คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรา โพธิหัง
Asst. Prof. Pachara Photihung


โทร : 038-102843
email : pp.pachara@hotmail.com, pachara@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การสร้างเสริมสุขภาพวัยแรงงาน การพยาบาลอาชีวอนามัย
     - พฤติกรรมสุขภาพ
     - การพยาบาลชุมชน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ปัจจัยทำนายลำดับขั้นการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวี ในชายรักชายวัยเยาว์ ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะด้วยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคออฟฟิตซินโดรมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคออฟฟิตซิน โดรม ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2557
ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
การพัฒนารูปแบบการสอน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 5 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจงใจ และพัฒนาทักษะการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอพพลิเคชั่น Line TM ในวัยรุ่นตอนต้น (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในภาคตะวันออกหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมกับพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน: การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง
2564
บทความวิชาการ - ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (ชื่อแรก)
2559
บทความวิชาการ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยทำงานไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ