คณาจารย์


อาจารย์ ชโลธร สุขมา
Chalothon Sukma


โทร : 038-10
email : Jomchalothon@gmail.com, chalothon.su@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม) (การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน
     - การรักษาโรคเบื้องต้น

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
     - การพยาบาลอาชีวอนามัย

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University