คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Pornnapa Homsin


โทร : 038-102842
email : phomsin09@gmail.com, pornnapa@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy, Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - พฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น
     - การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
     - การพยาบาลชุมชน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2565
ปัจจัยทำนายลำดับขั้นการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวี ในชายรักชายวัยเยาว์ ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะด้วยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 5 เรื่อง
2556
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาล จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม)
2553
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน (ผู้ร่วม)
2553
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด (ผู้ร่วม)
2552
Drinking Patterns and Perspective on Alcohol Consumption Among Thai Adolescents: the Eastern Region (ผู้ร่วม)
2552
Predictors of alcohol drinking stages among Thai youths (ชื่อแรก)
- Journal จำนวน 66 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจการสื่อสารเรื่องเพศต่อการสื่อสารเรื่องเพศในผู้ปกครองของวัยรุ่นหญิง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Predictors of Intention to Use Dual Contraception among Junior High School Female Students in Chonburi Province, Thailand (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - The Effects of Social Cognitive Theory Applied Program on E-cigarette Smoking Prevention Among Junior High School Students (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจงใจ และพัฒนาทักษะการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอพพลิเคชั่น Line TM ในวัยรุ่นตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์กับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องก้นโรคความด้นโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของวัยรุ่นที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดแบบสองวิธีของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านเพศต่อการป้องกันการมีเพศส้มพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังชายที่ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย จังหวัดลพบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกาย และระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ของเยาวชนหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชนต่อทัศนคติและความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน้ำของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ทุนชีวิตกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยสาเหตุของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่นหญิงจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ทุนชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซํ้าของมารดาวัยรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับ การสนับสนุน ของครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกของนักศึกษาอุดมศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - เปรียบเทียบทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และไม่เคยตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยชายที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนไทยชายรักชาย จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพน้ำหนักตัว และค่าน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตามแนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของการพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจำการในจังหวัดนครราชสีมา. (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ยาฝังคุมกำเนิดโดยใช้แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในมารดาวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตเดือนสุขภาพญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานกับความสามารถของตนในการปฎิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และป?จจัยด?านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ?กับการมีเพศสัมพันธ?ของนักเรียนหญิง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - Factors Associated with Smoking Among Male College Students in Dhaka city Bangladesh (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ผลของการใช้โปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนประถมศึกษาชาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Bhutanese Nurses who Work in One of the Happiest District: Perspectives on Happiness (ผู้ร่วม)
2555
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ทางเพศเชิงอำนาจและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละขั้นการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกของไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้วยข้อมูลทางคลิกนิกต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดปทุมธานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ต้องขังชายเรือนจำเขต 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ความเชื่อและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนหญิง (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ความเชื่อ แบบแผนการดื่ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะต่างๆ ของเยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการกำกับตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปาดมดลูกในสตรีอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในพระสงฆ์ จังหวัดระยอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - Predictors of Early Stages of Smoking Uptake among Thai Male Adolescents (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ