คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Asst. Prof. Sutharat Chamnanchang


โทร : 038-102840
email : sutharat_cham@hotmail.com, sutharat@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) หาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน
     - การรักษาโรคเบื้องต้น

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (community nurse practitioner)
     - การพยาบาลอาชีวอนามัย

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย Platform กินอยู่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ปัจจัยทำนายลำดับขั้นการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวี ในชายรักชายวัยเยาว์ ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะด้วยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 7 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจงใจ และพัฒนาทักษะการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอพพลิเคชั่น Line TM ในวัยรุ่นตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การจัดบริการอาชีวอนามัยและความคาดหวังสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ประจำสถานประกอบการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการ เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในจังหวัดชลบุรี (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - นวัตกรรม “คู่หูดูแลสุขภาพ” และหลักสูตรการเรียนรู้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ