน “รู้เท่าทันความเครียด” ต่อการส่งเสริมการคิดเชิงบวกและลดความเครียดในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและพันธะสัญญาเป็นฐาน (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความยากในการกำกับอารมณ์ฉบับสั้น ภาษาไทย ในนักศึกษามหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของการใช้งานแอพพลิเคชั่น “กินยากันนะ” ผ่านทางสมาร์ทโฟนต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภท: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
รูปแบบการเรียนรู้และการรับรู้ความสามารถด้านการเรียนในนักศึกษาพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2556
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของนักศึกาพยาบาล (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 76 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Feasibility Testing of Neurobic Exercise Intervention in Older Adults with Mild Cognitive Impairment (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2567
บทความวิจัย - Effects of a phone-based support program for women with breast cancer undergoing chemotherapy: A pilot study. (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Effects of Resilience-Enhancing Program on Well-being among Mothers of Children with Autistic Disorder (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Effectiveness of neurobic exercise program on memory performance in community-dwelling older adults with mild cognitive impairment: A randomized controlled crossover trial (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Learning Styles and Perceived Academic Self-Efficacy Among Nursing Students (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors Predicting Depression, Anxiety, and Stress of Undergraduate Students in the Eastern Region of Thailand (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - The role of academic procrastination on Internet addiction among Thai university students: A cross-sectional study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Dynamic changes in resilience among family caregivers in the face of healthcare challenges: A scoping review (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - The Comprehensive Preterm Infant Developmental Care Program in Hospitalized Preterm Infants: A Pilot Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors Affecting Happiness among Family Caregivers of Persons with Alcohol Dependence (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชัน “กินยากันนะ” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Effectiveness of psychosocial support provided by midwives and family on preventing postpartum depression among first-time adolescent mothers at 3-month follow-up: A randomised controlled trial (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Relationships between caregiving stress and sleep quality among family caregivers of older adults with dementia in Thailand (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2565
บทความวิจัย - Internet Addiction and its Affecting factors among Undergraduate Students: An Integrative Review (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2565
บทความวิจัย - An Integrative Stress Reduction Program for Family Caregivers of Persons With Advanced Dementia: A Pilot Study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - A Causal Model of Health-Related Quality of Life Among Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Effects of A School-Based Pregnancy Prevention Program on Sexual Health Literacy, Pregnancy Prevention Behavior and Sexual Risk Behavior among Female Teenagers and Their Boyfriends: A Pilot Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - โมเดลเชิงสาเหตุของความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Is There a Role of Social Support from the Family and Midwives to Prevent the Development of Postpartum Depression in Adolescent Mothers? A Feasibility Pilot Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Translation and Testing of the Verbal and Social Interaction for Nursing Students Questionnaire in Thailand (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - Feasibility of the Motivational Interview based Adherence Therapy (MIAT) with Family Support Program to Promote Medication Adherence for Persons with Schizophrenia (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Psychological Impact and Its Affecting Factors Among Nurses Working in COVID-19 Designated Hospitals in Bhutan (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Resilience in Early Adolescents Living in Homes for Children and Its Predictors (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการจงใจทำร้ายตนเองในวัยรุ่นไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน: การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Association between psychosocial factors and postpartum depression in South Jakarta Indonesia (ผู้ร่วม) [Scopus]
2562
บทความวิจัย - ผลของศิลปะบำบัดแบบกลุ่มต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของเยาวชนผู้เสพสารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทํานายความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - อิทธิพลของปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านจิตสังคมที่สัมพันธ์กับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปกป้องกับพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - The Influence of Psychosocial Factors on Bhutanese High School Students (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Postpartum Depression in Indonesian Mothers: Its Changes and Predicting Factors (ผู้ร่วม) [Scopus]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อความตั้งใจในการหยุดดื่ม และพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ดื่มชายแบบเสี่ยง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งทางใจโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่ออาการซึมเศร้าในวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยปกป้องที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Predicting Factors of Depression among Persons with Chronic Medical Illness in Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้รับบริการชาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Factors Influencing Substance Use among Adolescents in a Higher Secondary School in Thimphu Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การเสริมสร้างกระบวนการฟื้นคืนสภาพด้วยกลุ่มบำบัดที่เน้นการหาทางออกในเยาวชนชายไทยที่ใช้สารเสพติด : การศึกษานำร่อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - FACTORS PREDICTING PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF COMMUNITY-RESIDING OLDER ADULTS (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการหยุดดื่มของผู้ติดสุราที่กลับไปดื่มซ้ำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพติดของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Knowledge and Attitudes towards Suicide among Nurses of National Referral Hospital in Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความหวังและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อิทธิพลของความเข้มแข็งในการมองโลก ความเครียด และการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสื่อสารอารมณ์ขั้นต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Relationships between Protective Factors and Mental Health of Adolescents in Mongar, Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Effect of Cognitive Behavior Modification Program on Stress among Caregivers of Older Adults with Dementia (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อความเครียดและการรับรู้ภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการเลิกเสพยาต่อความตั้งใจในการเลิกเสพยาของผู้เสพติดสารแอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - การรับรู้ความหมายมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ตราบาปในผู้ป่วยโรคจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - Factors Related to Preoperative Anxiety Among Patients undergoing Abdominal Surgery in Phu Tho Province General Hospital Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Factors Influencing Health-promoting Behaviors of Vietnamese Patients with Hypertension (ผู้ร่วม)
2554
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤติของเยาวชนชาย ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - A Causal Model of Depression Among Older Adults in Chon Buri Province, Thailand (ผู้ร่วม) [Scopus]
2551
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - Physical Health and Psychological Well-Being in Thai Older Adults: Social Comparison As a Mediator (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ