คณาจารย์


อาจารย์ ดร. ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Dr. Trakulwong Luecha


โทร : 038-102844
email : trakulw@buu.ac.th,

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ราชบุรี
- สบ. (สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน
     - การรักษาโรคเบื้องต้น

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - บทบาท สมรรถนะ และคุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชบฏิบัติชุมชน
     - การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น
     - การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจับแบบผสมผสาน
     - อนามัยโรงเรียน และการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2565
การจัดการอาการและการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ We safe@Home (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนาระบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) (ภายใต้ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม) สำหรับหมอพื้นบ้าน (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 12 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเล ของผู้ประกอบการแนวชายฝั่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Factors associated with alcohol consumption among early adolescents in a province in Eastern region of Thailand: a cross-sectional analysis (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2564
บทความวิจัย - From abstainer to current drinker: a qualitative investigation of the process of alcohol use initiation among early adolescents in Thailand (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2564
บทความวิจัย - The protocol of a qualitative descriptive study application for the theory of planned behavior: why do some early adolescents drink? (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2563
บทความวิจัย - The prevalence of and factors related to alcohol consumption among young people in Thailand: a systematic review of observational studies (ชื่อแรก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2562
บทความวิจัย - The prevalence of alcohol consumption during early adolescence: a cross-sectional study in an eastern province, Thailand (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม)
2560
บทความวิจัย - การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - กระบวนการสร้างเสริมทักษะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยเรียนในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในภาคตะวันออก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University