คณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe


โทร : 038-102844
email : larnkha@gmail.com, patcharh@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา
- Ph.D. Nursing (Nursing) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (community nurse practitioner)
     - การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2565
การจัดการอาการและการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ We safe@Home (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง ท้องถิ่นและกลไกเติบโตใหม่ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
การประเมินความต้องการรับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 10 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - กลยุทธ์ในการสร้างครูพยาบาลมืออาชีพจากพยาบาลจบใหม่ โดยรองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต: การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเชิงประวัติศาสตร์จากข้อมูลเชิงคุณภาพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - The prevalence of and factors related to alcohol consumption among young people in Thailand: a systematic review of observational studies (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2563
บทความวิจัย - การประเมินความต้องการการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - การปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - การทดสอบคุณสมบัติแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ฉบับแปลเป็นภาษาไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาระบบจิตอาสาของเยาวชนโดยชุมชน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - กระบวนการสร้างเสริมทักษะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยเรียนในชุมชน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University