คณาจารย์


อาจารย์ ร.ต.อ. พิษณุ คำนวน
Pol. Capt. Pitsanu Khamnuan


โทร : 038-102840
email : nudundee555@gmail.com, pitsanu.kh@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ((พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
     - การพยาบาลสาธารณสุข
     - การพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
     - การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยแรงงาน
     - การควบคุมยาเสพติดในกลุ่มวัยแรงงาน
     - การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยแรงงาน
     - โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
     - การวิจัยแบบผสมผสาน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University