คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai


โทร : 038-102843
email : a.ano@hotmail.com, anochat@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลอาชีวอนามัย
     - คุณภาพชีวิตของผู้ดูแล และกลุ่มผู้พิการในชุมชน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2565
ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพของครอบครัวกับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 8 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - The Needs of Thai family caregivers and their readiness to provide care for people with psychosis: a qualitative approach (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมกับพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การพัฒนาระบบแนะนำการดูแลญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรี (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ