คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ร.ต.อ. พิษณุ คำนวน
Pol. Capt. Pitsanu Khamnuan


โทร : 038-102840
email : nudundee555@gmail.com, pitsanu.kh@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
     - การพยาบาลสาธารณสุข
     - การพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
     - การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยแรงงาน
     - การควบคุมยาเสพติดในกลุ่มวัยแรงงาน
     - การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยแรงงาน
     - โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
     - การวิจัยแบบผสมผสาน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่สำหรับพนักงานประจำสถานประกอบการที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ