คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Assoc. Prof. Dr. Wannarat Lawang


โทร : 038-102843
email : lawang@go.buu.ac.th, lawang@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy, Ph.D. (Health Sciences) La Trobe University

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลชุมชน
     - การดูแลผู้มีภาวะเรื้อรัง
     - การดูแลญาติผู้ดูแลสุขภาพที่บ้าน
     - การวิจัยเชิงปฏิบัติการและวิจัยแบบผสมผสาน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2565
การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น สมาร์ทการดูแล เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
การพัฒนาระบบแนะนำการพยาบาลญาติผู้ดูแลคนพิการ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล : การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2561
Health risk analysis system for family caregiver of disabled person (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 38 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแล ผู้ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง ในจังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - The Needs of Thai family caregivers and their readiness to provide care for people with psychosis: a qualitative approach (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังชายที่ติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Knowledge of Parents about Covid with Anxiety Levels in Taking their Children to Pediatric Dentists during Covid-19 Pandemic (A Cross-Sectional Survey) (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการชะลอการสูญเสียหน้าที่ของไตในผู้เป็นเบาหวานในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - การพัฒนาระบบแนะนำการดูแลญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของชาวไทยมุสลิม อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับ การสนับสนุน ของครอบครัวต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางปัญญาของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองร่วมกับคู่หูดูแลกันต่อพฤติกรรม การป้องกันโรคเบาหวาน นํ้าหนัก และระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีน้ำหนักเกิน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกจากการดูแลของญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Health Risk Analysis Expert System for Family Caregiver of Person with Disabilities using Data Mining Techniques (ผู้ร่วม) [Scopus]
2561
บทความวิจัย - การสำรวจคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนพิการไทย พ.ศ. 2558 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุคลังปัญญา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานเพื่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Health risk analysis system for family caregiver of disabled person (ผู้ร่วม) [Scopus]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - FACTORS PREDICTING PHYSICAL ACTIVITY AMONG VIETNAMESE TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN HANOI VIETNAM (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - Family Caregivers of Adults with Acquired Physical Disability: Thai case-control Study (ชื่อแรก) [Scopus]
2556
บทความวิจัย - Support interventions for caregivers of physically disabled adults: A systematic review (ชื่อแรก) [Scopus]
2556
บทความวิจัย - การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมเป็นฐาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - การพัฒนาแบบวัดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - การบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในสถานบริการปฐมภูมิ: บทเรียนรู้จากประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - คุณภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในชุมชน: บทเรียนรู้จากไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสำหรับเตรียมความพร้อมญาติผู้ดูแล เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างอำนาจของญาติผู้ดูแลผู้ใหญ่เรื้อรังที่บ้าน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง
2559
บทความวิชาการ - มุมมองเชิงบวกจากการดูแล : มโนทัศน์สำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของญาติผู้ดูแล (ชื่อแรก)
2557
บทความวิชาการ - กลวิธีสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ