คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof. Arisara Ritngam


โทร : 038-102844
email : arisara@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational health Nursing)
     - การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย Platform กินอยู่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่สำหรับพนักงานประจำสถานประกอบการที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2557
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 12 เรื่อง
2564
บทความวิจัย - การจัดบริการอาชีวอนามัยและความคาดหวังสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ประจำสถานประกอบการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการ เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมผัสเสียงดัง จังหวัดระยอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน: กรณีศึกษานวัตกรรมการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อการจัดการสุขภาพในเขตชุมชนอุตสาหกรรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม)
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2561
บทความวิชาการ - การป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง : บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ