คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ กัญญ์กุลณัช รามศิริ
Kankunlanad Ramsiri


โทร : 038-10
email : kankunlanad.ra@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน
     - การรักษาโรคเบื้องต้น

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (community nurse practitioner)
     - การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น
     - การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational health Nursing)

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2565
ปัจจัยทำนายลำดับขั้นการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวี ในชายรักชายวัยเยาว์ ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะด้วยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษา (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 1 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจงใจ และพัฒนาทักษะการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอพพลิเคชั่น Line TM ในวัยรุ่นตอนต้น (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ